Речнички чланак као текст у настави лексикологије

Бојана С. Милосављевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Република Србија, имејл: bojana.milosavljevic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXXIII, 2020/4, стр. 13–26

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2004013M

 

Резиме: У раду се представљају могућности коришћења речничких чланака из наших дескриптивних једнојезичких речника као текстова у настави лексикологије, и то на академским студијама учитељских/педагошких факултета. Полази се од чињенице да се за текстове у настави језика традиционално узимају књижевноуметнички текстови, док се друге врсте текстова (неуметнички текстови) узимају у мањој мери, што се, како показују истраживања, одражава на читалачку писменост ученика. Главни део рада стога доноси квалитативну анализу одабраних текстова речничких чланака из наших дескриптивних једнојезичких речника, назначујући могуће употребе текста речничког чланка у настави лексикологије, и то као 1) уводног текста, затим 2) као текста за уочавање лексичких појава, 3) као текста за увежбавање лексичких појава и 4) као текста у склопу задатка за проверу знања. Закључак до којег смо спроведеном анализом дошли јесте да се коришћењем текстова речничких чланака у настави лексикологије може постићи вишеструка корист – стећи знања из лексикологије, обогатити језик, развити језичка култура, али стећи и лексикографска знања и умећа и лексикографске навике, што поспешује функционалну писменост будућих учитеља.
Кључне речи: речнички чланак, речници, настава лексикологије, текстови у настави, читалачка писменост.

 

Summary: The paper presents the possibilities of using dictionary articles from our descriptive monolingual dictionaries as texts for teaching lexicology at academic courses of teacher training faculties. The starting point of the paper is that literary texts are traditionally used in teaching languages, while other types of texts (non-literary texts) are less frequently used, which, in turn, affects students‘ reading literacy. The main part of the paper focuses on the qualitative analysis of the selected dictionary articles from our descriptive monolingual dictionaries, with a special emphasis on using a dictionary article in teaching lexicology as an 1) introductory text, 2) text used for identifying lexical phenomena, 3) text used for practising lexical phenomena, and 4) text as a part of the knowledge assessment test. Based on our analysis, we concluded that using dictionary articles in teaching lexicology may entail multiple benefits – acquiring the knowledge of lexicology, enriching one‘s vocabulary, developing language culture, but also developing lexicological knowledge, skills, and habits, which fosters preservice primary school teachers‘ functional literacy.
Кeywords: dictionary article, dictionaries, teaching lexicology, texts in teaching, reading literacy.

 

Литература: 

 • Brborić, V. (2018). Rečnici u čitankama za osnovnu školu. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 47 (1),
  473–486.
 • Buđevac, N., Baucal, A. (2014). Razvoj čitalačke pismenosti tokom prva četiri razreda osnovne škole. Inovacije
  u nastavi, 27 (2), 22–32. DOI: 10.5937/inovacije1402022B
 • Cvetanović, Z., Kelemen, Lj. (2011). Metodičko modelovanje časa nastave gramatike i pravopisa. Inovacije u
  nastavi, 24 (1), 17–26
 • Cvetanović, Z., Stojanović, B. i Mišić, D. (2017). Vrste tekstova u razrednoj nastavi jezika i književnosti.
  Teme, 41 (3), 639–652. DOI: 10.22190/TEME1703639C
 • Cvijetić, R. (2005). Rečnici u nastavi srpskog jezika i književnosti. Priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod
  za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Ćosić, P. i dr. (2008). Rečnik sinonima. Beograd: Kornet.
 • Dragićević, R. (2005). Šta sve saznajemo iz jednojezičkih rečnika. Svet reči, 19–20, 52–56.
 • Dragićević, R. (2007). Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Janjić, M. (2017). Školska terminologija u dijahronijskoj perspektivi. U: Piper, P., Jovanović, V. (ur.). Slovenska
  terminologija danas (331–341). Beograd: Institut za srpski jezik SANU.
 • Kević-Zrnić S., Stanković-Janković, T. i Suzić, N. (2019). Kvalitetno čitanje i vođenje zabilješki u nastavi.
  Inovacije u nastavi, 32 (4), 44–56. DOI: 10.5937/inovacije1904044K
 • Klikovac, D. (2006). O vrstama tekstova u nastavi srpskog jezika kao maternjeg. Književnost i jezik, 53 (1–2),
  99–110.
 • Lalević, M. (2004). Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezika. Beograd: Nolit.
 • Milatović, V. (2011). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski
  fakultet.
 • Milosavljević, B. (2019). Razvijanje rečničke kulture u akademskoj nastavi. Književnost i jezik, 66 (1), 181–
  194. DOI: 10.18485/kij.2019.66.1.13
 • Mrkalj, Z. (2018). Načini upotrebe rečnika srpskog jezika u nastavi srpskog jezika i književnosti. Naučni
  sastanak slavista u Vukove dane, 47 (1), 461–472.
 • Novokmet, S., Bogdanović, M. (2015). Primena Rečnika SANU u srednjoškolskoj nastavi srpskog jezika i
  književnosti. Književnost i jezik, 62 (1–2), 173–187.
 • Pavlović Babić, D., Kuzmanović, D. (2006). Razvoj i empirijska provera čitalačke pismenosti – međunarodna
  perspektiva. Književnost i jezik, 53 (3–4), 233–254.
 • Prćić, T. (2018). Ka savremenim srpskim rečnicima. Novi Sad: Filozofski fakultet, prvo, elektronsko, izdanje.
  Posećeno 16. 11. 2018. na www: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadržaj/2018/978-86-6065-454-2
 • Rečnik MS (1967–1976). Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika, I–VI. Novi Sad: Matica srpska.
 • Rečnik SANU (1959–). Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: Institut za srpski jezik
  SANU.
 • Rečnik SJ (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.
 • Ristić, S. (2001). Mogućnosti upotrebe rečnika u nastavi. Književnost i jezik, 48 (1–2), 85–97.
 • Šipka, D. (2006). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska.
 • Vučković, D. (2015). Neumetnički tekst u crnogorskoj osnovnoškolskoj nastavi maternjeg jezika. Nastava i
  vaspitanje, 64 (1), 173–186. DOI: 10.5937/nasvas1501173V
 • Zgusta, L. (1991). Priručnik leksikografije. Sarajevo: IP Svejtlost ‒ Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345