Функционалност, селективност и психометријске карактеристике задатака са пријемног испита за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство

Драгана Д. Станојевић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, Београд
Елизабета М. Каралић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, Београд, имејл:
Бранислав М. Ранђеловић, Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, имејл: branislav.randjelovic@ceo.gov.rs
Иновације у настави, XXXIV, 2021/2, стр. 146–161

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2102146S

 

Резиме: Предмет овог истраживања је квалитет задатака на тесту за пријемни испит за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство. Циљ истраживања је да се на основу метријских карактеристика (поузданост, информативност, дискриминативност и тежина задатака) утврди квалитет задатака и теста, поготово у домену функционалности и селективности. У узорку овог истраживања било је укупно 1926 испитаника, а при анализи је коришћена дескриптивна статистика и теорија ставског одговора (ТСО). Закључци овог истраживања послужиће за унапређивање квалитета теста за пријемни испит за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство, а, самим тим, и помоћи успешној селекцији кандидата за образовање у једном од најперспективнијих и најатрактивнијих сектора данас ‒ у сектору информационих технологија.

Кључне речи: функционалност задатака, селективност задатака, метријске карактеристике, пријемни испит, математика.

 

Summary: The subject of this research is the quality of items on the entrance exam for students with special abilities for informatics and computer science. The aim of the research is to determine the quality of the items and the whole test, based on metric characteristics (reliability, informativity, discrimination, and difficulty of items). There was a total of 1926 participants in the sample of this research, while descriptive statistics and the item response theory (IRT) were used in the analysis. The conclusions of this research will be useful for improving the quality of the items on the entrance exam for students with special abilities for informatics and computer science, and will therefore enable the successful selection of candidates for education in one of the most promising and attractive sectors today, the sector of information technologies.

Keywords: functionality of items, selectivity of items, metric characteristics, entrance exam, mathematics.

 

Литература

 • AERA, APA & NCME (2006). Standardi za pedagoško i psihološko testiranje. Jastrebarsko, Hrvatska: Naklada Slap (prevod na hrvatski).
 • Analiza kvaliteta zadataka i testova: Prijemni ispit iz matematike 2019 – informatička odeljenja, Prijemni ispit iz srpskog jezika 2019 – filološka odeljenja (interni dokument) (2019). Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
 • Baker, F. B. (2001). The Basics of Item Response Theory. University of Wisconsin USA.
 • Dinić, B. (2019). Principi psihološkog testiranja. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad.
 • Fajgelj, S. (2020). Psihometrija – metod i teorija psihološkog merenja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
 • George, D. (2004). Obrazovanje darovitih. Zagreb: Eduka.
 • García-Ros, R., Pérez-González, F. & Hinojosa, E. (2004). Assessing time management skills as an important aspect of student learning: The construction and evaluation of a time management scale with Spanish high school students. School Psychology International, 25 (2), 167‒183.
 • Lopez, C. L. (1989). Personalizing Math Word Problems. In: Proceedings of selected papers and presentations (535-582).
 • Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja (2010). Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
 • Ožegović, J. (2019). Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine. Beograd: Vlada Republike Srbije, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu. Službeni glasnik RS, br.23/18, 30/19, 20/20.
 • Protić, J., Tatić Janevski, S. i Đurić Z. (2009). Obrazovanje darovitih u zemljama Evropske unije i Srbiji. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
 • Robinson A. & Clinkenbeard P. R. (2008). History of Giftedness: Perspectives from the Past Presage Modern Scholarship. In: Pfeiffer, S. I. (Ed.) Handbook of Gгiftedness in Children (13-31). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-74401-8_2
 • Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). Službeni glasnik RS, br. 107.
 • Wu, M. & Adams, R. (2006). Modelling mathematics problem solving item responses using a multidimensional IRT model. Mathematics education research journal, 18 (2), 93‒113.
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik RS, br. 88.

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345