Учење уз праксу као потенцијал развијања професионалних компетенција студената

Далиборка Р. Поповић,  Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за филозофске науке, Република Србија, имејл: daliborka.p76@gmail.com
Александра К. Анђелковић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 56–69

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2002056P

 

Резиме: Актуелни образовни трендови у иницијалном образовању студената усмерени су на изградњу чвршћих веза између универзитета и институција у којима ће радити, уз нагласак на снажнијим међуинституционалним интеграцијама и заједничким одговорностима за исходе образовног процеса студената. Развијање професионалних компетенција студената приближавањем пракси представља пропорционалну могућност за унапређивање квалитета рада и на универзитетима и у радним организацијама. У сусрет томе, у теоријском делу рада као једна од могућности разматран је концепт учење уз праксу (енг. Work Integrate learning ‒ WIL). Овим концептом иницира се повезивање академских дисциплина са организацијама домаћина, које у једнаком степену као и факултети брину о развоју професионалних компетенција студената. Циљ истраживања је сагледавање процена о утицају иницијалног образовања на припремљеност за рад. Узорком су обухваћени школски педагози (N=91), а инструментом који је креиран за потребе ширег истраживања испитивана је њихова припремљеност за рад у школи. Кључни правци деловања које импликују добијени резултати огледају се у изменама програма на факултетима и иновативним организационим решењима факултета и школа приликом организације и реализације студентске праксе, али и у другачије прописаној законској регулативи о сарадњи школа домаћина и факултета, чиме би се иницирала подељена брига и посвећеност образовним исходима студената, као идеје на којима почива концепт учења уз праксу.
Кључне речи: WIL – учење уз праксу, иницијално образовање, сарадња школа и универзитета, професионалне компетенције.

Summary: Current educational trends in students’ initial education are aimed at building stronger links between universities and the institutions in which they will work, with an emphasis on stronger interinstitutional integrations and shared responsibilities for the outcomes of the students’ educational process. The development of students’ professional competencies by providing access to practical work represents an opportunity for improving the quality of work at both universities and students’ future workplace. The theoretical part of the paper elaborates on the concept of work-integrated learning (WIL) as a way for achieving this goal. This concept initiates the connection of academic disciplines with host organizations which, just as much as faculties, give due attention to the development of professional competencies of students. The aim of the research is to assess the impact of initial education on job preparedness. The sample included school pedagogues (N = 91), and the instrument created for the needs of a wider research examined their preparedness for work in schools. The key directions of action stemming from the obtained results are reflected in the changes of the university curricula and innovative organizational solutions of faculties and schools during the organization and implementation of students’ professional practice, but also in a differently prescribed legislation on the cooperation between host schools and faculties, which would help initiate a shared care for and commitment to educational outcomes of students as underlying ideas of the concept of work-integrated learning.

Кeywords: WIL – work-integrated learning, initial education, school-university cooperation, professional competencies.

Литература 

 • Anđelković, A., Popović, D. (2019). Faktori unapređivanja profesionalne kompetentnosti školskih pedagoga.Nasleđe, 42, 341‒358.
 • Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st century teacher education. Journal of Teacher Education, 57, 3, 300‒314. DOI: 10.1177/0022487105285962
 • Freudenberg, B., Brimble, M. & Cameron, C. (2011). WIL and generic skill development. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 12 (2), 79−93.
 • Gravett, S., Petersen, N. & Ramsaroop, S. (2019). A University and School Working in Partnership to Develop Professional Practice Knowledge for Teaching. Frontiers in Education, 3, 118. DOI: 10.3389/feduc.2018.00118
 • Gutvajn, N., Đerić, I. i Luković, I. (2011). Refleksije studenata pedagogije o budućoj profesiji i procesu traženja posla. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43 (2), 330−346.
 • Jackson, D., Rowbottom, D., Ferns, S. & McLaren, D. (2017). Employer understanding of Work-integrated Learning and the challenges of engaging in work placement opportunities. Studies in Continuing Education, 39 (1), 35‒51. DOI: 10.1080/0158037X.2016.1228624
 • Jovanović, M. (2016). Refleksije pedagoga o profesionalnom identitetu u savremenoj školskoj kulturi. Učenje i nastava, II (4), 649–668.
 • Kolb, D. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Mattsson, M., Eilertsen, T. V. & Rorrison, D. (2012). A Practicum Turn in Teacher Education, Vol. 6. Dordrecht: Springer Science and Business Media.
 • McLennan, B. & Keating, S. (2008) Work-integrated learning (WIL) in Austarlian Universities: The challange of mainstreamnig WIL. Melbourne: ALTC NAGCAS National Symposium.
 • Meijer, P., Zanting, A. & Verloop, N. (2002). How san student teachers elicit experienced teachers’ practical knowledge? Tools, suggestions and significance. Journal of Teacher Education, 53 (5), 406‒419. DOI: 10.1177/002248702237395
 • Orrell, J. (2004). Work-integrated Learning Programmes: Management and Educational Quality. In: Proceedings of the Australian Universities Quality Forum 2004 (AUQA Occasional Publication). Australian Universities Quality Agency.
 • Oyetoro, О., Ademola, M. & Adepeju, B. (2019). Epistemological beliefs, learning approaches and PRESETS acceptance of dissonance in feedback. Teaching and Teacher Education, 7 (2), 47‒56. DOI: 10.12785/jtte/070202
 • Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika (2012). Prosvetni glasnik, br. 5.
 • Smagorinsky, P., Cook, L. S. & Johnson, T. S. (2003). The twisting path of concept development in learning to teach. Teach. Coll. Rec, 105, 1399–1436. DOI: 10.1111/1467-9620.00296
 • Spasenović, V., Hebib, E. (2014). Kako inicijalno obrazovanje i zahtevi prakse doprinose izgradnji profesionalnog identiteta pedagoga. U: Matović, N., Spasenović, V. i Antonijević, R. (ur.). Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju (2‒7). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Pedagoško društvo Srbije.
 • Stirling, A., Kerr, G., Banwell, J., MacPherson, E. & Heron, A. A (2016). A Practical Guide for Work-integrated Learning Effective Practices to Enhance the Educational Quality of Structured Work Experiences Offered through Colleges and Universities. Ontario: Higher education Quality council of Ontario.
 • Stoll, L. & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organisation: A guide for policy makers, school leaders and teachers. Paris: OECD with UNICEF.
 • Thornton, M. (2004). The Idea of the University and the Contemporary Legal Academy. Sydney Law Review, 26 (4), 481‒502.
 • Van Rooijen, M. (2011). Transforming 21st Century Corporate-University Engagamenet: From Work-Integrated Learning (WIL) to Learning-Integrated Work (LIW). Journal of Cooperative Education and Internships, 45 (1), 5‒10.

 Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345