Ko су ученици са ниским скоровима на тестовима постигнућа у ТИМСС истраживању: компаративна анализа

Ивана Д. Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија, имејл: ivana.brestiv@gmail.com
Рајка С. Ђевић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Душица М. Малинић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/4, стр. 27–47

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2004027D

 

Резиме: У фокусу овог раду су ученици четвртог разреда основне школе који су остварили ниске скорове на ТИМСС (енг. Trends in International Mathematics and Science Study3) тесту из математике и природних наука. Како би се испитале одређене карактеристике ових ученика, постављена су два истраживачка питања: (1) по чему се ученици са ниским постигнућем у Србији разликују од осталих ученика из истог узорка у погледу личних и породичних карактеристика и (2) да ли се ученици са ниским постигнућем из Србије, Хрватске и Словеније разликују на нивоу личних, породичних, наставних и школских карактеристика. Подаци су анализирани на два подузорка. Један подузорак обухватио је само ученике из Србије (N=4036), док се други односио на ученике са ниским постигнућем из три упоређиване земље (N=1876). Резултати истраживања показују да се у Србији ученици са ниским постигнућем значајно разликују од осталих ученика према појединим индивидуалним и породичним карактеристикама ‒ у мањем броју су похађали предшколске установе и краће боравили у њима, били су слабије припремљени за полазак у школу, више су изостајали из школе и имали су мање образоване родитеље. Уочљиве су и разлике између наших ученика са ниским постигнућем и њихових вршњака из региона који су постигли сличне резултате. На пример, ученици из Србије су имали мање образоване родитеље и мањи број оних који обављају стручна занимања, мање образовних ресурса за учење код куће, али су испољили веће математичко самопоуздање и имали израженији доживљај припадности школи. Издвојене су кључне импликације овог истраживања и указано је и на његове предности и ограничења.
Кључне речи: ТИМСС тест, ученици са ниским постигнућем, личне, породичне, наставне и школске карактеристике.

Summary: This paper focuses on the fourth-grade elementary school pupils who achieved low scores on the TIMSS test in mathematics and natural sciences. In order to examine certain characteristics of these pupils, two research questions were posed: (1) What makes the low-achieving pupils in Serbia different from other pupils from the same sample in terms of personal and family characteristics? (2) Do the low-achieving pupils from Serbia, Croatia, and Slovenia differ at the level of personal, family, teaching, and school characteristics? The data were analyzed in two subsamples. One subsample included only the pupils from Serbia (N = 4036), while the other referred to the low-achieving pupils from three compared countries (N = 1876). The research results indicate that in Serbia, the low-achieving pupils differ significantly from other pupils in terms of some individual and family characteristics ‒ they attended preschool institutions in a smaller number and spent less time in them, were less prepared for starting elementary school, were absent more frequently from school, and had less educated parents. There are also noticeable differences between our low-achieving pupils and their peers from the region who achieved similar results. For example, the pupils from Serbia had less educated parents and a smaller number of those who had professional occupations, fewer educational resources for learning at home, but they showed greater mathematical self-confidence and had a more pronounced experience of belonging to their school. The key implications of this research have been highlighted and its advantages and limitations pointed out.
Keywords: TIMSS test, pupils with low achievement, personal, family, teaching, and school characteristics.

Литература: 

 • Akyüz, G. & Berberoğlu, G. (2010). Teacher & classroom characteristics & their relations to mathematics achievement of the students in the TIMSS. New Horizons in Education, 58 (1), 77–95.
 • Antikainen, A. (2006). In search of the Nordic model in education. Scandinavian Journal of Educational Research, 50 (3), 229–243.
 • Baucal, A. (2012). Uticaj socio-ekonomskog statusa učenika na obrazovno postignuće: direktni i indirektni uticaji. Primenjena psihologija, 5 (1), 5−24.
 • Bergold, S., Wendt, H., Kasper, D. & Steinmayr, R. (2016). Academic competencies: Their interrelatedness and gender differences at their high end. Journal of Educational Psychology, 109 (3), 439–449. DOI: 10.1037/edu0000140
 • Blömeke, S., Olsen, R. V. & Suhl, U. (2016). Relation of student achievement to the quality of their teacher and instructional quality. In: Nilsen, T. & Gustafsson, J-E. (Eds.). Teacher quality, instructional quality & student outcomes relationships across countries, cohorts, and time (21–50). Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) & Springer Open.
 • Creemers, В. P. M. & Kyriakides, L. (2008). The dynamics of educational effectiveness: A contribution to policy, practice & theory in contemporary schools. London: Routlege.
 • Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality & student achievment: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archieves, 8 (1), 1–52.
 • Duncan, G. J. & Magnuson, K. (2013). Investing in Preschool Programs. Journal of Economic Perspectives, 27 (2), 109–132.
 • Džinović, V., Vujačić, M. (2017). Samouverenja učenika o kompetentnosti u matematici i prirodnim naukama. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnove škole iz matematike i prirodnih nauka (115–127). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Đerić, I., Stančić, M. i Đević, R. (2017). Kvalitet nastave i postignuće učenika u matematici i prirodnim naukama. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnove škole iz matematike i prirodnih nauka (149−182). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • EC (2007). Key competencies for lifelong learning. European framework. Luxembourg: European Communities, Education & Culture DG.
 • Gottfried, M. A. (2009). Excused versus unexcused: How student absences in elementary school affect academic achievement. Educational Evaluation & Policy Analysis, 31 (4), 392–415.
 • Gottfried, M. A. (2010). Evaluating the relationship between student attendance and achievement in urban elementary and middle schools: An instrumental variables approach. American Educational Research Journal, 47 (2), 434–465.
 • Gottfried, M. A. (2014). Chronic absenteeism and its effects on students’ academic and socioemotional outcomes. Journal of Education for Students Placed at Risk, 19 (2), 53–75.
 • Greenwald, R., Hedges, L. V. & Laine, R.D. (1996). The effect of school resources on student achievement. Review of Educational Research, 66 (3), 361–396.
 • Grønmo, L. S., Lindquist, M., Arora, A. & Mullis, I. V. S. (2013). TIMSS 2015 Mathematics Framework. In: Mullis, I. V. S. & Martin, M. O. (Eds.). TIMSS 2015 Assessment Frameworks (11‒27). Chestnut Hill, USA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Gustafsson, J. E., Hansen, K. & Rosén, M. (2013). Effects of home background on student achievement in reading, mathematics, & science at the fourth grade. In: Martin, M. O. & Mullis, I. V. S. (Eds.). TIMSS & PIRLS 2011: Relationships among reading, mathematics, & science achievement at the fourth grade – Implications for early learning (181‒285). Boston, USA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College & International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 • Gustafsson, J. E. & Blömeke, S. (2018). Development of school achievement in the Nordic countries during half a century. Scandinavian Journal of Educational Research, 62 (3), 386–406.
 • Hanushek, E. A., Jamison, D. T., Jamison E. A & Woessman, L. (2008). Education & economic growth. Education Next 8 (2), 62–70.
 • Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London & NewYork: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Hooper, М., Mullis, I. V. S. & Martin, M. O. (2013). TIMSS 2015 Context questionnaire framework. In: Mullis I. V. S. & Martin, M. O. (Eds.). TIMSS 2015 Assessment Frameworks (61‒82). Chestnut Hill, USA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Jakšić, I., Marušić Jablanović, M. i Gutvajn, N. (2017). Činioci postignuća učenika iz Srbije u oblasti matematike. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnove škole iz matematike i prirodnih nauka (67−94). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Jones, L. R., G. Wheeler & Centurino, V. A. S. (2013). TIMSS 2015 Science Framework. In: Mullis, I. V. S. & Martin, M. O. (Eds.). TIMSS 2015 assessment frameworks (29‒58). Chestnut Hill, USA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Kartal, V. (2014). Nastavni program kao faktor uspešnosti učenika na međunarodnim testiranjima. Inovacije u nastavi, 27 (1), 94−105.
 • Kyriakides, L., Christoforou, Ch. & Charalambous, Ch. (2013). What matters for student learning outcomes: A meta-analysis of studies exploring factors of effective teaching. Teaching & Teacher Education, 36, 143−152.
 • Lee, R. J., Wheeler, G. & Centurino, V. A. S. (2013). TIMSS 2015 Science framework. In: Mullis, I. V. S. & Martin, M. O. (Eds.). TIMSS 2015 Assessment frameworks (29‒58). Chestnut Hill, USA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Lin, F. L. (2018). How Chinese Taipei used TIMSS data to reform mathematics education. IEA Compass: Briefs in Education No. 2. Amsterdam: The Netherland IEA.
 • Lindberg, S. M., Hyde, J. S., Petersen, L. & Linn, M. C. (2010). New trends in gender & mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136, 1123–1135.
 • Maksić, S., Vesić, D. i Tenjović, L. (2017). Profil učenika koji su ostvarili najviše postignuće u matematici i prirodnim naukama. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnove škole iz matematike i prirodnih nauka (183−206). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Malinić, D. (2009). Neuspeh u školskoj kupi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. Martin, M. O., Mullis, I. V. S, Foy, P. & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 International results in science. Retrieved
 • January 23, 2020. from www: http://TIMSS&pirls.bc.edu/TIMSS2015/international-results/Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (2017). Sažetak glavnih nalaza – Međunarodno istraživanje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka TIMSS 2015. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Meinck, S. & Brese, F. (2019). Trends in gender gaps: using 20 years of evidence from TIMSS. Large-scale Assessment Education, 7 (8). DOI: 10.1186/s40536-019-0076-3
 • Milinković, J., Lazić, B. (2018). Postignuće učenika na TIMSS i PISA ispitivanju kao smernica za izmene u nastavnom programu matematike. Inovacije u nastavi, 31 (3), 74–87. DOI: 10.5937/inovacije1803074M
 • Muijs, D. & Reynolds, D. (2010). Effective teaching. Evidence and practise. London: Sage.
 • Mullis, I. V. S. & Martin, M. O. (2013). TIMSS 2015 assessment frameworks. Chestnut Hill, USA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Goh, S. & Cotter, K. (Eds.) (2016). TIMSS 2015 Encyclopedia: education policy and curriculum in mathematics and science. Retrieved January 31, 2020. from www: http://TIMSS&pirls.bc.edu/TIMSS2015/encyclopedia/
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 International results in mathematics. Retrieved February 13, 2020. from www: http://TIMSS&pirls.bc.edu/TIMSS2015/international-results/
 • OECD (2010). The high cost of low educational performance. Paris: OECD.
 • OECD (2013). PISA 2012 assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving & financial literacy. Paris: OECD. DOI: 10.1787/9789264190511-en.
 • Petrides, K. V., Chamorro-Premuzic, T., Frederickson, N. & Furnham, A. (2005). Explaining individual differences in scholastic behaviour and achievement. British Journal of Educational Psychology, 75 (2), 239‒255.
 • Punter, R. A., Glas, C. A. W. & Meelissen, M. R. M. (2016). Psychometric framework for modeling parental involvement and reading literacy. Springer International Publishing.
 • Radulović, M., Malinić, D. i Gundogan, D. (2017). Povezanost kulturnog kapitala i opremljenost škole sa postignućem učenika. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnove škole iz matematike i prirodnih nauka (129–147). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Radišić, J., Ševa, N. (2017). Značaj ranog učenja za postignuće učenika iz matematike. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnove škole iz matematike i prirodnih nauka (95–114). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Ramírez, M-J. (2006). Understanding the low mathematics achievement of Chilean students: A cross-national analysis using TIMSS data. International Journal of Educational Research, 45, 102–116.
 • Reddy, V. (2005). Cross-national achievement studies: Learning from South Africa’s participation in the Trends in International Mathematics & Science Study (TIMSS). Compare, 35 (1), 63‒77.
 • Schneider, M. (2002). Do school facilities affect academic outcomes? Washington, DC: National Clearinghouse for Educational Facilities.
 • Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status & academic achievement: A meta-analytic reviewof research. Review of Educational Research, 75 (3), 417–453.
 • Shernoff, D. J. & Schmidt, J. A. (2008). Further evidence of an engagement –achievement paradox among US high school students. Journal of Youth & Adolescence, 37 (5), 564–580.
 • Sulkunen, S., Nissinen, K. & Pekka Kupari, P. (2014). Characteristics of low and top performers in reading & mathematics. Exploratory analysis of 4th grade PIRLS & TIMSS data in the Nordic countries. In: Hansen, K. J et al. (Eds.). Northern Lights on TIMSS & PIRLS 2011: Differences and similarities in the Nordic countries (49‒83). Nordic Council of Ministers.
 • Teodorović, J. (2011). Classroom & school factors related to student achievement: What works for students? School Effectiveness & School Improvement, 22 (2), 215–236.
 • Teodorović, J. (2012). Student background factors influencing student achievement in Serbia. Educational Studies, 38 (1), 89–110.
 • Teodorović, J., Vujačić, M. i Đerić, I. (2020). Uticaj učeničkih faktora na postignuće i interesovanje učenika. Uzdanica, 17 (1), 213‒236.
 • UNESCO (2018). The impact of large-scale learning assessments. Retrieved February 13, 2020. from www: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/impact-large-scale-assessments-2018-en.pdf.
 • Wendt, H. & Kasper, D. (2016). Subject-specific strength and weaknesses of fourth-grade students in Europe: А comparative latent profile analysis of multidimensional proficiency patterns based on PIRLS/TIMSS combined 2011. Large-scale Assessment Education, 4 (14), 2‒23. DOI: 10.1186/s40536-016-0026-2

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345