Стратегије учења и постигнуће ученика – искуство једног образовног програма

Лидија Р. Радуловић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Центар за образовање наставника, имејл: liradulo@f.bg.ac.rs
Милан С. Станчић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педaгогију и андрагогију
Марија M. Булатовић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Иновације у настави, XXXII, 2019/1, стр. 1–15

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1901001R

 

Резиме: Рад представља истраживање резултата образовног програма намењеног подстицању развоја ученичке саморегулације у учењу. Програм је конципиран као учење ученика да користе Блумову таксономију у учењу, уз демистификацију процеса оцењивања, нове улоге и активности ученика и промену међусобних односа у настави, а реализован је у једном одељењу средње стручне школе. Циљ истраживања био је да се сагледа допринос програма ученичким стратегијама учења и постигнућу ученика. Подаци o ученичким стратегијама учења добијени су коришћењем MSLQ упитника (енг. Motivated Strategies for Learning Questionnaire), док је као мера постигнућа ученика коришћен резултат на тестовима знања. У анализи је коришћена дескриптивна статистика, т-тест и корелациона анализа. Резултати показују да је програм допринео, како ученичким стратегијама учења, тако и постигнућима. Није утврђена статистички значајна повезаност између коришћења свих појединачних стратегија учења и постигнућа, што се из перспективе социоконструктивистичких разумевања наставе/учења може тумачити умреженим односом стратегија, постигнућа и контекста у којем се учење дешава, те неадекватношћу истраживања њиховог утицаја као појединачних варијабли. Педагошка импликација спроведеног истраживања је да за промену квалитета образовања у настави није довољна промена појединачних сегмената учења/наставе, већ је важна промена целовитог контекста.

Кључне речи: стратегије учења, постигнућа ученика, саморегулисано учење, корегулисано учење, вредновање квалитета образовања у настави.

 

Summary: This article presents research on the results of one educational programme aimed at fostering self-regulation in learning among students. The programme is designed as enabling students to use Bloom’s taxonomy in their learning, which is accompanied by demystifying the assessment process, students’ new roles and activities, and changes in interpersonal relations in the teaching process. The programme was implemented in one student group in a vocational school from Belgrade. The research aimed to examine the programme’s contributions to students’ learning strategies and their achievement. Data on students’ learning strategies were gathered using the MSLQ questionnaire, while the results of knowledge tests were used as a measure of students’ achievement. For data analysis, we used descriptive statistics, t-test and Pearson correlation coefficient. The results show that the programme has contributed both to students’ learning strategies and achievement. However, the statistically significant relationship between students’ use of different learning strategies and their achievement has not been found. From socioconstructivistic viewpoints on teaching and learning, this could be interpreted by a complex interrelation between learning strategies, achievement and the context in which learning is occurring. Thus, it is inadequate to research them as separate variables. The pedagogical implication of the research is that for a change in the quality of education it is not sufficient to change individual segments of teaching/learning, but it is important to change the complete context.

Keywords: learning strategies, student achievement, self-regulated learning, co-regulated learning, evaluation of education quality.

 

Литература

 • Antonijević, R. (2011). Studija TIMSS kao model vrednovanja kvaliteta obrazovanja. U: Kačavenda Radić, N., Pavlović Breneselović, D. i Antonijević, R. (ur.). Kvalitet u obrazovanju (23‒38). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Athanassiou, N., McNett, J. M. & Harvey, C. (2003). Critical Thinking in the Management Classroom: Bloom’s Taxonomy as a Learning Tool. Journal of Management Education. 27 (5), 533‒555. DOI:10.1177/1052562903252515.
 • Banarjee, P. & Kumar, K. (2014). A Study of Self-Regulated Learning and Academic Achievement among Science Graduate Students. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies. 1 (6), 329‒342.
 • Boekaerts, M. & Corno, M. (2005). Self-Regulation in the Classroom: A Perspective on Assessment and Intervention. Applied Psychology: An International Review. 54 (2), 199‒231.
 • Boekaerst, M & Minnaert, A (2003). Measuring Bihavioaral Change Processes During an Ongoing Innovation Program: Scope and Limits. In: De Corte, E., Verschaffel, L., Boekaerts, M., Entwistel, N. & Merienboer, J. V. (Eds.). Powerfull Learning Environments: Unravelling Basic Components and Dimensions (71‒81). New York: Pergamon.
 • Callan, G., Marchant, G., Holmes Finch, W. & German, R. (2016). Metacognition, Strategies, Achievement, and Demographics: Relationships Across Countries. Educational Sciences: Theory and Practice. 16 (5), 1485‒1502. DOI: 10.12738/estp.2016.5.0137.
 • Cleary, T. J. & Zimmerman, B. J. (2004). Self-Regulation Empowerment Program: A School-Based Program to Enhance Self-Regulated and Self- Motivated Cycles of Student Learning. Psychology in the Schools. 41 (5), 537‒550. DOI: 10.1002/pits.10177.
 • Dent, A. L. & Koenka, A. C. (2016). The Relation Between Self-Regulated Learning and Academic Achiewement Across Childhood and Adolescence: A Meta-Analysis. Educational Psychology Review. 28 (3), 425‒474. DOI: 10.1007/s10648-015-9320-8.
 • Dignath, C. & Buttner, G. (2008). Components of Fostering Self-Regulated Learning among Students. A Meta-Analysis on Intervention Studies at Primary and Secondary School Level. Metacognition and Learning. 3 (3), 231‒264. DOI: 10.1007/s11409-008-9029-x.
 • Hamachek, D. (1995). Self-Concept and School Achievement: Interaction Dynamics and a Tool for Assessing the Self-Concept Component. Journal of Counseling & Development. 73 (4), 419‒425. DOI: 10.1002/j.1556-6676.1995.tb01775.x.
 • Hickey, D. (1997). Motivation and Contemporary Socio-constructivist Instructional Perspectives. Educational Psychologist. 32 (3), 175‒193. DOI: 10.1207/s15326985ep3203_3.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Owerview. Theory into Practice. 41 (4), 212‒218. DOI: 10.1207/s15430421tip4104_2.
 • Krnjaja, Ž. (2009). Kontekst u učenju i podučavanju. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I. (ur.) (2017). TIMSS 2015 u Srbiji: rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • McCaslin, M. & Good, T. L. (1996). Listening in Classrooms. New York: HarperCollins.
 • McCaslin, M. & Hickey, D. T. (2001). Self-Regulated Learning and Academic Achievement: A Vigotskian View. In: Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. (Eds.) Self-Regulated Learning and Academic achievement: Theoretical Perspectives (213‒237). New York: Routledge.
 • McCaslin, M. (1996). The Problem of Problem Representation: The Summit’s Conception of Student. Educational Researcher. 25 (8), 13‒15. DOI: 10.3102/0013189X025008013.
 • Mirkov, S. (2009). Mogućnosti obuke za primenu strategija učenja kroz nastavu. Nastava i vaspitanje. 58 (2), 169‒184.
 • Mitrović, M., Radulović, L. (2011). Načini razumevanja i konceptualizovanja kvaliteta obrazovanja u nastavi. U: Kačavenda Radić, N., Pavlović Breneselović, D. i Antonijević, R. (ur.). Kvalitet u obrazovanju (135‒156). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Pavlović Breneselović, D. (2015). Gde stanuje kvalitet, knjiga 2. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Peng, C. (2012). Self-Regulated Learning Behavior of College Students of Art and Their Academic Achievement. Physics Procedia. 33, 1451‒1455. DOI: 10.1016/j.phpro.2012.05.237.
 • Perry, N., Phillips, L. & Dowler, J. (2004). Examining Features of Tasks and their Potential to Promote Self-Regulated Learning. Teachers Collage Record. 106 (9), 1854‒1878.
 • Pintrich, P. R. (2000). The Role of Goal Orientation in Self-regulated Learning. In: Boekaerts, M., Pintrich, P. R. & Zeidner, M. (Eds.). Handbook of Self-regulation: Theory, Research and Applications (452‒502). San Diego, Ca: Academic.
 • Pintrich, P. R. (2004). A Conceptual Framework for Assesing Motivation and Self-Regulated Learning in College Students. Educational Psychology Review. 16 (4), 385‒407. DOI: 1040-726X/04/1200-0385/0.
 • Pintrich, P. R. & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology. 82 (1), 33‒40. DOI: 10.1037/0022-0663.82.1.33.
 • Pintrich, P. R. & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research and applications. Upper Saddle River, N.J.: Merrill, Prentice-Hall International.
 • Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T. & McKeachie, W. J. (1991). A Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Michigen: The University of Michigen.
 • Radó, P. (2010). School failure in Serbia. Psihološka istraživanja. 13 (1), 59‒90.
 • Radulović, L. (2016). Slike o nastavniku: između moderne i postmoderne. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Rogoff, B. (1994). Developing understanding of the idea of communities of learners. Mind, culture, and activity. 1 (4), 209‒229.
 • Savoji, A. P., Niusha, B. & Boreiri, L. (2013). Relationship between Epistemological Beliefs, Self-Regulated Learning Strategies and Academic Achievement. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences. 84, 1160‒1165. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.06.719.
 • Stančić, M., Bulatović, M. (2017). Kako razvijati učeničke pristupe učenju: Iskustva iz programa zasnovanog na koregulisanom učenju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 49 (2), 170‒190. DOI: 10.2298/ZIPI1702170S.
 • Stančić, M. (2011). Osnovni pristupi kvalitetu rada nastavnika i njihove odlike. U: Kačavenda Radić, N., Pavlović Breneselović, D. i Antonijević, R. (ur.). Kvalitet u obrazovanju (203‒220). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Torenbeek, M., Jansen, E. & Suhre, C. (2013). Predicting Undergraduates’ Academic Achievement: The Role of the Curriculum, Time Investment and Self-Regulated Learning. Studies in Higher Education. 38 (9), 1393‒1406. DOI: 10.1080/03075079.2011.640996.
 • Trbojević, J. (2013). Vršnjački odnosi i vršnjačko učenje kao korelati akademskog postignuća. Nastava i vaspitanje. 62 (3), 479‒493.
 • Yowell, C. M. & Smylie, M. A. (1999). Self-regulation in Democratic Communities. Elementary School Journal. 99 (5), 469‒490. DOI: 10.1086/461936.
 • Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated Learning and Academic Achievement: An Overview. Educational Psychologist. 25 (1), 3‒17. DOI: 10.1207/s15326985ep2501_2.
 • Zimmerman, B. J. (2008). Investigating Self-Regulation and Мotivation: Historical Background, Methodological Developments, and Future Prospects. American Educational Research Journal. 45 (1), 166‒183. DOI:10.3102/0002831207312909.
 • Zobenica, M., Oparnica, Lj. (2018). Neke komponente samoregulacije tokom učenja matematike kod studenata Pedagoškog fakulteta u Somboru. Inovacije u nastavi. 36 (1), 90‒102. DOI: 10.5937/inovacije1801090Z.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345