Предубеђења ученика о природним феноменима на почетку основног образовања – оков и/или могућност

Сања Р. Благданић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs
Ивица В. Радовановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Марија Т. Бошњак Степановић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Иновације у настави, XXXII, 2019/1, стр. 16–29

| PDF | | Extended summary PDF |
doi:10.5937/inovacije1901016B

 

Резиме: Спознавање света који окружује дете започиње знатно пре основног образовања. Спонтани појмови које дете формира у непосредној интеракцији са окружењем представљају искуствену базу на коју се ослања формирање научних појмова у наставном процесу. Искуствени појмови који су засновани на неоснованим генерализацијама и заблудама називају се предубеђењима, алтернативним идејама, наивним уверењима. Циљ овог рада био је испитати и сагледати постојањe предубеђења ученика о физичким феноменима у областима Физичка својства материјала, Кретање и Светлост на почетку основног образовања. Истраживање je спроведено на узорку од триста двадесет четири ученика, применом критеријумског теста знања. Резултати истраживања показују да седмогодишњаци из Србије поседују нека од типичних предубеђења и недоумица, чиме су потврђена ранија истраживања у другим земљама (Великој Британији, САД). Најмање заблуда испитаници су показали у вези са кретањем тела, а највише о физичким својствима материјала. Познавање предубеђења са којима ученици долазе у основну школу може бити од користи креаторима образовних политика, ауторима уџбеника и учитељима приликом одлука којим физичким феноменима треба посветити додатну пажњу, јер их ученици недовољно добро разумеју, односно о којим феноменима ученици имају добра предзнања, па је сврсисходно продубљеније истраживање ових садржаја у настави.

Кључне речи: настава природе и друштва, предубеђења ученика, физички феномени.

 

Summary: Learning about the world that surrounds a child begins well before the start of primary education. Experiential concepts, which children form in direct interaction with the environment, represent an experiential basis on which the formation of scientific concepts in the teaching process relies. Experiential notions based on ungrounded generalisations and misconceptions are also known as preconceptions, alternative ideas, and naive beliefs. The aim of this paper was to examine pupils’ preconceptions about physical phenomena in the
fields Physical Properties of Materials, Movement and Light at the beginning of primary education. The survey was conducted on a sample of 324 students, by using a criteria-based test of knowledge. The results of the research indicate that seven-year-olds from Serbia have some typical preconceptions and doubts that were confirmed by the previous research conducted in other countries (United Kingdom, USA). The respondents had the fewest misconceptions about the movement of bodies, while they mostly had wrong beliefs about the physical properties of materials.
Given that the identification of the preconceptions that pupils have at the beginning of primary school can be useful for the creators of educational policies, textbook authors and teachers when
deciding which physical phenomena should be given additional attention because they are not well understood by students, or what phenomena are pupils already familiar with, a more in-depth
research of this content in teaching is necessary.

Keywords: teaching Social, Scientific and Environmental Education, pupils’ preconceptions, physical phenomena.

 

Литература

 • Allen, M. (2011). Misconceptions in Primary Science. New York: Open University Press.
 • Antić, S. (2007). Zablude u znanju koje ostaju uprkos školskom učenju. Nastava i vaspitanje. 1, 48−68.
 • Аntić, S., Pеšikаn, А., Ivić, I. (2015). Vаspitnа funkciја nаstаvе prirоdnih nаukа. Nаstаvа i vаspitаnjе. 4, 615−629.
 • Cvјеtićаnin, S., Sеgеdinаc, М., Hаlаši, Т. (2010). Znаčај primеnе mеtоdе еkspеrimеntа u nаstаvi. Nаstаvа i vаspitаnjе. 2, 173−190.
 • Foy, P., Arora, A. & Stanco, G. M. (Eds.) (2013). TIMSS 2011 User Guide for the International Database. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center. Retrieved July 12. 2018. from www: https://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_UserGuide.pdf.
 • Gafoor, A. K. & Akhilesh, P. T. (2008). Misconceptions in Physics among Secondary School Students. Journal of Indian Education. 34 (1), 77−90.
 • Harlen, V. (2010). Principi i velike ideje naučnog obrazovanja. Beograd: Prosvetni pregled.
 • Hestenes, D., Wells, M. & Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. The Physics Teacher. 30, 141–158. Retrieved September 15, 2018. from www: http://modelinginstruction.org/wp-content/uploads/2012/08/FCI-TPT.pdf.
 • Hufnage, B., Slater, T., Deming, G., Adams, J., Adrian, R., Brick, C. & Zeilik, M. (2000). Pre-course Results from the Astronomy Diagnostic Test. Publ. Astron. Soc. Aust. 17 (2), 152–155. Retrieved April 6, 2017. from www: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/06ABB7F093E393AFB115173717FFEC7F/S1323358000002563a.pdf/precourse_results_from_the_astronomy_diagnostic_test.pdf.
 • Ivić, I., Pеšikаn, А., Аntić, S. (2001). Аktivnо učеnjе 2. Bеоgrаd: Institut zа psihоlоgiјu, Мinistаrstvо prоsvеtе i spоrtа Rеpublikе Srbiје, Мinistаrstvо zа prоsvјеtu i nаuku Crnе Gоrе.
 • Kаrtаl, V. (2014). ТIМSS 2011 prirоdnе nаukе – prеglеd nаstаvnоg prоgrаmа i zbirkа zаdаtаkа zа 4. rаzrеd. Bеоgrаd: Institut zа pеdаgоškа istrаživаnjа.
 • Lazarević, D. (1999). Od spontanih ka naučnim pojmovima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Loxley, P., Dawes, L., Nicholls, L. & Dore, B. (2017). Teaching Primary Science – Promoting Enjoyment and Developing Understanding. London & New York: Routledge.
 • Mintzes, J. J. & Wandersee, H. J. (1998). Research in Science Teaching and Learning: A Human Constructivist View. In: Mintzes, J. J., Wandersee, H. J. & Novak, J. D. (Eds.) Teaching Science for Understanding – A Human Constructivist View (60−94). San Diego: Academic Press, An Elsevier Science Imprint.
 • Pеtrоvić, V. (2006). Rаzvој nаučnih pојmоvа u nаstаvi pоznаvаnjа prirоdе. Јаgоdinа: Učitеlјski fаkultеt u Јаgоdini, Univеrzitеt u Krаguјеvcu.
 • Pine, K., Messer, D. & John, K. (2001). Children’s Misconceptions in Primary Science: a survey of teachers’ views. Research in Science & Technological Education. 19 (1), 79−96.
 • Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education. 66, 211−227.
 • Prоgrаm nаstаvе i učеnjа zа prvi rаzrеd оsnоvnоg оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа (2017). Prоsvеtni glаsnik, br. 10.
 • Rаdоvаnоvić, Ј., Stеpаnоvić Ilić, I., Sliškо, Ј. (2014). Idеntifikоvаnjе učеničkih аltеrnаtivnih shvаtаnjа о plivаnju i tоnjеnju tеlа. Nаstаvа i vаspitаnjе. 1, 83−94.
 • Rаdоvаnоvić, Ј. (2017). Prоmеnе učеničkih аltеrnаtivnih kоncеpciја u učеnju fizikе – Еfеkti trаdiciоnаlnе nаstаvе i mеtоdа аktivnоg učеnjа (dоktоrskа disеrtаciја). Nоvi Sаd: Prirоdnо-mаtеmаtički fаkultеt Univеrzitеtа u Nоvоm Sаdu.
 • Russell, T., Longden, K. & McGuigan, L. (Eds.) (1991). Materials − Primary SPACE Resesarch report. Liverpool: Liverpool University Press.
 • Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research (2011). Eurydice, Brussels: European Commission.
 • Smolleck, L. & Hershberger, V. (2011). Playing with Science: An Investigation of Young Children’s Science Conceptions and Misconceptions. Current Issues in Education. 14 (1), 1−32. Retrieved February 3, 2019. from www: http://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/.
 • Suat, U. (2008). Changing Students’ Misconceptions of Floating and Sinking Using Hands-On Activities. Journal of Baltic Science Education. 7 (3), 134−146.
 • Tartas, V. (2015). Learning science with dialogical maps. Inovacije u nastavi. 28 (3), 50−66.
 • Vigоtski, L. (1983). Мišlјеnjе i gоvоr. Bеоgrаd: Nоlit.
 • Yin, Y., Tomita, M. & Shavelson, R. (2008). Diagnosing and Dealing with Students Misconceptions: Floating and Sinking. Science scope. 31 (8), 34−39.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345