Основни принципи школе спорта у раду са децом млађег основношколског узраста

Ненад М. Синђелић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXXII, 2019/4, стр. 119–132

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1904119S

Резиме: Циљ рада је да се сагледају и анализирају основни принципи рада школе спорта кроз анализу модела рада школе фудбала, те да се на тој основи изведу могуће импликације за наставу физичког васпитања у нижим разредима основне школе. У педагошкој литератури истиче се значај спорта за формирање здравих, свестраних личности деце и младих пожељних психосоцијалних компетенција, који ће развијањем и манифестовањем стваралачких и људских потенцијала моћи да испоље своје биолошке, социолошке и психолошке потребе за игром и дружењем. С тим у вези, критички се тумачи изостанак ангажовања појединих школа/учитеља у оквиру ваннаставних активности ученика нижих разреда основне школе, односно друштва у целини, као и изостајање системске помоћи и подршке за превазилажење таквог стања. Као одговор на то јавља се све више школа спорта које похађа велики проценат ученика узраста од седам до једанаест година. Имајући у виду да је спорт веома важан у изграђивању целовите дечје личности, отвара се питање квалитета педагошког рада школа спорта са децом млађег основношколског узраста.

Кључне речи: настава физичког васпитања, ученик, спорт, школа спорта, школа фудбала.

 

Summary: The aim of this paper is to explore and analyze, by using the school of football as a model, the operational principles on which sports schools are based and to determine their possible implications for physical education classes in the lower grades of primary school. The pedagogical literature emphasizes the importance of sports for the formation of healthy and versatile children and young people with desirable psychological and social competences who will be able to fulfill, by developing and manifesting creative and human potentials, their biological, social and psychological needs for playing and socializing. In this regard, the lack of engagement of some schools/primary school teachers, or the society as a whole, in the extracurricular activities of the lower primary school pupils is critically interpreted, as well as the lack of systematic assistance and support for overcoming this situation. In response, the number of sports schools attended by a large percentage of pupils aged 7-11 is on the rise. Bearing in mind that sport is very important for building a child’s personality, the question of the quality of the pedagogical work of sports schools with young children of primary school age is gaining momentum.

Кeywords: teaching physical education, pupils, sports, sports school, school of football.

 

Литература

 • Aleksić, V., Janković, A. (2006). Fudbal: istorija – teorija – metodika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Boženko, A. (1986). Rad sa mlađim uzrasnim kategorijama u fudbalu. Beograd: Sportska knjiga.
 • Branković, D., Martinović, D., Miletić, V. i Rajković, Ž. (2018). Stavovi učenika mlađeg školskog uzrasta o načinu korišćenja slobodnog vremena i boravku u prirodi. Inovacije u nastavi. XXXI (2), 22–28. DOI:10.5937/inovacije1802022B
 • Branković, S. (2010). Institucionalno-organizaciona osnova i rezultati otvorene škole fudbala (magistarski rad). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Cox, R. (2005). Psihologija sporta – koncepti i primjene (рrevod sa engleskog jezika knjige Sports Psychology, Concepts and Application Fourth edition; prevodioci: Marija Peranović, Višnja Škevin). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Gajić, V. (1971). Fudbal. Zrenjanin: Viša pedagoška škola.
 • Janković, A., Jelušić, V., Leontijević, B. (2010). Godišnja dinamika razvoja motoričkih sposobnosti polaznika škole fudbala DIF. Fizička kultura. 64 (1), 26–34. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Janković, I. (2012). Iskustva i perspektive dečjeg fudbala u Srbiji. Fudbalski kod. 1 (2), 6–11.
 • Lazarević, Lj. (1995). Psihološke osnove fizičke kulture (drugo izdanje). Beograd: Fakultet fizičke kulture.
 • Milić, S. (2006). Planiranje i organizacija obučavanja mlađih uzrasnih kategorija u fudbalu (diplomski rad). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Miljković, D. (2003). Škola fudbala – II deo. Kruševac: Društvo ljubitelja starina i umetnosti.
 • Nedeljković, A. (2012). Razvoj motoričkih sposobnosti kod mladih fudbalera. Fudbalski kod. 1 (2), 12–17.
 • Orlick, T. (1999). Mentalni trening za sportaše (рrevod sa engleskog jezika knjige In pursuit of Excellence; prevodilac Mirela Malović). Zagreb: Gopal.
 • Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2006). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 62/03, 64/03 – ispravka, 58/04 i 62/04 – ispravka i 101/05 – dr. zakon.
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2018). Beograd: Službeni glasnik, br. 81/17, 48/18.
 • Radisavljević Janić, S., Milanović, I. (2019). Fizičko vaspitanje u Republici Srbiji. Fizička kultura. 73 (1), 61–71. DOI: 10.5937/fizkul1901061R
 • Radosav, R., Molnar, S. (2012). Organizacija i rad škola fudbala. Fudbalski kod. 1 (3), 7–18.
 • Radović, V. Ž. (2013). O nastavim metodama: izabrani radovi. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Ropret, R. (2018). Dečiji sport u nacionalnim dokumentima – između prava i potreba deteta i uređenja sporta po meri odraslih. Fizička kultura. 72 (2), 134–150. DOI: 10.5937/fizkul1901134R
 • Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 2017/12.
 • Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2009–2013. godine i Akcionog plana za njenu primenu (2008). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 110/08.
 • Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014–2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu (2015). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 1/15.
 • Stamatović, M., Šekeljić, G., Marković, Ž. (2013). Ishodi nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti od organizacije nastave. U: Nikolić, R. (ur). Zbornik radova Učiteljskog fakulteta (237–248). Užicе: Učiteljski fakultet u Užicu, Univerzitet u Kragujevcu.
 • Šekeljić, G., Stamatović, M. (2018). Obim i intenzitet motorne aktivnosti na časovima fizičkog vaspitanja. Inovacije u nastavi. XXXI (2), 29–40. DOI: 10.5937/inovacije1802029S
 • The Open Fun Football Schools. Posećeno 1. 7. 2019. godine na: https://ccpa.eu/programs/open-fun-footballschools/.
 • Uredba o nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti do 2020. godine (2010). Beograd: Službeni glasnik RS, br. 11/10
 • Vasković, P. (2008). Pedagoško-metodički rad i društvena funkcija fudbalske škole (diplomski rad). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Vesković, A. (2012). Komunikacija i konflikti u odnosima trenera i igrača. Fudbalski kod. 1 (1), 68–75.
 • Vilotijević, M. (2000). Didaktika 3: organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ‒ Učiteljski fakultet.
 • Višnjić, D., Martinović, D. (2005). Metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: BIGZ.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345