О стратегијама учења лексике код студената страних филологија

Слађана Д. Станојевић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Република Србија, имејл: sladjana.stanojevic@filum.kg.ac.rs
Ана В. Петровић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/4, стр. 107–119

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2004107S

 

Резиме: Адекватна и сврсисходна употреба лексике је један од примарних циљева процеса учења и наставе страног језика, будући да од ње умногоме зависи и успех у грађењу језичке компетенције. Стратегије учења лексике, као разноврсни низ техника фокусираних на превазилажење различитих проблема који се јављају при учењу речи, ученику могу помоћи да овај комплексни циљ оствари на што лакши и бржи начин. Док се неке стратегије могу примењивати спонтано, наставна праксa и истраживања (Oxford, 1990; Gu & Johnson, 1996; Schmitt, 1997; Fan, 2003; Šikmanović, 2013) показују да ученици често нису свесни ширине дијапазона стратегија којим располажу. Основни циљ истраживања представљеног у овом раду је да пружи увид у ставове студената страних филологија према употреби стратегија учења лексике, као и да испита међусобне односе између њихових ставова и запажене употребе стратегија. Студија је спроведена путем упитника на узорку од четрдесет седам испитаника, а резултати су показали знатно развијену свест студената о корисности стратегија учења вокабулара, који пак не одговарају у потпуности забележеним обрасцима употребе стратегија. Запажено је да студенти у најмањој мери користе друштвене стратегије, док најчешће употребљавају стратегије детерминације и памћења, али најкориснијим сматрају когнитивни и метакогнитивни тип стратегија.
Кључне речи: стратегије учења језика, учење лексике, студенти страних филологија, ставови, обрасци употребе.

 

Summary: Adequate and purposeful use of vocabulary is one of the primary goals of the process of learning and teaching a foreign language, given that the success in building language competence largely depends on it. Vocabulary learning strategies, as a diverse set of techniques focused on overcoming the various problems that arise when learning words, can help students to achieve this complex goal in the easiest and fastest way possible. While some strategies can be applied spontaneously, teaching practice and research (Oxford, 1990; Gu and Johnson, 1996; Schmitt, 1997; Fan, 2003; Šikmanović, 2013) indicate that students are often unaware of the breadth of the range of strategies at their disposal. The main goal of the research presented in this paper is to provide an insight into the attitudes of students of foreign languages towards the use of vocabulary learning strategies, as well as to examine the interrelationships between their attitudes and the perceived use of the strategies. The research was conducted by using a questionnaire on a sample of 47 respondents, and the results showed a significantly developed awareness of students about the usefulness of vocabulary learning strategies, which does not fully correspond to the recorded patterns of using the strategies. It was observed that students use social strategies the least, while they most often use determination and memorisation strategies, but they consider the cognitive and metacognitive types of strategies to be the most useful.
Keywords: language learning strategies, vocabulary learning, students of foreign languages, attitudes, patterns of use.

 

Литература:

 • Chamot, A. U. (2004). Issues in language learning strategy research and teaching. Electronic journal of foreign language teaching, 1 (1), 14–26.
 • Chamot, A. U. (2005). Language learning strategy instruction: Current issues and research. Annual review of applied linguistics, 25, 112–130.
 • Chamot, A. U. & O’Malley, J. M. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dörnyei, Z. (2001). New themes and approaches in second language motivation research. Annual review of applied linguistics, 21 (1), 43–61.
 • Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Fan, M. Y. (2003). Frequency of use, perceived usefulness, and actual usefulness of second language vocabulary strategies: A study of Hong Kong learners. Modern Language Journal, 222?241.
 • Ghazal, L. (2007). Learning vocabulary in EFL contexts through vocabulary learning strategies. Novitas- Royal, 1(2), 84–91.
 • Gu, P. Y. (2003). Vocabulary learning in a second language: Person, task, context and strategies. TESL-EJ, 7 (2), 1–25.
 • Gu, Y. & Johnson, R. K. (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language learning, 46 (4), 643–679.
 • Kojic-Sabo, I. & Lightbown, P. M. (1999). Students’ approaches to vocabulary learning and their relationship to success. The Modern Language Journal, 83 (2), 176?192.
 • Nation, I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Oxford, R. (2017). Teaching and Researching Language Learning Strategies. Self-Regulation in Context. New York: Routledge.
 • Oxford, R. & Crookall, D. (1989). Research on language learning strategies: Methods, findings, and instructional issues, The Modern Language Journal, 73 (4), 404–419.
 • Oxford, R. L. & Scarcella, R. C. (1994). Second language vocabulary learning among adults: State of the art in vocabulary instruction. System, 22 (2), 231–243.
 • Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle.
 • Pavičić-Takač, V. (2008). Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Rubin, J. (1975). What the „good language learner“ can teach us. TESOL quarterly, 9 (1), 41–51.
 • Schmitt, N. (1997). Vocabulary learning strategies. In: Schmitt, N. & McCarthy, M. (Eds.). Vocabulary: Description, Acquisition, and Pedagogy (119?227). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schmitt, N. & Schmitt, D. R. Identifying and Assessing Vocabulary Learning Strategies. Thai TESOL Bulletin, 5 (4), 27–33.
 • Šikmanović, Lj. (2013). Učenje i usvajanje leksike engleskog kao stranog jezika kod odraslih (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Tarone, E. (1981). Some thoughts on the notion of communication strategy. TESOL Quarterly, 15 (3), 285–295.
 • Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1986). The Teaching of Learning Strategies. In: Wittrock, M. (Ed.). Handbook of Research on Teaching (315?327). New York: Macmillan.
 • Williams, R. (1985). Teaching vocabulary recognition strategies in ESP reading. The ESP Journal, 4 (2), 121–131.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345