Мишљење студената о примени MOODLE платформе за учење страног језика струке

Александра Ј. Гојков Рајић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: savetas@uns.ac.rs
Јелисавета Ф. Шафрањ, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
Иновације у настави, XXXII, 2019/2, стр. 135–150

| PDF | | Extended summary PDF |
doi:10.5937/inovacije1902135G

 

Резиме: У раду су приказани резултати примене MOODLE платформе за учење страног језика струке. Циљ рада је да се сагледају ставови студената који користе овај алат како би допунили своје учење. У овом експлоративном истраживању је коришћена метода систематског неексперименталног посматрања, а подаци су прикупљени путем скале процене, тј. петостепеног упитника Ликертовог типа и скале са бинарним форматом одговора, а тестирани су статистичким пакетом SPSS. Питање на које се тражио одговор је − како студенти процењују значај LCMS (енг. Learning Content Management System) алата за учење страног језика струке. Узорак је пригодан и чини га триста четрдесет осам студената Учитељског факултета у Београду и Факултета техничких наука у Новом Саду.
Варијабле су нормативне: општа питања (департман, пол, године старости, просечна оцена на студијама и коришћење ИКТ-а) и критеријске: ставови студената, успех у учењу страног језика.
Од значајнијих налаза издваја се да је учење побољшано интеграцијом Moodle платформе у учење страних језика. Она промовише учење усмерено на студента и подржава кључне вредности комуникацијског приступа учењу језика, што студенти оцењују као корист овог алата. Подаци показују да овај приступ упућује студенте да преузму наставне материјале изван учионице како би вежбали своје језичке вештине. Осим тога, они су користили могућност учитавања и дељења докумената између себе и са наставником, при чему нису били ограничени временом и местом.

Кључне речи: језици струке, ставови студената, Learning Content Management System, MOODLE платформа.

 

Summary: The paper presents the results of using the MOODLE platform for learning foreign languages for specific puproses. The aim of the paper is to examine the views of students who use this platform as an additional tool for learning. The method of systematic non-experimental observation was used in the research, and the data were collected using an assessment scale, i.e. a five-step Likerttype questionnaire and a scale with a binary response format, and tested with the SPSS statistical package. The starting question was – how students assess the importance of an LCMS (Learning Content Management System) tool for learning a foreign language for specific purposes. The sample is convenient and it consists of three hundred forty eight students of the Faculty of Teacher Education in Belgrade and the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. The variables are normative: general questions (department, gender, age, average grade during studies and the use of the ICT) and criteria-based statements: student attitudes, success in learning foreign languages. One of the most significant findings is that learning was improved by integrating the Moodle
platform in foreign language learning. It promotes student-centered learning and supports the key values of the communicative approach to language learning, which students evaluate as the benefit of this tool. The data show that this approach instigates students to take teaching materials outside the classroom to practice their language skills. In addition, they downloaded and shared documents among themselves and with their teacher, and they were not limited by time and place.

Keywords: foreign language for specific purposes, students’ attitudes, Learning Content Management System, MOODLE platform.

 

Литература

 • Bach, Sh., Haynes, Ph. & Smith, J. L. (2007). Online Learning and Teaching in Higher Education. New York: Open University Press.
 • Bonk, C. J. (2009). The World Is Open: How New Technology Is Revolutionizing Education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Brandle, K. (2005). Are you ready to “MOODLE”?: Language Learning & Technology. Retrived June 20, 2009. from www: http://llt.msu.edu/vol9num2/review1/.
 • Bradley, L., Lindstrom, B., Rystedt, H. & Gustafsson, M. (2011). A Design for Intercultural Exchange – An Analysis of Engineering Students’ Interaction with English Majors in a Poetry Blog. In: Thousney, S. & Bradley, L. (Eds.). Second Language Teaching and Learning with Technology: Views of Emerging Researchers (95–122). Dublin: Research-publishing.net.
 • Cole, J. & Foster, H. (2008). Using Moodle. 2nd Edition. Sebastopol: O’Reilly Media.
 • Devetaković, M., Gajin, S., Mitrović, B. (2009). Portal Akademske mreže Srbije za podršku elektronskom učenju. Beograd: AMRES.
 • Dougiamas, M. & Taylor, P. (2003). Moodle: Using Learning Communities to Create an Open Source Course Management System. In: Lassner, D. & McNaught, C. (Eds.). Proceedings of ED-MEDIA 2003. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (171–178). Honolulu, Hawaii, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved March 29, 2019. from www: https://www.learntechlib.org/primary/p/13739/.
 • Escobar-Rodriguez, T. & Monge-Lozano, P. (2012). The acceptance of Moodle technology by business administration students. Computers and Education. 58 (4), 1085–1093.
 • Gilbert, J. (2013). English for Academic Purposes. In: Motteram, G. (ed.). Innovations in learning technologies for English language teaching (119–144). London: British Council.
 • Gojkov-Rajić, A., Prtljaga, J. (2016a). Značaj digitalnih tehnologija za podsticanje samoregulisanog učenja kod darovitih kroz sadržaje stranog jezika. U: Gojkov, G., Stojanović, A. (ur.). Zbornik 21. Daroviti i didaktička kultura (153–162). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“, Vršac, Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“, Arad, Manchester Metropolitan University, Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Ljubljana, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ Pedagoški fakultet, Bitola.
 • Gojkov-Rajić, A., Prtljaga, J. (2016b). Digital Technologies and Student Autonomy in Foreign Language Learning. In: ???(Ed.). Interdisciplinary Management Research XII (697–705). Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, Postgraduate Studies „Management“, Hochschule Pforzheim University.
 • Gojkov-Rajić, A., Prtljaga, J. (2016c). Digitalne tehnologije u učenju stranog jezika. U: Ristić, M., Vujović, A. (ur.). Didaktičko-metodički pristupi i strategije – podrška učenju i razvoju dece (119–129). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Knežević, Z. (2017). Savremeni trendovi u nastavi i učenju engleskog jezika struke u oblasti informacionih tehnologija (doktorska disertacija). Beograd: Univerzitet u Beogradu.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345