Teachers, Interactive Whiteboards and Learning Materials in Slovenia and Serbia

Tomaž F. Bratina, University of Maribor, Faculty of Education, Maribor, Slovenia
Larisa Z. Adanič, Inovatio d.o.o, Maribor, Slovenia
Predrag B. Prtljaga, Preschool Teacher Training College, Vrsac, Serbia, e-mail: jpivan@hemo.net
Иновације у настави, XXXIII, 2020/3, стр. 144–156

PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2003144B

Summary: The modern-day classrooms are equipped with interactive whiteboards driven by corresponding software. Using the advantages of the interactive whiteboards is often limited by the lack of knowledge about the software or lack of time to prepare learning materials. Some practical suggestions, examples, or ideas on how teachers should prepare the learning material suitable for interactive whiteboards may be very useful and encourage the usage by the teachers. Art education is an area where the majority of tools provided by the software can be in use to a great extent. The collections of interactive whiteboard learning materials were prepared to help teachers implement the interactive whiteboards in the teaching process. The selected topics in this paper point to the advantages of whiteboard learning materials, based on the responses of potential users (teachers) and brief descriptions of testing results showing opinions about effectiveness and suitability. The results, in brief, show that teachers and students assess the collection as a very helpful tool, which also promotes the implementation of interactive whiteboards into the learning process. Art teachers have confirmed the relative simplicity regarding the application or usage of the interactive whiteboard learning materials and expressed their willingness to teach with the collection throughout the teaching process. The results are encouraging, pointing to a trend toward using interactive whiteboard learning materials in everyday practice.
Keywords: interactive whiteboard, learning materials, art education, teaching process, learning material repository.

Томаж Ф. Братина
Универзитет у Марибору, Педагошки факултет, Марибор, Република Словенија
Лариса З. Аданич
Inovatio d.o.o, Марибор, Република Словенија
Предраг Б. Пртљага
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац, Република Србија

НАСТАВНИЦИ, ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА УЧЕЊЕ
У СЛОВЕНИЈИ И СРБИЈИ

Модерне учионице опремљене су интерактивним таблама које покреће одговарајући софтвер. Коришћење свих предности које пружају интерактивне табле често је ограничено недостатком знања о софтверу или недостатком времена за припрему материјала за учење. Постојећи практични предлози, примери или идеје о томе како припремити наставни материјал погодан за интерактивне наставне табле могу бити од велике користи, охрабрити и подстаћи наставнике за њихову примену. Софтвер који се испоручује уз интерактивне табле омогућава употребу различитих дидактичких ресурса као што су и-слајдови, е-слајдови, дидактичке игре, веб-апликације, окружења за учење на мрежи итд. Сходно томе, интерактивне табле могу се користити на свим нивоима образовања и у свим предметима. Самим тим, софтвер и кориснички алати којим су опремљене интерактивне табле нуде широк спектар могућности за образовање у области ликовне уметности. Наставни садржаји засновани на игри у визуелним уметностима једна су од редовних активности и представљају везу између разумевања визуелног језика и израза визуелне уметности. Наставник може да користи игру у свим фазама процеса учења, у складу са дизајном наставног или уметничког задатка. Примери наведени у овом раду указују на предности материјала за учење на интерактивној табли, који су засновани на одговорима потенцијалних корисника (наставника) и на кратким описима резултата тестирања, који представљају мишљења о ефикасности и подобности њихове примене.
Истраживачки проблем, односно циљ истраживања, представља поређење учесталости употребе интерактивних табли у Србији и Словенији и утврђивање елемената који чине садржаје интересантним и последично ефикасним, укључујући проблематику постојања одговарајућих наставних садржаја.
На темељу неколико припремљених примера наставних садржаја у облику дидактичких игара, као основе будућег репозиторијума наставних садржаја за интерактивне табле, истраживано је који су типови садржаја деци атрактивни и које елементе наставних садржаја усвајају у већој мери. Након што су играли игре које омогућују учење и разумевање предмета, ученицима су дистрибуирани упитници како би се добиле повратне информације о ефектима њихове употребе. Упитник је требало да утврди: шта је привукло ученике да користе дидактичке игре, које су елементе наставне јединице најбоље усвојили и шта је оно што је утицало да их најбоље упамте. Методолошки приступ обухвата квалитативну анализу упоређивања стања на нивоу две државе и квантитативну анализу са аспекта дидактичких својстава елемената садржаја за интерактивне табле.
Истраживање је показало да је у Словенији употреба интерактивних табли значајно присутнија и распрострањенија у односу на Србију, где је употреба у великој мери зависна од тренутних економских околности у сфери образовања уопште. У већим градовима у Србији је ситуација нешто боља, али је за обе земље утврђено да само присуство интерактивних табли не значи да их наставници заиста користе у настави. Оваква се ситуација може с великом сигурношћу приписати недостатку дидактичких материјала погодних за употребу на интерактивним таблама. Недостатак је повезан са језичком баријером, јер су постојећи материјали за специфичну интерактивну таблу углавном на страном (енглеском) језику. Материјали су исто тако прилагођени специфичностима појединих школских система и често су неспојиви са локалним наставним програмима. Кључни разлог ограничене употребе је недовољна обученост наставника и непознавање алата за развој и припрему дидактичких садржаја. Резултати истраживања показују да наставници примену дидактичких игара оцењују као врло корисно средство, које такође промовише имплементацију интерактивних табли у процес учења, док су ученици игре оценили као занимљиве, забавне и поучне, а истовремено су осећали да су мотивисани да наставе са радом, интегришући такмичарски и тимски дух.
Коначно, утврђена је и нужност припреме репозиторијума садржаја који мора бити припремљен од стране наставника и за наставнике, а који би истовремено био у отвореном приступу уз поштовање унапред дефинисаних ауторских права.
Кључне речи: интерактивна табла, материјали за учење, ликовно образовање, наставни процес, репозиторијум наставних садржаја.

References: 

 • Adanič, L. (2018). Didaktične razsežnosti interaktivne table pri pouku likovne umetnosti v 9. razredu osnovne šole v Sloveniji. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Retrieved March 28, 2019 from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=70908
 • Baloh, E., & Burger Muhič, A. (2011). Didaktični potencial i-tabel . BILTEN: I-naprave in in pouk, 11-14.
 • Bhowmik, A. (2014). Interactive Displays: Natural Human-Interface Technologies. Wiley.
 • Blanc, B. (20. 3 2018). Aktualno 2.0. From “Igrafikacija” – novo strokovno orodje?: http://www.aktualno.biz/2014/01/igrafikacija-novo-strokovno-orodje.html
 • Brian J., A. (2014). Gamification in Education. Proceedings of ASBBS 21(1), 32-39.
 • Bučar, U. (2011). Koliko i-tabel že imamo in uporabljamo? Bilten E-šolstva, 9-10.
 • Chai, T. M., Hafeez, A. U., Saad, M. N., & Aamir, M. S. (2017). The Influences of Emotion on Learning and Memory. Frontiers in Psychology, 14-54. doi:10.3389/fpsyg.2017.01454
 • Collaboration Software & Displays – SMART Technologies. (14. 3 2018). Retrieved April 10, 2019 from Downloads – User’s Guide: http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/sbfpd/7000series/guides/sbid7000userguide_18jul17.pdf
 • Džigurski, S., Marković, S., & Šćepanović, D. (2013). Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u školama u Srbiji. Beograd: Tim za socialno uključivanje i smanjenej siromaštva. Retrieved May 18, 2019 from http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2014/06/Istrazivanje-o-upotrebi-IKT-u-skolama-u-Srbiji-jun-2013.pdf
 • Education SMART Technologies. (25. 5 2018). Retrieved April 10, 2019 from Teaching, technology and learning: Understanding the interconnection: https://education.smarttech.com/~/media/files/events%20and%20tradeshows/ed_teachingtechnologylearning_06222016.ashx
 • Gerlič, I. (2000). Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • i – Steljes. (7. 8 2017). Retrieved May 17, 2019 from Portal interaktivnih vsebin: www.i-steljes.eu
 • Lotrič Komac, T. (2011). Gradiva pripravljan za učence in ne zase. Bilten: I-naprave in i-pouk, 10-11.
 • Murphy, C. (2012). Why Games Work and the Science of Learning. Selected Papers Presented at MODSIM World 2011 Conference and Expo (383-392). Virginia Beach: Langley Research Center . Retrieved March 29, 2018 from Why Games Work and the Science of Learning: https://pdfs.semanticscholar.org/1917/135650c9e5ba2d92216b8d9df87e21df5fb5.pdf
 • Oprea, I. (2017). Upotreba interaktivne table i njena zastupljenost (master rad). Novi sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet. Retrieved April 20, 2019 from http://www.df.uns.ac.rs/files/200/ivana_oprea_-_master_rad_(f1-244).pdf
 • Ristić, M. (2018). Digital competencies of teachers and associates. V V. Katić (Ured.), XXIV Skup “Trendovi razvoja: Digitalizacija visokog obrazovanja” (pp. 1-4). Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 • Sambolić Beganović, A., Vičič Krabonja, M., & Šavli, V. (6 2011). Ali je interaktiven pouk zares nujna tehnologija?Bilten E-šolstva, 5-6.
 • Tacol, T. (2003). Likovno izražanje. Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora.
 • Vukanac, D. (2014). Uporaba interaktivne table učiteljev razrednega pouka v Sloveniji. Retrieved April 20, 2019 from https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Vukanac_Dasa_2014.pdf

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345