Визуелне уметности и наука – могућности и ограничења њиховог интегрисања у првом циклусу основног образовања и васпитања

Вера Д. Вечански, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: vera.vecanski@uf.bg.ac.rs
Сања Р. Благданић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Марија М. Павловић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Иновације у настави, XXXII, 2019/4, стр. 32–43

 

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1904032V

 

Резиме: Интегративна настава почива на целовитости стварности која нас окружује и, последично, холистичком приступу наставним предметима. Као таква, она не обухвата само повезивање садржаја, већ и процеса и поступака као и актера васпитно-образовног рада ради достизања заједничког циља и појединачних циљева наставних дисциплина укључених у овај процес. Последњих неколико деценија посебну пажњу привлаче различите образовне концепције засноване на интеграцији визуелних уметности и науке. Иако делује да су ове области садржински и методолошки потпуно различите, оне имају заједничко полазиште у природној радозналости детета, чулном сазнавању и истраживачким активностима. Будући да је настава у Србији предметно организована, желели смо да испитамо да ли учитељи у Србији успевају да у датим околностима интегришу наставу ликовне културе и наставу природе и друштва када се баве истраживањем својстава материјала, као једној од тачака пресека ових области. Резултати до којих смо дошли комбиновањем систематског посматрања десет часова ликовне културе и интервјуа са учитељима показују да се недовољно јасно препознају и користе могућности за интегративно проучавање наставних садржаја ова два наставна предмета. Овакви налази указују да је нужно оспособљавање учитеља за примену методичких стратегија које подржавају интегративне приступе, како током примарног образовања будућих учитеља, тако и током каснијег стручног усавршавања.
Кључне речи: интегративни приступ настави, настава ликовне културе, настава природе и друштва, својства материјала.

Summary:  Integrative teaching is based on the wholeness of the reality that surrounds us and, consequently, on a holistic approach to school subjects. As such, it involves not only linking the  content, but also the processes and procedures, as well as the actors in education, for the purpose of achieving the common goal and the individual goals of the teaching disciplines involved in the process. In the last few decades, different educational concepts based on the integration of the visual arts and sciences have particularly attracted attention. Although these areas appear to be  completely different in terms of content and methodology, they share a common starting point in the child’s natural curiosity, sensory cognition and research activities. Given that teaching in  Serbia is subject-based, we wanted to examine whether teachers in Serbia manage to integrate the subjects Fine Arts and Science and Social Studies when they teach the properties of materials as one of the points of intersection of these areas. The results obtained by combining a systematic observation of ten art classes and interviews with teachers show that they do not clearly identify and use the opportunities for integrative study of the teaching content of these two school subjects. Such findings indicate that there is a need to train teachers to apply methodological strategies that support integrative approaches, both during the initial education of the pre-service primary school teachers and later on, in the course of their professional development.

Кeywords: integrative approach to teaching, teaching fine arts, teaching science and social studies, properties of materials.

Литература:

 • Boix Mansilla, V. (2005). Assessing Student Work at Disciplinary Crossroads. Change: The Magazine of Higher Learning. 37 (1), 14–21.Cutting, R. & Kelly, O. (2015). Creative Teaching in Primary Sience. Los Angeles: SAGE Publications.
 • Dhanapal, S., Kanapathy, R. & Mastan, J. (2014). A study to understand the role of visual arts in the teaching and learning of science. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 15 (2). Retrieved May 4, 2016. from www: https://www.ied.edu.hk/apfslt/v15_issue2/dhanapal/index.htm#abstract.
 • Dubova, M. (2012). Organizaciya proyektnoi deyatelynosti mladshih shkolnikov. Moskva: BAAASS.
 • Harlen, W. & Allende, J. (Eds.) (2009). Inkvajeri (Inquiry-Based Science Education-IBSE) metod: Pregled namenjen zajednici obrazovanja. Posećeno 23. 5. 2019. godine nа: http://www.vi.sanu.ac.rs/Odbor-obrazovanje/Informacije/2_IBSE.pdf.
 • Hadži-Jovančić, N. (2012). Umetnost u opštem obrazovanju: Funkcije i pristupi nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu − Klett.
 • Howard-Jones, P. (2008). Fostering creative thinking: co-constructed insights from neuroscience and education. Bristol: Higher Education Academy, Education Subject Centre. Retrieved September 14, 2016. from www:http://escalate.ac.uk/downloads/4389.pdf.
 • Klein, J. T. (2006). A Platform for a Shared Discourse of Interdisciplinary Education. Journal of Social Science Education. 5 (2), 10–18.
 • Kostović-Vranješ, V. & Vickov, G. (2013). Interdisciplinary Teaching of Science and English at an Early School Age. Croatian Journal of Education, 15 (3), 823–848.
 • Lake, K. (1994). Integrated curriculum. School improvement research series no. 16. U.S.: Northwest Regional Educational Laboratory. Retrieved July 13, 2016. from www: http://educationnorthwest.org/sites/default/files/integrated-curriculum.pdf.
 • Lazarević, D. (1999). Od spontanih ka naučnim pojmovima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Martin, R., Sexton, C., Franklin, T., Gerlovich, J. & McElroy, D. (2008). Teaching Science for All Children: Inquiry Methods for Constructing Understanding (4th Edition). New York: Pearson.
 • Miščević, G. (2006). Kvalitet znanja budućih učitelja o osnovnim astronomskim pojavama. Nastava i vaspitanje. 55 (3), 318–329.
 • Osbourn, A. (2008). SAW: Breaking Down Barriers between Art and Science. PloS Biology. 6 (8), 1638–1641.
 • Parsons, M. (2004). Art and Integrated Curriculum. In: Eisner, E.W. & Day, M. (Eds.). Handbook of Research and Policy in Art Education (775–794). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Pavlović, M. (2015). Uloga likovnog dela u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta (doktorska disertacija). Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Pine, K., Messer, D. & John, K. (2001). Children’s Misconceptions in Primary Science: a survey of teachers’ views. Research in Science & Technological Education. 19 (1), 79–96.
 • PNP1234 (2005). Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2005). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik br. 1.
 • PNPP12 (2010). Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2010). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik br. 2.
 • PPNU1 (2017). Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik br. 10.
 • PPNU2 (2018). Pravilnik o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2018). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik br. 16.
 • PPNU3 (2019). Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2019). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik br. 5.
 • PPNU4 (2019). Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2019). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik br. 15.
 • Rodić, N. (2014). Connection between Physical Education and other School Subjects in Primary School. Croatian Journal of Education. 16 (3), 265–292.
 • Root-Bernstein, R., Allen, L., Beach, L., Bhadula, R., Fast, J., Hosey, C., Kremkow, B., Lapp, J., Lonc, K., Pawelec, K., Podufaly, A., Russ, C., Tennant, L., Vrtis, E. & Weinlander, S. (2008). Art Foster Scientific Succes: Avocations of Nobel, National Academy, Royal Society and Sigma Xi Members. Journal of Psychology of Science and Technology. 1 (2), 51–63.
 • Sousa, D. A. & Pilecki, T. (2013). From STEM to STEAM: Using Brain Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Stanišić, J. (2015). Evaluacija korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u obradi sadržaja ekološkog (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
 • Šefer, J. (2005). Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • The Consortium of National Arts Education Associations (NАЕА) (2002). Authentic Connections: Interdisciplinary Work in the Arts. Reston, VA: The National Art Education Association. Retrieved August
  17, 2016. from www: http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/culture/Arts_Education/Resource_Links/Authentic_Connections.pdf.
 • Tress, G., Tress, B. & Fry, G. (2004). Clarifying integrative research concepts in landscape ecology. Landscape Ecology. 20, 479−493. DOI: 10.1007/s10980-004-3290-4
 • Zlatunić, R. (2005). Nastanak gline, tehnologija i mineralogija keramike. Histria archaeologica. 36, 61–114.
 • ZUOV (2018). Katalog programa stručnog usavršavanja za školsku 2018/19, 2019/2020 i 2020/2021. godinu. Beograd: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345