Значај оснаживања и активног укључивања породице током транзиције детета у школу

Слађана Н. Зуковић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, имејл: sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs
Тамара М. Милошевић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад
Иновације у настави, XXXII, 2019/1, стр. 53–63

| PDF | | Extended summary PDF |
doi:10.5937/inovacije1901053Z

 

Резиме: С обзиром на то да транзиција у школу представља период промена који се рефлектује не само на дететово већ и на опште породично функционисање, циљ рада усмерен је на сагледавање могућности да се оснажи и активно укључи породица током периода транзиције детета у школу. У том оквиру, а полазећи од нових и другачијих улога породице током транзиције детета у школу, у раду су наведени различити облици подршке породици који су усмерени на оснаживање родитељских компетенција, али и на припрему породице у целини за дететов полазак у школу. Такође, имајући у виду важност одржавања континуитета у утицајима, апострофиран је значај партнерског деловања свих актера укључених у процес транзиције, ради њиховог међусобног оснаживања и усклађивања појединачних и заједничких акција. Сходно томе, у раду је стављен посебан акценат на потребу да се породица активно укључи током транзицоног периода и наводе се неки од примера добре праксе. Закључује се да јака веза на релацији породица – институције васпитања и образовања – заједница треба да буде основа ефикасне транзиције у школу, што захтева синхронизовање акција на различитим нивоима, развијање свести о добробитима укључивања породице у процес транзиције, те максимално уважавање породичних снага и капацитета у процесу припреме детета за школу.

Кључне речи: транзиција, школа, породица, родитељске компетенције, партнерство.

 

Summary: Given that the transition to primary education is a period that impacts not only the functioning of children, but also the overall functioning of their family members, the aim of this paper is to explore the possibilities of offering encouragement to a child’s family to be more included in this process. Bearing in mind the new and different roles of family in this transitory period, the paper offers different forms of family support aimed at fostering parents’ competences and preparing the whole family for their children’s first days at school. In addition, considering the importance of the continued influence, the authors of the paper emphasise the significance of partnership of all actors involved in the process in terms of offering support to one another and harmonising individual and joint actions. The authors especially stress the need for an active inclusion of family members during this transitory period and provide some examples of good practice. The conclusion is that a good cooperation between children’s family members, educational institutions, and the community should be the basis for a more effective transition of children to school life. Such cooperation requires synchronised actions at different levels, building the awareness of the benefits of including the family in the process, and a full acknowledgement of the family capacities during the preparation of children for primary school.

Кeywords: transition, school, family, parents’ competences, partnership.

 

Литература

 • Ahtola, A., Silinskas, G., Poikonenb, P. L., Kontoniemi, M., Niemi, P. & Nurmi, J. E. (2011). Transition to formal schooling: Do transition practices matter for academic performance? Early Childhood Research Quarterly. 26 (3), 295–302. DOI:10.1016/j.ecresq.2010.12.002.
 • Bohan-Baker, M. & Little, P. (2002). The Transition to Kindergarten: A Review of Current Research and Promising Practices to Involve Families. Cambridge, MA: Harvard Family Research Project.
 • Boland, A. (2011). Exploring the Relationship between Home and School Experiences and Kindergarten Readiness for Higher and Lower Income Preschoolers (doctoral dissertation). Ohio State University. Retrieved September 20, 2017. from www: https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ETD_SUBID:73572#abstractfiles.
 • Brooker, L. & Woodhead, M. (2010). Culture and Learning. United Kingdom: The Open University.
 • Broström, S. (2000). Communication & Continuity in the transition from kindergarten to school in Denmark. Paper presented at the Paper related to poster symposium on „transition“ at EECERA 10th European Conference on Quality in Early Childhood Education. University of London.
 • Bulkeley, J. & Fabian, H. (2006). Well-being and Belonging During Early Educational Transitions. International Journal of Transitions in Childhood. 2, 18–31.
 • Centre for Equity and Innovation in Early Childhood (2008). Transition: a Positive Start to School: Literature Review. Melbourne: The University of Melbourne; Centre for Equity and Innovation in Early Childhood.
 • Colić, V. (2012). Roditelji i vaspitači o pripremi dece za polazak u školu. Pedagogija. 67 (2), 252–260.
 • Cowan, A. F. & Cowan, P. C. (2009). The Role of Parents in Children’s School Transition. In: Tremblay, R. E., Boivin, M. & Peters, R. (Eds.). (2017). School readiness (65–69). Encyclopedia on Early Childhood Development. Retrieved March 10, 2019. from www: http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/dossiers-complets/en/school-readiness.pdf.
 • Dockett, S. & Perry, B. (2009). Readiness for School: A Relational Construct. Australasian Journal of Early Childhood. 34 (1), 20–26.
 • Fabian, H. & Dunlop, A. (2007). Outcomes of good practice in transition processes for children entering primary school. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2007. Strong foundations: Early Childhood Care and Education.
 • Ferguson, C. (2008). The School-Family Connection: Looking at the Larger Picture – A Review of Current Literature. Austin: National Centre for Family and Community Connections with Schools. Retrived March 30, 2019. from www: http://www.sedl.org/connections/resources/sfclitrev.pdf .
 • Giallo, R., Treyvaud, K., Matthews, J. & Kienhui, M. (2010). Making the Transition to Primary School: An Evaluation of a Transition Program for Parents. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology. 10, 1–17.
 • Griebel, W. & Niesel, R. (2012). Prijelaz u osnovnu školu − razumijevanje svih uključenih i učinci njihove suradnje. Djeca u Europi: zajednička publikacija mreže europskih časopisa. 4 (7), 4–6.
 • Healthy Child Manitoba (2015). Protocol for Early Childhood Transition to School for Children with Additional Supports Needs. Retrieved December 15, 2017. from www: http://www.gov.mb.ca/healthychild/publications/protocol_early_childhood_transition.pdf.
 • Hirst, М., Jervis, Н., Visagie, К., Sojo, V. & Cavanagh, S. (2011). Transition to Primary School: A Review of the Literature. Canberra: Commonwealth of Australia. Retrieved March 10, 2019. from www: https://minervaaccess.unimelb.edu.au/bitstream/handle/11343/123771/Transition-to-Primary-School-A-literature-review.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 • Jelić, M., Stojković, I. i Markov, Z. (2018). Saradnja predškolske ustanove i roditelja iz ugla vaspitača. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 17 (2), 165–187. DOI:10. 5937/specedreh17-16592.
 • Klemenović, J. (2014). Spremnost za školu u inkluzivnom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Kostović, S. (2008). Pigmalion u razredu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Krstić, K., Zuković, S. (2017). Tranzicija u školu: značaj partnerstva porodice i vaspitno-obrazovnih institucija. Nastava i vaspitanje. 66 (1), 143–156. DOI: 10.5937/nasvas1701143K.
 • Pavlović Breneselović, D. (2012). Partnerstvo porodice i škole kao dimenzija kvaliteta obrazovanja: kontroverze učešća roditelja u odlučivanju u školi. U: Alibabić, Š. i sar. (ur.). Kvalitet u obrazovanju: izazovi i perspektive (185–208). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.
 • Pavlović Breneselović D., Pavlovski T. (2000). Partnerski odnos u vaspitanju. Beograd: Filozofski fakultet − Institut za pedagogiju i andragogiju.
 • Peters, S. (2010). Literature Review: Transition from Early Childhood Education to School. Report to the Ministry of Education. New Zealand: Ministry of Education.
 • Pianta, R. C, Kraft-Sayrea M. E., Rimm-Kaufmana, S. E., Gerckeb, N. & Higginsc, G. (2001). Collaboration in Building Partnerships Between Families and Schools: The National Center for Early Development and Learning’s Kindergarten Transition Intervention. Early Childhood Research Quarterly. 16, 117−132. DOI:10.1016/S0885-2006(01)00089-8.
 • Polovina, N. (2009). Priprema roditelja za detetov polazak u školu. Nastava i vaspitanje. 58 (1), 91–103.
 • Popović, D., Zuković, S. (2014). Partnerstvo porodice i škole u uslovima tranzicije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini. 44 (1), 219–235. DOI:10.5937/ZRFFP44-5751.
 • Public Health England (2014). Local Action on Health Inequalities: Good Quality Parenting Programmes and the Home to School Transition. London: UCL Institute of Health Equity. Retrieved Маrch 10, 2019. from www: http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/good-quality-parenting-programmes-andthe-home-to-school-transition/evidence-review-1-good-quality-parenting-programmes-and-the-home-toschool-transition.pdf.
 • Rimm-Kaufman, S. & Sandilos, L. (2017). School Transition and School Readiness: An Outcome of Early Childhood Development. In: Tremblay, R. E., Boivin, M. & Peters, R. (Eds.). School readiness (19–25). Encyclopedia on Early Childhood Development. Retrieved March 10, 2019. from www: http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/dossiers-complets/en/school-readiness.pdf.
 • UNESCO (1996). Links between Early Childhood Development and Education and Primary Education. Paris: Early Childhood and Family Education Unit.
 • UNICEF (2012). School Readiness: a Conceptual Framework. New York: United Nations Children’s Fund.
 • Velišek Braško, O. (2015). Inkluzivna pedagogija. Novi Sad: Graphic.
 • Wesley, P. W. & Buysse, V. (2003). Making Meaning of School Readiness in Schools and Communities. Early Childhood Research Quarterly. 18 (3), 351–375. DOI:10.1016/S0885-2006(03)00044-9.
 • Zlatarović, V., Mihajlović, M. (2013). Karika koja nedostaje: mehanizmi podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu“. Beograd: CIP.
 • Zuković, S. (2012). Odnos između porodice i škole: od saradnje ka partnerstvu. U: Gajić, O. (ur.). Zbornik radova Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi 2 (219–230). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
 • Zuković, S. (2013). Partnerstvo porodice, škole i zajednice – teorijski i praktični aspekti. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. 38 (2), 55–68. DOI:https://doi.org/10.19090/gff.2013.2.55-68.
 • Zuković, S. (2017). Savetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja – teorijski i praktični aspekti. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345