Употреба афективних стратегија читања у основношколској настави немачког као страног језика

Марија Б. Нијемчевић Перовић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Република Србија, имејл: marija.nijemcevic@filum.kg.ac.rs
Иновације у настави, XXXIV, 2021/1, стр. 95–108

PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2101065N

 

Резиме: Циљ спроведеног истраживања било је утврђивање нивоа учесталости употребе афективних стратегија у основношколској настави читања на немачком као страном језику. Задаци су усмерени ка испитивању доприноса биолошких (пол и узраст) и спољашњих фактора (оцена из активности читања на немачком језику) нивоу фреквентности њиховог коришћења. Спрам ових независних варијабли мерен је ниво учесталости примене афективних стратегија као зависне варијабле. За обраду и интерпретацију резултата коришћена је дескриптивна метода, док се корелациона метода употребљава у делу рада у коме се бавимо односом предикторских варијабли и кумулативног скора на скали. Уједно, истраживање је требало да покаже у којој мери имплицитни стратегијски инпут као независна варијабла доприноси фреквентности коришћења испитиваних стратегија. У овом делу је коришћена метода експеримента са једном групом. Техника за прикупљање података било је анкетирање, а њен инструмент упитник. Резултати показују ниску учесталост употребе афективних стратегија, која је израженија код ученица него код ученика. Са узрастом испитивани феномен постаје слабије изражен, док ученици са бољим постигнућима и језичким компетенцијама чешће користе афективне стратегије како би управљали својим ставовима и емоцијама. Након што су испитаници изложени стратегијском инпуту, поновљеним мерењем су утврђене статистички значајне разлике узроковане излагањем ученика имплицитном поучавању афективних стратегија.

Кључне речи: немачки као страни језик, активности читања на страном језику, стратегије читања, афективне стратегије.

 

Summary: The aim of the research was to determine the level of frequency of using affective reading strategies in teaching German as a foreign language at a primary school level. The tasks referred to examining the contribution of biological (gender and age) and external factors (assessment of reading activities in German) to the level of frequency of their use. The level of frequency of application of affective strategies as a dependent variable was measured against these independent variables. The descriptive method was used for processing and interpretation of the results, while the correlation method is used in the part of the paper in which we deal with the relationship between predictor variables and the cumulative score on the scale. At the same time, the research was supposed to show the extent to which an implicit strategic input as an independent variable contributes to the frequency of using the examined strategies. In this part, the method of an experiment with one group was used. The data collection technique was a survey, and its instrument was a questionnaire. The results show a low frequency of using affective strategies, which is more pronounced in female than in male pupils. With age, the examined phenomenon becomes less pronounced, while pupils with a higher achievement and better language competencies more often use affective strategies to manage their attitudes and emotions. After exposing the respondents to the strategic input, the statistically significant differences caused by exposing the pupils to an implicit teaching of affective strategies were determined by repeated measurements.

Keywords: German as a foreign language, reading activities in a foreign language, reading strategies, affective strategies.

 

Литература 

 • Brajović, J. (2015). Čitanje radi čitanja: motivišuća uloga književnog teksta u učenju/nastavi stranog jezika. Anali Filološkog fakulteta, 27 (2), 437‒446.
 • Christmann, U. & Groeben, N. (1999). Psychologie des Lesens. In: Franzmann, B., Hasemann, K., Löffler, D. & Schön, E. (Eds.). Handbuch Lesen (145–223). München: Saur.
 • Cohen, A. (1998). Strategies in Learning and Using a Second Language. New York: Addison Wesley Longman. Ćirković Miladinović, I. (2019). Afektivne strategije učenja engleskog kao stranog jezika. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
 • Golubović Ilić, I. R. (2011). Kognitivne teorije razvoja Pijažea i Vigotskog ‒ sličnosti i razlike. Uzdanica, 221‒235.
 • Grabe, W. (2004). Research оn teaching reading. Annual Review of Applied Linguistics, 44‒69.
 • Horwitz, E. K. (2000). It Ain’t Over Till It Is Over. The Modern Language Journal, 256–259.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70, 125–132.
 • Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon Press.
 • Mihaljević Djigunović, J. (2007). Afektivni profil, aspiracije i percepcija nastave hrvatskih učenika engleskog jezika. Metodika, 115‒126.
 • Pilipović, V., Glušac, T. (2015). Uzrast kao faktor u izboru strategija učenja engleskog jezika u osnovnoj školi. Nastava i vaspitanje, 2, 343‒357. DOI:10.5937/nasvas1502343P
 • Riding, R. (2002). School learning and cognitive style. London: David Fulton.
 • Rubin, J. (1975). What the „Good Language Learner“ can teach us. TESOL Quarterly, 41‒51. DOI:
  10.2307/3586011
 • Stanojević Gocić, M. (2017). Strategije učenja i usvajanja vokabulara u funkciji razvijanja veštine čitanja u nastavi engleskog jezika struke (doktorska disertacija). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
 • Suzić, R. (2015). Jezička anksioznost i uspešnost učenja engleskog jezika u višim razredima osnovnih škola (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
 • Topalov, J. (2011). Effects of strategic reading instruction on EFL students’ reading performance. In: Đurić-Paunović, I. & Marković, M. (Eds.). English Studies Today: Views and Voices (186–195). Selected Papers from the First International Conference on English Studies English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Wenden, A. &. (1987). Learner strategies in language learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall International.

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345