Остваривање транзиције у контексту инклузивног образовања: перспектива васпитача и стручних сарадника

Мирјана М. Николић, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Република Србија, имејл: vs.mirjana.nikolic@gmail.com
Исидора Б. Кораћ, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Република Србија
Милијана Б. Лазаревић, Висока школа струковних студија за васпитаче„Михаило Палов”, Вршац, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 42–55

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2002042N

 

Резиме: Будући да прелазак са једног нивоа образовања на други може бити посебно осетљив за децу са сметњама у развоју, циљ истраживања је да се утврди мишљење васпитача и стручних сарадника (чланова Стручног тима за инклузивно образовање) о актуелној пракси остваривања транзиције између предшколске установе и основне школе у раду са овом децом. Узорку од двеста тридесет четири васпитача из осам предшколских установа у четири града у првој фази истраживања задат је наменски конструисан упитник затвореног типа. У другој фази спроведени су фокус групни интервјуи са члановима Стручног тима за инклузивно образовање у две предшколске установе. Највећи број испитаника сматра да се транзиција између предшколске установе и основне школе у раду са децом са сметњама у развоју не остварује, а као главне препреке виде: недовољну укљученост и подршку стручних сарадника, неусаглашеност метода рада васпитача и учитеља, незаинтересованост школе за претходни развој детета са сметњама у развоју, непостојање обавезујућег законодавног акта који дефинише процес транзиције и недовољне компетенције васпитача за вођење педагошке документације. Предлаже се доношење законодавног акта о транзицији којим би се јасно дефинисале улоге и задаци свих учесника у овом процесу.
Кључне речи: деца са сметњама у развоју, инклузивно образовање, предшколска установа, основна школа, транзиција.

Summary: Given that transition from one level of education to another can be especially sensitive for children with disabilities, the aim of the research is to determine the opinion of preschool teachers and professional associates (members of the Professional Team for Inclusive Education) on the current practice of transition from preschool institutions to primary school with regard to this group of children. In the first phase of the research, a sample of 234 preschool teachers from eight preschool institutions in four cities was given a close-ended questionnaire created specifically for the purpose of this research. In the second phase, focus-group interviews were conducted with the members of the Professional Team for Inclusive Education in two preschool institutions. The majority of the respondents believe that the transition between preschool institution and primary school in working with children with disabilities is not realised. In their opinion, the main obstacles to this transition are: insufficient involvement and support of professional associates, inconsistency of the methods applied by preschool and primary school teachers respectively, the lack of interest in the previous development of children with disabilities, the lack of a binding legislative act which would define the process of transition, and the insufficient competencies of preschool teachers for working with the pedagogical documents. The authors of the paper propose the enactment of a legislative act on transition that would clearly define the roles and duties of all participants in this process.
Кeywords: children with disabilities, inclusive education, preschool institutions, primary school, transition.

Литература

 • Ackesjö, H. (2014). Children’s transitions to school in a changing educational landscape: Borders, identities and (dis)continuities. International Journal of Transitions in Childhood, 7, 3–5.
 • Baucal, A. (2012). Razvoj standarda za učenje i razvoj dece ranih uzrasta. U: Baucal, A. (ur.). Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji (9‒16). Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Creswll, W. J. & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducing Mixed Methods Research. Los Angeles (etc.): SAGE Publications, Inc.
 • Dockett, S. (2014). Transition to School: Normative or Relative?. In: Perry, B., Dockett, S. & Petriwskyj, A. (Ed.) Transitions to School – International Research, Policy and Practice. International Perspectives on Early Childhood Education and Development, 9. (187‒200). Dordrecht: Springer.
 • Dockett, S. & Einarsdóttir, J. (2017). Continuity and Change as Children Start School. In: Ballam, N., Perry, B. & Garpelin, A. (Ed.). Pedagogies of Educational Transitions ‒ European and Antipodean Research (133‒151). Switzerland: Springer International Publishing.
 • Grandić, R., Dedaj. M. i Nikolić, M. (2018). Vaspitači, stručni saradnici i roditelji u inkluzivnoj praksi. Pedagogija (4), 561‒576.
 • Гутвайн, Н., Корач, И. (2015). Образовательная политика и исследования в области инклюзивного образования в Республике Сербия: задачи и перспективы / Educational policy and research in the sphere of inclusive education in the Republic of Serbia: tasks and prospects/. Грани познания, 7 (41), 133‒139.
 • Hellblom-Thibblin, Т. & Marwick, H. (2017). Diversity and Pedagogies in Educational Transitions. In: Ballam, N., Perry, B. & Garpelin, A. (Ed.). Pedagogies of Educational Transitions ‒ European and Antipodean Research (15‒29). Switzerland: Springer International Publishing.
 • Hellblom-Thibblin, T., Sandberg, G. & Garpelin, A. (2017). Obstacles and Challenges in Gaining Knowledge for Constructing Inclusive Educational Practice: Teachers’ Perspectives. In: Ballam, N., Perry, B. & Garpelin, A. (Ed.). Pedagogies of Educational Transitions ‒ European and Antipodean Research (43‒59). Switzerland: Springer International Publishing.
 • Klemenović, J. (2014а). Spremnost za školu iz perspektive roditelja, vaspitača i učitelja. Nastava i vaspitanje,
  LXIII (1), 5‒19.
 • Klemenović, J. (2014b). Spremnost za školu u inkluzivnom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Korać, I. (2016). Preschool Teachers’ Perception on Professional Training Contribution to the Development of Competences in the Field of Inclusive Education. In: Gutvajn, N. & Vujačić, M. (Ed.). Challenges and Perspectives of Inclusive Education. Belgrade: Institute for Educational Research (89‒102). Volvograd: State Pedagogical University and Teacher Training Faculty.
 • Korać, I. (2018). Timovi za inkluzivno obrazovanje kao kontekst horizontalnog učenja vaspitača / The Teams for Inclusive Education as a Context of Preschool Teachers’ Horizontal Learning. Teme, 42 (2), 401‒416. DOI: 10.22190/TEME180240IK
 • Korać, I., Kosanović, M. i Klemenović, J. (2018). Inicijalno obrazovanje vaspitača i njihove profesionalne kompetencije za rad u inkluzivnom okruženju. U: Đević, R., Gutvajn, N. (ur.). Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih (61‒74). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Krnjaja, Ž., Pavlović-Breneselović, D. (2013). Gde stanuje kvalitet. Knjiga 1: Politika građenja kvaliteta u predškolskom vaspitanju. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.
 • Milenković, S., Nikolić, M. (2015). Kompetencije vaspitača za rad u inkluzivnim uslovima. Pedagogija, LXX (4), 436‒448.
 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje (2010). Službeni glasnik RS, Prosvetni glasnik, br. 76/10.
 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje (2018). Službeni glasnik RS, Prosvetni glasnik, br. 63/2010 i 74/2018.
 • Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2018). Službeni glasnik RS, Prosvetni glasnik, br. 16/18.
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog vaspitanja i obrazovanja (2018). Službeni glasnik RS, br. 73/2016 i 45/2018.
 • Stančić, M., Stanisavljević Petrović, Z. (2013). Mišljenje vaspitača o koristima od inkluzije i načinima njenog ostvarivanja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 12 (3), 353‒369. DOI: 10.5937/specedreh12-2719
 • Vudhed, M. (2012). Različite perspektive o ranom detinjstvu: teorija, istraživanja i politika; Dodatak: Opšti komentar br. 7 – Ostvarivanje prava deteta u ranom detinjstvu. Beograd: CIP/IPA.
 • Wilder, J. & Lillvist, A. (2017) Collaboration in Transitions from Preschool: Young Children with Intellectual Disabilities. In: Ballam, N., Perry, B. & Garpelin, A. (Ed.). Pedagogies of Educational Transitions ‒ European and Antipodean Research (59‒77). Springer International Publishing.
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (2012). Službeni glasnik RS, br. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12.
 • Zlatarović, V., Mihajlović, M. (2013). Karika koja nedostaje ‒ Mehanizmi podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu”. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju.
 • Zuković, S., Miloševič, T. (2019). Značaj osnaživanja i aktivnog uključivanja porodice tokom tranzicije deteta u školu. Inovacije u nastavi, XXXII (1), 53‒63. DOI: 10.5937/inovacije1901053Z

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345