Развијање језичких вештина ученика кроз пројектно усмерену наставу страног језика струке – студија случаја

Маријана М. Продановић, Универзитет Сингидунум, Пословни факултет, Београд, Република Србија, имејл: mprodanovic@singidunum.ac.rs
Валентина М. Гаврановић, Универзитет Сингидунум, Пословни факултет, Београд, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/4, стр. 136–145

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2004136P

 

Резиме: Полазећи од анализе законских аката који регулишу систем васпитања и образовања у Републици Србији и кроз призму теоријског прегледа развоја пројектне наставе, као модела интерактивне и иновативне наставе, те основних начела који се наводе у Заједничком европском референтном оквиру за језике, овај рад има за циљ да истражи које могућности пројектно усмерена настава пружа у сврху оснаживања језичких вештина, у контексту учења енглеског језика за посебне намене, односно као језика медицинске струке на средњошколском нивоу. Теоријске поставке су искуствено проверене посредством студије случаја, а квалитативна анализа је показала да пројектна настава, као модел који у центар наставног процеса смешта ученика и његове потребе, представља ефикасан дидактички систем који наставници могу да примењују приликом организовања и реализовања наставе подстицајне за развој свих језичких вештина ученика.
Кључне речи: пројектна настава, језичке вештине, енглески језик медицинске струке, студија случаја.

 

Summary: Starting from the analysis of the legislation regulating the education system in the Republic of Serbia, and through the prism of the theoretical review of the project-based teaching as a model of interactive and innovative teaching, as well as the fundamental principles set out in the Common European Framework of Reference for Languages, this paper aims to explore what opportunities the project-based teaching provides for the purpose of strengthening students’ language skills in the context of learning English for Specific Purposes, particularly English for Medical Profession at secondary level. Theoretical assumptions were tested empirically using a case study. The qualitative analysis showed that project-based teaching, a model placing students and their needs in the centre of the teaching process, is an effective didactic system that teachers can use in organising and implementing instruction that encourages the development of all language skills.
Кeywords: project-based teaching, language skills, English Language for Medical Profession, a case study.

 

Литература:

  • Becket, H. G. & Miller, P. C. (2005). Project-Based Second and Foreign Language Education. Past, Present and Future. Greenwich: Information Age Publishing.
  • Beckett, H. G. & Miller, P. C. (2006). Project-Based Second and Foreign Language Learning. Past, Present and Future. Greenwich: IAP.
  • Bell, S. (2010) Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83 (2), 39‒43.
  • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M. & Palinscar, A. (1991). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational Psychologist, 26 (3‒4), 369‒398.
  • Boss, S. & Larmer, J. (2018). Project Based Teaching: How to Create Rigorous and Engaging Learning Experiences. Alexandria: ASCD.
  • CERF (2001). Common European Framework of Refrence for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council of Europe.
  • CERF (2018). Common European Framework of Refrence for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with Descriptors. Council of Europe.
  • Fragoulis, I. (2009). Project-Based Learning in the Teaching of English as A Foreign Language in Greek Primary Schools: From Theory to Practice. English Language Teaching, 2 (3), 113‒119.
  • Hulstijn, J. H. (2014). The Common European Framework of Reference for Languages. A challenge for applied linguistics. ITL: International Journal of Applied Linguistics, 165 (1), 3–18.
  • Krajcik, S. J & Shin, N. (2014). Project-Based Learning. In: Sawyer, R. K. (Ed.). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (275‒298). New York: Cambridge University Press.
  • Larmer, J., Margendoller, J. & Boss, S. (2015). Setting the standard for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous Classroom Instruction. Alexandria: ASCD.
  • Little, D. (2007). The Common European Framework of Reference for Languages: Perspectives on the Making of Supranational Language Education Policy. The Modern Language Journal, 91, 645‒652.
  • Mirkov, S. (2005). Uloga metakognitivnih procesa u razvijanju strategija učenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 37 (1), 28‒44.
  • Prtljaga, J. (2018). Integrativni pristup poučavanju i učenju stranog jezika i integrisano učenje sadržaja i jezika na ranom uzrastu. Posećeno 14. 11. 2020. na: http://vaspitacice.rs/wp-content/uploads/2018/10/Paper-Jelena-Prtljaga.pdf
  • Prtljaga, S., Stojanović, A. i Blagdanić, S. (2018). Dometi projekt metode u podsticanju kreativnosti učenika u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi, 31 (3), 37‒48. DOI: 10.5937/inovacije1803037P
  • Ristanović, D. (2018). Učenička percepcija saradnje u projektnom modelu nastave prirode i društva. Inovacije u nastavi, 31 (4), 60‒73. DOI: 10.5937/inovacije1804060R
  • Stručno uputstvo za izvođenje projektne nastave (2017). Prosvetni glasnik, br. 10/ 2017, 12/ 2018.
  • Veselinov, D., Prtljaga, S. (2018). Projekt metoda kao činilac podsticanja kreativnosti kod darovite dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. U: Gojkov, G., Stojanović, A. (ur.). Darovitost i kreativnost – razvojna perspektiva kreativne performanse (290‒300). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov“.
  • Vilotijević, М., Vilotijević, N. (2016). Modeli razvijajuće nastave II. Beograd: Učiteljski fakultet.
  • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2017, 27/2018 – dr. Zakon, 10/2019, 27/2018.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345