Страни језик струке и професионални развој васпитача и учитеља

Ана М. Вујовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: ana.vujovic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXXII, 2019/2, стр. 80–90

| PDF | | Extended summary PDF |
doi:10.5937/inovacije1902080V

Резиме: Теоријску основу нашег рада чини разлика која постоји између страног језика за опште намене и страног језика струке (чији део чини и страни језик за академске намене), а разматрају се значај и улога страног језика струке у контексту развоја савремених професионалних компетенција васпитача и учитеља. Одговарајући на питање какво знање страног језика је данас потребно наставницима и какви су нам наставни програми и материјали потребни, анализирамо две етапе које сматрамо особенима за процес израде студијских програма и наставних материјала: 1) анализа циљне групе за коју се настава припрема и њених конкретних потреба, жеља и очекивања; 2) сакупљање и анализа материјала који ће се користити у настави. Користећи дескриптивну методу, показујемо које су најважније потребе наших студената, будућих васпитача и учитеља (које се у највећој мери односе на оспособљеност за коришћење стручне литературе, а потом и на све учесталије могућности које нуде међународни програми универзитетске мобилности) и на који начин треба приступити изради студијских програма и материјала. После упоредне анализе актуелних студијских планова и програма страних језика на учитељским факултетима у Србији у закључку предлажемо неколико могућих праваца унапређења садашњег стања. Циљ нам је да покажемо да у професионално оријентисаној настави страног језика страни језик није само средство комуникације већ истовремено и медијум за преношење научних и стручних знања, инструмент за усавршавање културолошке и професионалне компетенције у свим њеним видовима.
Кључне речи: страни језик струке, академске потребе, професионалне компетенције, васпитачи, учитељи.

 

Summary:  The difference between general foreign language learning and learning foreign languages for specific purposes (including foreign languages for academic purposes) constitutes the theoretical basis of this paper. The author also looks at the significance and role of the foreign languages for specific purposes in the context of developing modern-day professional competencies of primary and preschool teachers. In an attempt to provide answers to the questions what kind of foreign language knowledge teachers need today and what curricula and materials should be developed to meet this need, we analyse two phases that we consider relevant for developing these curricula and materials: 1) the analysis of the target group and its needs, wishes, and expectations; 2) collecting and analysing the materials to be used in teaching. Using descriptive method, the author points out the most important needs of our students, pre-service primary and preschool teachers (involving mostly the need to use professional literature and to be able to participate in international programmes of student mobility that are becoming increasingly frequent) and proposes the ways for approaching the matter of curriculum and materials development. The paper offers a comparative analysis of the current foreign language curricula at teacher education faculties in Serbia and suggests in the conclusion several possible ways of improvement. The aim is to demonstrate that a foreign language in the subject-specific academic courses is not only a means of communication, but also a medium for conveying scientific and professional information, an instrument for developing teachers’ cultural and professional competencies.
Кeywords: foreign language for specific purposes, academic needs, professional competencies, preschool teachers, primary school teachers.

 

Литература

 • Bugarski, R. (1988). Jezik struke kao lingvistička i pedagoška kategorija. U: Kovačević, J. (ur.) Nastava stranog jezika kao jezika struke u srednjem, višem i visokom obrazovanju (20−26). Čačak: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije.
 • Cummins, J. (1991). Interdependence of first and second-language proficiency in bilingual children. In: Bialystok, E. (еd.). Language processing in bilingual children (70−89). Cambridge University Press.
 • Filipović, J. & Vučo, J. (2013). Small area languages in global academic settings. In: Ruíz Miyares, L. et al. (Eds.) Actualizaciones en comunicación social 1 (136−139). Santiago de Cuba : Centro de Lingüística Aplicada.
 • Jaćović, J. (2018). Francuski jezik struke: poznavanje jezika vs. poznavanje struke. U: Vujović, A., Šipragić Đokić, S., Paprić, M. (ur.). Strani jezik struke i profesionalni identitet (847−856). Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije.
 • Mangiante, J.-M. & Parpette, Ch. (2004). Le Français sur Objectif Spécifique: de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours. Paris: Hachette FLE.
 • Paprić, M. (2016). Nastava stranog (ruskog) jezika struke kao faktor profesionalnog razvoja nastavnika i vaspitača. U: Ristić, M., Vujović, A. (ur.). Didaktičko-metodički pristupi i strategije – podrška učenju i razvoju dece (308−320). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Short, D. J. & Spanos, G. (1989). Teaching mathematics to limited English proficient students. ERIC Digests. Retrieved August 21, 2018 from www: https://www.ericdigests.org/pre-9214/english.htm.
 • Vučo, J. (2017). International Mobility and Language Needs. International Conference ITC for Language Learning (10th Edition, Conference Proceedings) (257−261). Padova: Pixel, libreria universitaria.it.edizioni, Webster srl.
 • Vujović, A. (2009). Le français en tant que langue de spécialité en Serbie. Revue de philologie. 2, 305−312.
 • Vujović, A. (2011a). L’avenir de l’enseignement du français est-il dans la professionnalisation ? In: Condei, C., Despierres, C., Teodorescu, Ch., Zajac, J., Ardeleanu, M. & Collès, L. (éds.). La Jeunesse francophone – Dialogue des langues et des cultures (152−162). Craiova: Editura Universitaria Craiova et Agence Universitaire de la francophonie.
 • Vujović, A. (2011b). Srpsko-francuska susretanja. Beograd: Učiteljski fakultet.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345