Ставови студената према интернационализацији високог образовања

Радмила Б. Миловановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Република Србија, имејл: milovanovicradmila35@gmail.com
Биљана Ј. Стојановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Република Србија
Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 86–96

 

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2002086M

 

Резиме: Интернационализација високог образовања као важан аспект развојних потенцијала једне земље манифестује се кроз мобилност студената и универзитетског кадра у оквиру заједничких истраживања, међународних пројеката, развоја нових наставних планова и програма и примени нових приступа настави и учењу. У раду се приказују резултати испитивања ставова студената према интернационализацији високог образовања. Циљ истраживања се односи на испитивање општег става студената као и на испитивање разлика у ставовима између студената медицинских и педагошких усмерења. Истраживање је реализовано на узорку од триста двадесет пет студената, од којих је сто шездесет осам (51,69%) будућих учитеља и васпитача и сто педесет седам (48,30%) будућих лекара и дипломираних медицинских техничара. Узорком су обухваћени студенти са два факултета која образују учитеље и васпитаче, једног медицинског факултета и једне високе медицинске школе из Србије. За прикупљање података коришћена је скала ставова конструисана за потребе овог истраживања. Резултати показују да су бројнији студенти који имају позитивне ставове према интернационализацији високог образовања. Између студената педагошких и медицинских усмерења нађене су значајне разлике у ставовима према интернационализацији високог образовања (p< 0.01). Студенти медицинских усмерења имају позитивније ставове према интернационализацији високог образовања од својих колега, будућих учитеља и васпитача, о чему се може дискутовати у светлу чињенице да медицински радници имају много већу могућност да се запосле у страним земљама, што подразумева и већу информисаност. С обзиром на то да број студената који има негативне ставове према интернационализацији високог образовања није занемарив, неопходно је предузети планске активности ради информисања и мотивисања студената да се укључе у програме мобилности и дају свој допринос унапређивању интернационализације као важног предуслова за осигурање отворености, квалитета и конкурентности високог образовања.
Кључне речи: интернационализација, високо образовање, мобилност студената.

Summary: The internationalization of higher education as an important aspect of a country’s development potential is manifested through the mobility of students and university staff through joint research, international projects, the development of new curricula and the implementation of new approaches to teaching and learning. The paper presents the results of examining students’ attitudes towards the internationalization of higher education. The aim of the research is to examine students’ general attitude as well as to examine differences in attitudes between medical students and students of education. The research was conducted on a sample of 325 students, of which 168 (51.69%) are future class teachers and preschool teachers students and 157 (48.30%) students, future medical doctors and medical technicians. The sample included students from 2 faculties of teacher education, one medical faculty and one high medical school in Serbia. An attitude scale constructed for the purposes of this research was used to collect data. The results show that there are more students who have positive attitudes towards the internationalization of higher education. There were significant differences in attitudes towards the internationalization of higher education between students of education and students of medical sciences (p <0.01). Medical students have a more positive attitude towards the internationalization of higher education than their colleagues, future class teachers and preschool teachers, which can be explained with the fact that medical professionals have a much greater opportunity to find employment in foreign countries, which also means that they are more informed. Given that the number of students who have negative attitudes towards the internationalization of higher education is not negligible, it is necessary to undertake planning activities to inform and motivate students to participate in mobility programs and to contribute to the promotion of internationalization as an important precondition for ensuring openness, quality and competitiveness of higher education.
Keywords: internationalization, higher education, student mobility.

Литература 

 • Altbach, P. & Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities, Journal of Studies in International Education, 11, 290‒305.
 • Altbach, P. G., Reisberg, L. & Rumbley, L. E. (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. Retrieved March 26, 2017. from www: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf
 • Babin, M., Pitić, G. i Savić, N. (2012). Internacionalizacija univerziteta. U: Katić, V. (ur.). Trendovi razvoja: Internacionalizacija univerziteta (1‒3). XVIII skup Trendovi razvoja Internacionalizacija univerziteta, 27. 2 ‒ 1. 3. 2012. Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka.
 • Ćirković-Miladinović, I. (2012). Developing teaching skills and learner autonomy in multicultural academic surrounding. U: Čutura, I., Trifunović, V. (ur.) Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti, tom II (475‒481). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu. ISBN 978-86-7604-082-2, UDK 371.3::811+821 371.3::82.
 • Dragun, A., Relja, R. (2006). Akademska mobilnost studenta, stavovi studenata ekonomskog fakulteta u Splitu. Revija za sociologiju, 37 (1‒2), 63‒76.
 • Ferić, I. (2007). Vrijednosti kao prediktori stavova i ponašanja. Časopis za opća društvena pitanja, 1‒2, 51‒71.
 • Gardašević, J., Brkanlić, S., Brkić, I., Vučurević,T. i Vapa-Tankosić, J. (2017). Tokovi mobilnosti studenata u kontekstu globalizacije visokog obrazovanja. U: Katić, V. (ur.). Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji (1‒5). XXIII skup Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, 22 ‒ 24. 2. 2017. Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 • Grossman, J. H., Reid, P. P. & Morgan, R. P. (2001). Contributions of Academic Research to Industrial Performance in Five Industry Sectors. The Journal of Technology Transfer, 26 (1), 143–152.
 • Havelka, N. (1998). Vrednosne orijentacije adolescenata: vrednosti i kontekst. Psihologija, 4, 343‒364.
 • Ivanović Munitlak, O., Mitić, P. i Rakić, S. (2015). Uticaj globalizacije i internacionalizacije na visoko obrazovanje sa akcentom na globalne tokove mobilnosti. Trendovi razvoja: Univerzitet u promenama (173‒177). XXI skup Trendovi razvoja: Univerzitet u promenama, 23 ‒ 26. 2. 2015. Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 • Krneta, D. ( 2004). Vrijednosti u svjetlu društvenih promjena. Banja Luka: Oslobođenje.
 • Lončar. J. (2005). Globalizacija ‒ pojam, nastanak i trendovi razvoja. Geoadria, 10 (1), 91‒104.
 • Maslow, A. (1982). Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit.
 • Rahimić, Z., Podrug, N. (2013). Međunarodni menadžment. Sarajevo: Ekonomski fakultet.
 • Salmi, J. (2009). The Challenge of Establishing World-Class Universities. Washington, DC: The World Bank.
 • Stojanović, B., Ristanović, D. & Živković, P. (2018). Application of Project Model of Teaching in Initial Teacher Education-Students’ opinions. In: Kopas-Vukašinović, E. & Lepičnik-Vodopivec, J. (Ed.). Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas (63‒75). Jagodina (Serbia): University of Kragujevac, Faculty of Education; Koper (Slovenia): University of Primorska, Faculty of Education.
 • Tasić, N. (2017). Model ključnih indikatora performansi institucija visokog obrazovanja. (doktorska disertacija). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345