Квалитетно читање и вођење забиљешки у настави

Сњежана Б. Кевић-Зрнић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет у Бањој Луци, Босна и Херцеховина, имејл: snjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org
Тања В. Станковић-Јанковић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет у Бањој Луци, Босна и Херцеховина
Ненад Г. Сузић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет у Бањој Луци, Босна и Херцеховина
Иновације у настави, XXXII, 2019/4, стр. 44–56

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1904044K

Резиме: Циљ овог експерименталног истраживања је испитати да ли је примјеном стратегија учења испитанике (експерименталне групе) могуће оспособити за квалитетно читање и вођење забиљешки. Експериментална група у овом истраживању (са паралелним групама) наставне садржаје је обрађивала примјењујући стратегије и технике успјешног учења. Наставни часови су били радионичког типа, током којих су ученици примјењивали: менталне слике, когнитивно мапирање, одвајање битног од небитnог и асоцијативну технику. У контролној групи реализована је уобичајена, углавном традиционална настава. Експерименталним програмом аутори су утицали на примјену стратегија учења, активно укључивање ученика у процесе и динамизме на часовима, те су иницијално и финално мјерење приказали у раду, а на основу добијених налаза извели закључке и отворили питања за нека наредна истраживања. Кључна су два питања којима се аутори баве и која су формулисана као хипотезе. Прва хипотеза је да ће испитаници експерименталне групе након експерименталног програма бити успјешнији у вођењу забиљешки од испитаника контролне групе. Друга хипотеза је да ће испитаници експерименталне групе под утицајем експерименталног програма остварити статистички значајан напредак у квалитетном читању. У раду је примијењен инструмент СУС – скалер стратегија учења (види: Suzić, 2005). Аутори су за потребе овог рада издвојили само два суптеста, а скалер се састоји од пет суптестова, са укупно педесет пет тврдњи. Учење учења почиње квалитетним читањем, потом слиједи вођење забиљешки, те су аутори оправдано издвојили налазе добијене за ове сегменте успјешног учења.

Кључне ријечи: учење учења, стратегије учења, вођење забиљешки, квалитетно читање.

 

Summary: The goal of this experimental research was to examine whether the quality of the research subjects’ (experimental group) reading and note-taking skills can be improved by using specific learning strategies. In this research, the experimental group (with parallel groups) worked on the lesson content using the strategies and techniques of successful learning. The classes were held in the form of workshops and pupils were using: mental images, cognitive mapping, distinguishing relevant facts from the irrelevant ones, and the associative technique. The usual, mostly traditional, teaching was carried out in the control group. By means of the experimental programme, the authors of the paper influenced the implementation of the learning strategies and pupils’ active involvement in the class processes and dynamics. The results of the initial and final measurements, as well as the conclusions drawn from the obtained findings, are presented in the paper, and some questions for further discussion in the future research are also suggested. The authors look at two key questions formulated as hypotheses. The first hypothesis is that the subjects in the experimental group will be more successful in taking notes than the subjects in the control group after the experimental programme has been implemented. The second hypothesis is that the subjects in the experimental group will demonstrate a statistically significant progress in terms of improved reading skills under the influence of the experimental programme. The SUS – scaler learning strategy (in Suzić, 2005) was used as the research instrument. The authors selected only two subtests, while the scaler consists of five subtests with a total of 55 statements. Given that learning how to learn begins with good quality reading skills, followed by note-taking, the authors rightly focused on the findings obtained for these two segments of successful learning.

Кeywords: learning how to learn, learning strategies, note taking, good quality reading.

 

Литература:

 • Brooks, D. (2011). The Social Animal: The Hidden Sources of Love, Character, and Achievement. New York: Random House.
 • Buzan, T. (2007). Mali genijalac. Beograd: Logos Art.
 • Cumnig, G. (2012). Understanding the new statistic: Effect sizen, confidence intervals, and Meta–analysis. New York: Rontledge.
 • Gatto, J. T. (2010). Oružja za masovno poučavanje – putovanje nastavnika kroz mračni svijet obaveznog školovanja. Zagreb: Algoritam.
 • Matijević, M. (2010). Novi mediji i razvijanje vrijednosti mladih. U: Branković, D. (ur.). Kultura i obrazovanje − determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi i perspektive) (303–310). Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
 • Radonjić, S. (1992). Psihologija učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Stanković-Janković, T. (2012). Učenje učenja i emocije u nastavi. Banja Luka: Art print.
 • Stojaković, P. (2010). Uvod u nastanak i razvoj psihologije. Banja Luka: Comesgrafika.
 • Suzić, N. (2005). Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT-Centar.
 • Suzić, N. (2007). Primijenjena pedagoška metodologija. Banja Luka: XBS.
 • Suzić, N., Radonjić, M. (2015). Influence of SRI learning model on reading speed and text comprehension. Wulfenia Journal. 22 (6), 140–150.
 • Suzić, N., Selimović, H., Stanković-Janković, T., Mikanović, B., Kević-Zrnić, S., Suzić, A., Tubica, A. (2016). Efficiency of SRI model of learning. British Journal of Education, Society & Behavioral Science. 18 (1), 1–15. DOI: 10.9734/BJESBS/2016/28396. (очитано 15.02.2018. са сајта www. sciencedomain.org)
 • Tebel-Nađ, K. (2011). Pamćenje. Beograd: Laguna.
 • Toševski, J. (2011). Čarobni mozak. Novi Sad: Evro-Giunti.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345