Припадност школи посматрана из угла ученика са сметњама у развоју

Весна С. Радовановић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија, имејл: radovanovic3@yahoo.com
Јасмина М. Ковачевић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија

Иновације у настави, XXXIV, 2021/2, стр. 44–56

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2102044R

 

Резиме: Успешност инклузивног образовања мерена путем осећаја припадности школи у новије време постаје предмет бројних иностраних истраживања, док се у домаћој литератури може наћи скроман број радова. Како је инклузивно образовање у нашој земљи присутно већ деценију, за циљ истраживања је постављено утврђивање нивоа доживљаја припадности деце са сметњама у инклузивном окружењу. Узорак је чинило тридесет петоро деце са сметњама у развоју из једанаест основних школа у којима се инклузивно образовање примењује најмање осам година. У истраживању је коришћена Скала припадности школи адаптирана за потребе истраживања са децом са развојним сметњама. Резултати истраживања до којих се дошло техником скалирања показали су да ученици, у највећем броју, имају висок ниво осећања припадности школи, а у односу на врсту сметње није утврђена статистички значајна разлика. Највиши степен слагања са тврдњама пронађен је код ученика са физичким и сензорним сметњама, следе ученици са интелектуалним сметњама, затим сметњама из спектра аутизма, док су се ученици са сметњама у понашању у најмањој мери сложили са тврдњама. Добијени резултати указују на позитивно искуство ученика током школовања у инклузивним разредима.

Кључне речи: припадност школи, ученици са сметњама у развоју, врста сметње у развоју, инклузивна школа, инклузија.

 

Summary: The success of inclusive education, measured by the students’ sense of belonging in school, has recently become the subject of numerous foreign research papers, while a modest number of papers on this topic can be found in our literature. Given that inclusive education has been present in our country for a decade, the aim of the research was to determine the level of the sense of belonging in a school environment of children with developmental difficulties in an inclusive environment. The sample consisted of 35 children with developmental difficulties from 11 primary schools in which inclusive education has been implemented for at least eight years. The research used the Sense of Belonging in School Scale adapted for the needs of the research with children with developmental difficulties. The results of the research obtained by the scaling technique showed that the majority of the students have a high level of the sense of belonging in their school, and no statistically significant difference was found in relation to the type of developmental difficulty. The highest degree of agreement with the statements was found in students with physical and sensory disorders, followed by students with intellectual disabilities, then disorders within the spectrum of autism, while students with behavioral difficulties agreed the least with the claims. The obtained results indicate a positive experience of students during schooling in inclusive classes.

Keywords: sense of belonging in school, students with developmental difficulties, type of disability, inclusive school, inclusion.

 

Литература

 • Ainscow, M. (2005). Understanding the development of inclusive education system. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 7 (3), 5–20.
 • Aluede, O., Adeleke, F., Omoike, D. & Afen-Akpaida, J. (2008). A Review of the Extent, Nature, Characteristics and Effects of Bullying Behaviour in Schools. Journal of Instructional Psychology, 35 (2), 151–158.
 • Anderman, L. H. & Freeman, T. M. (2004). Students’ sense of belonging in school. In: Pintrinch, P. R. & Maehr, M. L. (Eds.). Motivating students, improving schools: The legacy of Carol Midgley (advanced in motivation and achievement) (27‒63). New York: Elsevier. DOI: 10.1016/S0749-7423(03)13002-6
 • Asbjørnslett, M., Engelsrud, G. H. & Helseth, S. (2011). „Friendship in all directions“: Norwegian children with physical disabilities experiencing friendship. Childhood, 19 (4), 481‒494.
 • Austin, A. B. & Draper, D. C. (1984). The relationship among peer acceptance, social impact and academic achievement in middle school. American Education Research Journal, 21 (3), 597‒604.
 • Avramidis, E. (2013). Self-concept, social position and social participation of pupils with SEN in mainstream primary schools. Research Papers in Education, 28 (4), 421‒442.
 • Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: a reviewof the literature, Journal of Special Needs Education. 17 (2), 129–147. DOI: 10.1080/08856250210129056
 • Baumeister, R. F. & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117 (3), 497–529. DOI: 10.1037/0033-2909.117.3.497
 • Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Indeks za inkluziju. Beograd: CSIE.
 • Bramston, P., Bruggerman, K. & Pretty, G. 2002. Community perspectives and subjective quality of life. International Journal of Disability, Development and Education, 49 (4), 385‒397. DOI: 10.1080/1034912022000028358
 • Billingsley, F., Gallucci, C., Peck, C., Schwartz, I. & Staub, D. (1996). But those kids can’t even do math: An alternative conceptualization of outcomes for inclusive education. Special Education Leadership Review,3 (1), 43–55.
 • Chen, X., Chang, L., Hongyun, L. & He, Y. (2008). Effects of the peer group on the development of social functioning and academic achievement: A longitudinal study in Chinese children. Child Development, 79(2), 235‒251. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2007.01123.x
 • Cohen, J., Pickeral, T. & McCloskey, M. (2009). Assessing school climate. Educational Leadership, 66 (4), 45‒58. Retrieved June 15, 2019. from www: https://www.researchgate.net/publication/234600033_Assessing_School_Climate
 • Cutts, S. & Sigafoos, J. (2001). Social competence and peer interactions of students with intellectual disability in an inclusive high school. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 26 (2), 127‒141. DOI: 10.2511/rpsd.35.3-4.63
 • Đević, R. (2015). Socijalna interakcija učenika sa smetnjama u razvoju u osnovnoj školi (doktorska disertacija). Beograd: Filozofski fakultet.
 • Dimitrellou, E. & Hurry, J. (2018). School belonging among young adolescents with SEMH and MLD: the link with their social relations and school inclusivity. European Journal of Special Needs Education, 34 (3),312‒326. DOI: 10.1080/08856257.2018.1501965
 • Ellis, J., Hart, S. & Small-McGinley, J. (1998). „Difficult“ students’ perspectives on belonging and inclusion in the classroom. Reclaiming Children and Youth. Journal of Emotional and Behavioral Problems, 7 (3), 142‒146.
 • Fletcher, J. (2010). Spillover effects of inclusion of classmates with emotional problems on test scores in early elementary school. Journal of Policy Analysis and Management, 29 (1), 69–83. DOI: 10.1002/pam.20479
 • Frederickson, N., Simmonds, E. & Soulsby, C. (2007). Assessing the social and affective outcomes of inclusion. British Journal of Special Education, 34 (2), 105‒115. DOI: 10.1111/j.1467-8578.2007.00463.x
 • Goodenow, C. (1993). Classroom Belonging among Early Adolescent Students. The Journal of Early Adolescence, 13 (1), 21‒43. DOI: 10.1177/0272431693013001002
 • Green, K. D., Forehand, R., Beck, S. J. & Vosk, B. (1980). An assessment of the relationship among measures of children’s social competence and children’s academic achievement. Child Development, 51 (4), 1149‒1156.
 • Jackson, L. D. & Bracken, B. A. (1998). Relationship between students’ social status and globaldomainspecific self-concepts. Journal of School Psychology, 36 (2), 233‒246.
 • Juvonen, J. (2006). Sense of Belonging, Social Bonds, and School Functioning. In: Alexander, P. A. & Winne, P. H. (Eds.). Handbook of Educational Psychology (655–674). 2nd ed. New York: Macmillan.
 • Hagborg, W. J. (1998). School membership among students with learning disabilities and nondisabled students in a semirural high school. Psychology in the Schools, 35 (2), 183‒188.
 • Hagborg, W. J. (2003). School membership and middle school-age students with a learning disability. Poster presented at the National Association of School Psychologists. Toronto, Canada. Retrieved August 21, 2003. from www: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480099.pdf
 • Hagerty, B. M. K., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. L., Bouwsema, M. & Collier, P. (1992). Sense of belonging: A vital mental health concept. Psychiatric Nursing, 6 (3), 172‒7. DOI: 10.1016/0883-9417(92)90028-h
 • Harris, K. (2015). Understanding a sense of school membership for students with disabilities in two middle schools (doctoral thesis). Georgia Southern University. Retrieved January 3, 2021. from www: https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2411&context=etd
 • Holland, H. (2015). Understanding a sense of school membership for students with disabilities in two middle schools (electronic theses and dissertations). Georgia Southern University. Retrieved January 3, 2021. from www: https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/1342
 • Kovačević, J. & Radovanović, V. (2020). Social distance towards students with disabilities in inclusive education. International Journal of Disability, Development and Education. Retrieved December 26, 2020. from www: https://doi.org/10.1080/1034912X.2020.1856349
 • Kovačević, J. & Maćešić-Petrović, D. (2012). Inclusive education – Empirical Experience from Serbia. International Journal of Educational Development, 32 (3), 463‒470. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2011.11.008
 • Kovacevic, J. (2010). Children with special needs in inclusive education. Didactica Slovenica, 25 (5), 63‒75.
 • Koster, M., Jan, P. S., Nakken, H. & Van Houten, E. (2010). Social participation of students with special needs in regular primary education in the Netherlands. International Journal of Disability, Development and Education, 57 (1), 59‒75. DOI: 10.1080/10349120903537905
 • Kuester, V. M. (2000). 10 Years on: have teacher attitudes toward the inclusion of students with disabilities changed? Paper presented at the ISEC 2000, London.
 • Kuhne, M. & Wiener, J. (2000). Stability of social status of children with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 23 (1), 64–75. DOI: 10.2307/1511100
 • Kunc, N. (1992). The need to belong: Rediscovering Maslow’s hierarchy of needs. In: Villa, R. A., Thousand, J. S., Stainback, W. & Stainback, S. (Eds.). Restructuring for caring and effective education: An administrative guide to creating heterogeneous schools (25–39). Paul H. Brookes Publishing.
 • Kupersmidt, J. B. & Coie, J. D. (1990). Preadolescent peer status, aggression, and school adjustment as predictor of externalizing problems in adolescence. Child development, 61 (5), 1350‒1362. DOI: 10.1111/j.1467-8624.1990.tb02866.x
 • Le Mare, L. & De la Ronde, M. (2000). Links among social status, service delivery mode, and service delivery preference in LD, low-achieving and normally achieving elementary-aged children. Learning Disability Quarterly, 23 (1), 52‒62. DOI: 10.2307/1511099
 • Logan, K. R. & Malone, M. (1998). Comparing instructional contexts of students with and without severe disabilities. Exceptional Children, 64 (3), 343‒359.
 • Lund, R., Nielsen, K. K., Hansen, D. H., Kriegbaum, M., Molbo, D., Due, P. & Christensen, U. (2009). Exposureto bullying at school and depression in adulthood: A study of Danish men born in 1953. European Journal of Public Health, 19 (1), 111–116. DOI: 10.1093/eurpub/ckn101
 • Ma, X. (2003). Sense of belonging to school: can schools make a difference. The Journal of Educational Research, 96 (6), 340‒349.
 • McCoy, S. & Banks, J. (2012). Simply academic? Why children with special eduacational needs don’t like school. European Journal of Special Needs Education, 27 (1), 81‒97. DOI: 10.1080/08856257.2011.640487
 • Murray, C. & Greenberg, M. T. (2001). Relationships with teachers and bonds with school: social emotional adjustment correlates for children with and without disabilities. Psychology in the Schools, 38 (1), 25–41. DOI: 10.1002/1520-6807(200101)38:1<25::AID-PITS4>3.0.CO;2-C
 • Murray, C. & Pianta, R. C. (2009). The importance of teacher-student relationships for adolescents with high incidence disabilities. Theory Into Practice, 46 (2), 105‒112. DOI: 10.1080/00405840701232943
 • Nowicki, E. A. & Sandieson, R. (2002). A meta-analysis of school-age children’s attitudes towards persons with physical or intellectual disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 49 (3), 243‒265. DOI: 10.1080/1034912022000007270
 • Oberle, E. & Schonert-Reichl, A. (2013). Relations among peer acceptance, inhibitory control and math achievement in early adolescence. Journal of Applied Developmental Psychology, 34 (1), 45‒51. DOI: 10.1016/j.appdev.2012.09.003
 • Ollendick, T. H., Weist, M. D., Borden, M. C. & Greene, R. W. (1992). Sociometric status andacademic, behavioral, and psychological adjustment: A five-year longitudinal study. Journalof Consulting and Clinical Psychology, 60 (1), 80‒87.
 • Osterman, K. F. (2000). Students’ need for belonging in the school community. Review of Educational Research, 70 (3), 323–367. DOI: 10.3102/00346543070003323
 • Pijl, S. J. (2005). Interventions which aim at social integration: Social skills training for pupils with disabilities in mainstream education. In: Van der Meulen, B. F., Vlaskamp, C. & Van den Bos, K. C. (Eds.). Interventies in de orthopedagogiek (35–122). Rotterdam: Lemniscaat.
 • Pijl, S. J., Frostad, P. & Flem, A. (2008). The social position of pupils with special needs in regular schools. Scandinavian Journal of Educational Research, 52 (4), 387–405. DOI: 10.1080/00313830802184558
 • Prince, E. (2010). Exploring the effectiveness of inclusion: is a sense of school belonging the key factor in understanding outcomes? (doctoral disertation). University of Southampton, School of Psychology. Retrieved January 6, 2021. from www: https://eprints.soton.ac.uk/170595/
 • Radić Šestić, M., Milanović Dobrota, B. i Radovanović, V. (2012). Odnos društva prema osobama sa ometenošću. Sociološki pregled, XLVI, 46 (4), 561–582.
 • Scruggs, T. & Mastropieri, M. A. (1996). Teacher perceptions of mainstreaming/inclusion 1958‒1995: A research synthesis. Exceptional Children, 63 (1), 59‒74.
 • Soresi, S. & Nota, L. 2000. A social skill training for persons with Down’s syndrome. European Psychologist, 5 (1), 34–43. DOI: 10.1027/1016-9040.5.1.34
 • Stanković-Đorđević, M. (2013). Karakteristike ličnosti nastavnika i majki i njihov odnos prema inkluziji dece sa razvojnim smetnjama (doktorska disertacija). Niš: Filozofski fakultet.
 • Stanković-Đorđević, M. (2006). Vaspitni i obrazovni konstrukti prosvetnih radnika prema deci sa razvojnim smetnjama. Pedagoška stvarnost, 52 (1‒2), 25‒36.
 • Vaz, S., Falkmer, M., Ciccarelli, M., Passmore, A., Parsons, R., Tan, T. & Falkmer, T. (2015). The personal and contextual contributors to school belongingness among primary school students. PLoS ONE, 10 (4). DOI:10.1371/journal.pone.0123353
 • Vieno, A., Perkins, D. D., Smith, T. M. & Santinello, M. (2005). Democratic school climate and sense of community in school: A multilevel analysis. American Journal of Community Psychology, 36 (3‒4), 327‒341. DOI: 10.1007/s10464-005-8629-8
 • Vujačić, M. (2006). Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama. Zbornik Insituta za pedagoška istraživanja, 38 (1), 190‒204. DOI: 10.2298/ZIPI0601190V
 • Vujačić, M., Đević, R. i Đerić, I. (2019). Saradničko učenje u kontekstu inkluzivnog obrazovanja. Inovacije u nastavi, 32 (3), 1‒12.
 • Yu, G., Zhang, Y. & Yan, R. (2005). Loneliness, peer acceptance, and family functioning of Chinese children with learning disabilities. Psychology in the Schools, 42 (3), 325–331. DOI: 10.1002/pits.20083

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345