Укљученост родитеља у рад предшколских установа

Марија Р. Марковић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Република Србија, имејл: marija.markovic@filfak.ni.ac.rs
Зорица Ч. Станисављевић Петровић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Република Србија
Анастасија С. Мамутовић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/3, стр. 111–123

PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2003111M

Резиме: Укључивање родитеља у живот и рад предшколских установа је питање које постаје посебно актуелно током реформисања система предшколског васпитања и образовања. Са доношењем нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ (2018) ово питање добија на значају, јер се родитељи посматрају као кључни партнери у остваривању циљева институционалног предшколског васпитања. Сходно томе, јавља се потреба за темељнијим проучавањем ове тематике и испитивањем свих релевантних чинилаца који детерминишу активно позиционирање родитеља у процесу васпитања и образовања деце раног узраста. У том контексту, веома је важно утврдити самопроцене родитеља о укључености у процес васпитања и образовања у предшколској установи.
Циљ овог рада је испитивање ставова родитеља о укључености у рад предшколске установе. Рад представља део обимнијег истраживања које се односи на област сарадње родитеља са установама за предшколско васпитање и образовање. У овом раду су прика-зани резултати супскале којом се испитују ставови родитеља о укључености у рад предшколских установа. Истраживањем су обухваћена 763 родитеља чија деца похађају државне предшколске установе на територији Србије. Резултати добијени истраживањем показују да родитељи сматрају да су укључени у рад предшколских установа и да себе сматрају информисаним и активним партнерима у процесу сарадње. У односу на независне варијабле истраживања резултати указују на већу укљученост мајки у односу на очеве, као и то да су млађи родитељи активнији у односу на родитеље који припадају старијој категорији. Степен образовања родитеља се показао као важна детерминанта за укључивање родитеља, као и варијабла која се односи на припадност детета одређеној васпитној групи. У складу са добијеним резултатима, може се закључити да самопроцене родитеље о укључености у рад предшколских установа дају разлога за оптимизам и иду у прилог ставу да је укључивање родитеља од изузетног значаја за квалитетно васпитање и образовање деце предшколског узраста.
Кључне речи: родитељи, укљученост, предшколске установе, васпитање и образовање, деца предшколског узраста.

Summary:  Parental involvement in the life and work of the preschool institutions is an issue that is becoming increasingly relevant as the reform of the system of the pre-school education unfolds. With the introduction of The New Preschool Curriculum Framework – Years of Ascent (2018), this matter has become fairly significant, because the new curriculum perceives parents as key partners in achieving the goals of the institutional preschool education. Accordingly, there is a clear need to thoroughly study this topic and examine all relevant factors which determine an active positioning of parents in the process of the preschool education. In that context, it is very important to establish parents´ self-assessment of their involvement in the process of the pre-school education. This paper aims to examine parents´ attitudes towards their involvement in the work of preschool institutions. The paper constitutes a part of a more extensive research which deals with the field of parents´ co-operation with pre-school institutions. In this paper the authors present the results of a subscale that examines parents´ attitudes regarding their involvement in the work of pre-school institutions. The research included 763 parents whose children attend public preschool institutions on the territory of Serbia. The results obtained through the research show that parents believe that they have been adequately included in the work of the preschool institutions and they consider themselves informed and active partners in the process of co-operation. Concerning the independent research variables, the results indicate that mothers are more involved than fathers, as well as that younger parents are more active than those who belong to an older category of parents. The parents´ education level has proven to be an important factor behind parental involvement, as well as the variable relating to a specific education group that children attend. Following the obtainedresults, one can conclude that parents´ self-assessment regarding their involvement in the work of preschool institutions engenders optimism and it supports the attitude that parental involvement is of immense significance for the quality of the preschool education.
Keywords: parents, involvement, preschool institutions, education, preschool children.

Литература: 

 • Arnold, D. H., Zeljo, A. & Doctoroff, G. L. (2008). Parent involvement in preschool: Predictors and the relation of involvement to preliteracy development. School Psychology Review, 37 (1), 74–90. Retrieved March 20, 2020. from www: https://pdfs.semanticscholar.org/7672/2add66ef0ed523fc07ebbdac24c4e7b9f614.pdf.
 • Bakker, J. & Denessen, E. (2007). The concept of parent involvement. Some theoretical and empirical considerations. International Journal about Parents in Education, 1 (0), 188–199. Retrieved March 20, 2020. from www: https://www.researchgate.net/publication/254871666_The_concept_of_parent_involvement_Some_theoretical_and_empirical_considerations.
 • Berthelsen, D. & Walker, S. (2008). Parents’ involvement in their children’s education. Family Matters, 79, 34–41. Retrieved March 25, 2020. from www: https://aifs.gov.au/sites/default/files/bw.pdf.
 • Lau, E. Y. H., Li, H. & Rao, N. (2012). Exploring Parental Involvement in Early Years Education in China: development and validation of the Chinese Early Parental Involvement Scale (CEPIS). International Journal of Early Years Education, 20 (4), 405–421. DOI: 10.1080/09669760.2012.743099
 • Daniel, G. (2015). Patterns of parent involvement: A longitudinal analysis of family-school partnerships in the early years of school in Australia. Australasian Journal of Early Childhood, 40 (1), 119–128. DOI:10.1177/183693911504000115
 • Driessen, G., Smit, F. & Sleegers, P. (2005). Parental Involvement and Educational Achievement. British Educational Research Journal, 31 (4), 509– 532. DOI: 10.1080/01411920500148713
 • Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76 (9), 701–712. DOI: 10.1177/003172171009200326
 • Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Boulder, CO: Westview Press.
 • Fantuzzo, J., McWayne, C., Perry, A. M. & Childs, S. (2004). Multiple Dimensions of Family Involvement and Their Relations to Behavioral and Learning Competencies for Urban, Low-Income Children. School Psychology Review, 33 (4), 467–480.
 • Galindo, C. & Sheldon, S. B. (2012). School and home connections and children’s kindergarten achievement gains: The mediating role of family involvement. Early Childhood Research Quarterly, 27 (1), 90–103. DOI: 10.1016/j.ecresq.2011.05.004
 • Goodall, Ј. & Montgomery, C. (2014). Parental involvement to parental engagement: a continuum. Educational Review, 66 (4), 399–410. DOI: 10.1080/00131911.2013.781576
 • Hornby, G. & Blackwell, I. (2018). Barriers to parental involvement in education: an update. Educational Review, 70 (1), 109–119. DOI: 10.1080/00131911.2018.1388612
 • Hornby, G. & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. Educational Review, 63 (1), 37–52. DOI: 10.1080/00131911.2010.488049
 • Jelić, M., Stojković, I. i Markov, Z. (2018). Saradnja predškolske ustanove i roditelja iz ugla vaspitača. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 17 (2), 165–187. DOI: 10.5937/specedreh17-16592
 • Jeynes, W. (2012). A meta-analysis of the efficacy of different types of parental involvement programs for urban students. Urban Education, 47 (4), 706–742. DOI: 10.1177/0042085912445643
 • Lahaie, C. (2008). School Readiness of Children of Immigrants: Does Parental Involvement Play a Role? Social Science Quarterly, 89 (3), 684–705. DOI: 10.1111/j.1540-6237.2008.00554.x
 • Meehan, C. & Meehan, J. P. (2018). Trainee teachers’ perceptions about parent partnerships: are parentspartners? Early Child Development and Care, 188 (12), 1750–1763. DOI: 10.1080/03004430.2017.1286334
 • Mendez, J., Carpenter, J., LaForett, D. R. & Cohen J. (2009). Parental engagement and barriers to participation in a community-based preventive intervention. American Journal of Community Psychology, 44 (1–2), 1–14. DOI: 10.1007/s10464-009-9252-x.
 • Murray, E., McFarland-Piazza, L. & Harrison, J. L. (2015). Changing patterns of parent–teacher communication and parent involvement from preschool to school. Early Child Development and Care, 185 (7), 1031–1052. DOI: 10.1080/03004430.2014.975223
 • Osnove programa predškolskog vaspitanja „Godine uzleta“. U: Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2018). Službeni glasnik RS, br. 27.
 • Rimm-Kaufman, S. & Pianta, R. (2005). Family-school communication in preschool and kindergarten in the context of a relationship-enhancing intervention. Early Education and Development, 16, 287–316. DOI:10.1207/s15566935eed1603_1
 • Stojanović, A., Kovačević, Z. & Bogavac, D. (2018). From obsolete to contemporary preschool education (experiences in Serbia). Early Years: an international research journal, 38 (4), 363–377. DOI:10.1080/09575146.2018.1444584
 • Van Voorhis, F. L., Maier, M. F., Epstein, J. L. & Lloyd, C. M. (2013). The impact of family involvement on the education of children ages 3 to 8: A focus on literacy and math achievement outcomes and social-emotional skills. Retrieved March 20, 2020. from www: https://www.mdrc.org/sites/default/files/The_Impact_of_Family_Involvement_FR.pdf
 • Williams, T. T. & Sanchez, B. S. (2013). Identifying and decreasing barriers to parent involvement for innercity parents. Youth and Society, 45 (1), 54–74. DOI: 10.1177/0044118X11409066

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345