Ставови наставника о логоровању као облику ваннаставних активности

Драган Д. Мартиновић, Универзитет у Београду,Учитељски факултет, имејл: dragan.martinovic@uf.bg.ac.rs
Драган С. Бранковић, Универзитет у Београду,Учитељски факултет
Владимир Р. Живановић, Универзитет у Београду,Учитељски факултет
Иновације у настави, XXXII, 2019/3, стр. 100–106

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1903100M

 

Резиме: Савремен начин живота као и техничко-технолошка достигнућа све више отуђују човека од правих исконских вредности, од природе и њених законитости. Позитивни ефекти боравка у природи огледају се кроз здравствено-хигијенски, психосоцијални, спортско-рекреативни и васпитно-образовни значај. Циљ овог истраживања је био да се утврде ставови наставника о логоровању као облику ваннаставних активности. У истраживању су учествовала шездесет два наставника разредне наставе из четири основне школе са територије Београда. Примењена је метода неексперименталног истраживања, где је као техника коришћена посебно сачињена анкета. На основу резултата који су добијени овим истраживањем може се извести закључак да је велики број испитаних наставника организовао неки облик активности у природи, али само 1% испитаника је водио ученике на логоровање. Наставници, њих 87%, види логоровање као веома утицајну активност на психофизички развој ученика, што представља и практичну вредност овог рада. Добијени резултати упућују на потребу за системским, организованим боравком ученика у природи у облику ваннаставних активности.

Кључне речи: ваннаставне активности, логоровање, наставници, ставови.

 

Summary: The modern way of life, with its technical and technological advances, is increasingly alienating man from the real primordial value of nature and its laws. Spending time in nature has many positive effects in terms of health and hygiene, psycho-social well-being, sports and recreation, and education. The aim of this research was to determine the attitudes of teachers towards summer camps as a form of extra-curricular activities. The research included 62 primary school teachers from four primary schools on the territory of Belgrade. Non-experimental research was the applied method, and a survey designated for this purpose was the research technique. Based on the obtained results, we can conclude that a significant number of the respondents have organized some form of outdoor activity, but only 1% of the respondents have organized camping for their pupils. As many as 87% of teachers view camping as an activity that can greatly influence pupils’ physical and mental development, which is the practical value of this work. The results indicate the need for a systematic, organized stay in the nature as an extracurricular activity.

Keywords: extracurricular activities, camping, teachers, attitudes.

 

Литература:

 • Bognar, L., Matijević, M. (2002). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Borić, E., Škugor, A., Perković, I. (2010). Samoprocjena učitelja o izvanučioničkoj istraživačkoj nastavi prirode i društva. Odgojne znanosti. 12 (2), 361–373.
 • Branković, D., Martinović, D., Miletić, V., Rajković, Ž. (2018). Stavovi učenika mlađeg školskog uzrasta o načinu korišćenja slobodnog vremena i boravku u prirodi. Inovacije u nastavi. XXXI, 2018/2, 22‒28.
 • Jotov, N. (2013). Bele i zelene škole. Niš: SVEN.
 • Li, Q. (2010). Effect of forest bathing trips on human immune function. Environ Health Prev Med. 15 (1), 9‒17.
 • Lukša, Ž., Žamarija, M., Dragić Runjak, T., Sinković, N. (2014). Terenska nastava prirode i biologije u osnovnoj školi. Educatio biologiae. 1 (1), 69–79.
 • Martinović, D., Branković, D., Pelemiš, V. (2013). Stavovi roditelja prema aktivnosti u prirodi. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje „Sport Mont“. 37, 38, 39, 308‒315.
 • Miletić, K. (2016). Organizovano pešačko kretanje u prirodi. Povratak prirodi. 5, 20‒23.
 • Miletić, V. (2011). IZLAZ ‒ Iza otvorenih vrata. Beograd: Sia.
 • Rot, N. (2003). Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Savić, Z., Miletić, K. (2012). Aktivnosti u prirodi. Niš: Fakutet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Sever, I., Vranić, M., Bošnjak, K., Čačić, I., Protulipac, M., Klepac, M. (2017). Procjene učitelja i učenika о izvanučioničkoj nastavi u prirodi u osnovnim školama grada Zagreba. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Simov, S., Minić, J., Stojanović, D. (2012). Učestalost pojave lošeg držanja tela i ravnih stopala kod dece predškolskog uzrasta. Beograd: Udruženje specijalista sportske medicine Srbije.
 • Takač, M. (2013). Izvanučionička nastava – škola u prirodi (diplomski rad). Zagreb: Odsjek za učiteljske studije, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345