Предиктори професионалног развоја наставника у инклузивној школи

Наташа Д. Танчић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија, имејл: natasakovacevic@ff.uns.ac.rs

 

PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2201001T

Резиме: Професионални развој наставника је комплексан и вишезначан феномен који се последњих деценија, у многим земљама света, нашао у средишту образовне политике и постао једна од централних тема научних истраживања усмерних на унапређење квалитета васпитно-образовног рада савремене – инклузивне – школе. У раду се професинални развој наставника сагледава кроз дикурс образовне инклузије као и актуелне политике образовања, којима се интензивно промовишу право на квалитетно образовање које детету највише одговара. Предмет овог истраживања су предиктори професионалног развоја наставника у моделу инклузивне школе. Циљ истраживања био је да се утврди повезаност сета различитих: социодемографских, персоналних и контекстуалних чинилаца са професионалним развојем наставника и међу њима утврде детерминишући чиниоци. Истраживање је реализовано на узорку од 265 наставника основних школа. Коришћен је квантитативни модел, корелациони нацрт и техника анкетирања. Резултати истраживања показују оправданост истраживања ширег круга чинилаца и различит ниво повезаности испитиваних предиктора са професионалним развојем наставника. Утврђено је да су за ангажовање и партиципацију наставника у програмима стручног усавршавања кључни предиктори из групе персоналних фактора. Налази истраживања, у целини, бројним новим увидима у чиниоце могућности и ограничења професионалног развоја наставника доприносе грађењу потпуније слике о актуелној пракси професионалног усавршавања наставника у инклузивној школи и могу да буду не само информативни већ и корисни свим актерима у школској пракси, стучњацима у образовању, као креаторима образовних политика у моделовању и увођењу промена на овом подручју.

Кључне речи: образовна инклузија, усавршавање наставника, социодемографски фактори, контекстуални фактори, персонални фактори.

 

Abstract: Teachers’ professional development is a complex and multi-faceted phenomenon that in recent decades, in many countries around the world, has been at the center of educational policy and become one of the central topics of scientific research aimed at improving the quality of educational work of modern – inclusive – school. The paper examines the professional development of teachers through the discourse of educational inclusion and current educational policies which intensively promote the right to quality education that best suits the child. The predictors of teachers’ professional development in the model of an inclusive school are the topic of our research. The aim of the research was to determine the connection between a set of different factors – socio-demographic, personal, and contextual – with teachers’ professional development and identify the determining factors among them. The research was conducted on a sample of 265 primary school teachers. Quantitative model, correlation design, and survey technique were used. The research results show that researching a wider range of factors was purposeful and indicate a different level of connection of the examined predictors with teachers’ professional development. It has been determined that the predictors in the group of personal factors are central for the engagement and participation of teachers in professional development programs. In general, the research findings, with numerous new insights into the factors and limitations of teachers’ professional development, contribute to building a more complete picture of the current practice of the professional development of teachers in inclusive school and are not only informative, but also useful to all actors in school practice, creators of educational policies in modeling and introducing changes in this area.

Кeywords: educational inclusion, teachers’ professional development, socio-demographic factors, contextual factors, personal factors.

 

Литература

 • Ainscow, M., Booth, T. & Dyson, A. (2004). Understanding and developing inclusive practices in schools: A collaborative action research network. International journal of inclusive education, 8 (2), 125–139.
 • Amos, N. & Benton, G. (1988). Teacher attitudes toward staff development and related activities in a rural educational consortium. Paper presented at the annual meeting of the Mid-South Educational Research Association.
 • Bayar, A. (2013). Factors affecting teachers’ participation in professional development activities in Turkey (doctoral dissertation). University of Missouri-Columbia.
 • Bayindir, N. (2009). Teachers’ perception levels of activities directed towards professional progress. Retrieved, July 22, 2020. from www: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3673/is_1_130/ai_n35666692/pg_6/
 • Beara, M., Okanović, P. (2010). Spremnost na profesionalni razvoj nastavnika – kako je izmeriti. Andragoške studije, 1, 47–60.
 • Bjekić, D. (1999). Profesionalni razvoj nastavnika. Užice: Učiteljski fakultet.
 • Boshier, P. (2006). Perspectives of quality in adult learning. A&C Black.
 • Collinson, V. (2000). Staff development by any other name: Changing words or changing practices. The Educational Forum, 64 (2), 124–132.
 • Darling-Hammond, L. (2010). Teacher education and the American future. Journal of teacher education, 61 (1–2), 35–47.
 • Demirtas, Z. (2010). Ögretmeni hizmeticinde yetistirmenin bir araci olarak denetim [As a tool for training teacher in-service, supervision]. Electronic Journal of Social Sciences (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), 9 (31), 41–52.
 • Đermanov, J., Đukić, M., Kosanović, M. i Soldatović, K. (2013). Struktura i korelati motivacije vaspitača za profesionalni razvoj u oblasti inkluzije. U: Đukić, M. (ur.). Tematski zbornik: Inkluzivno obrazovanje – razvojni pravci i perspektive (49–79). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Džinović, V., Đerić, I. (2012). Nova paradigma profesionalnog razvoja nastavnika – podsticaj za inicijativu, saradnju i stvaralaštvo. U: Šefer, J., Radišić, J. (ur.). Stvaralašvo, inicijativa i saradnja. Implikacije za obrazovnu praksu, 113–135.
 • Elliott, J. (1993). Professional education and the idea of a practical educational science. Reconstructing teacher education. Teacher development, 65–85.
 • Fessler, R. (1995). Dynamics of Teacher Career Stages. In T. Guskey and M. Huberman (Eds.), Professional Development in Education, New Paradigms and Practices (171–192). New York: Teachers College, Columbia University.
 • Fullan, M. G. (1991). Why teachers must become change agents. Educational leadership, 50, 12–12.
 • Guskey, R. (2003). Professional development that works: What makes professional development effective? American Educational Research Journal, 38 (4), 915–945.
 • Guskey, T. R. (2003). What Makes Professional Development Effective? Phi Delta Kappan, 84, 748-750.
 • Guskey, T., & Huberman, M. (1995). Professional development in education: New paradigms and practices. Teacher College Press.
 • Hanson, M. J., Horn, E., Sandall, S., Beckman, P., Morgan, M., Marquart, J. & Chou, H. Y. (2001). After preschool inclusion: Children’s educational pathways over the early school years. Exceptional children, 68 (1), 65–83.
 • Hirsh, S. (2001). We’re growing and changing. Journal of Staff Development, 22 (3), 255– 258.
 • Save the Children (2016). Inclusive education: What, why, and how – A Handbook for Program Implementers. Retrived, July 05, 2020. from www: https://resourcecentre.savethechildren.net/document/inclusive-education-what-why-and-how-handbook-program-implementers.
 • Korać, I., Kosanović, M. i Klemenović, J. (2018). Inicijalno obrazovanje vaspitača i njihove profesionalne kompetencije za rad u inkluzivnom okruženju. U: Đević, R. i Gutvajn, N. (ur.). Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih (61–74). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Kostović, S., Šijaković, T. i Oljača, M. (2011). Profesionalno usavršavanje nastavnika – diskurs upravljanja. U: Gajić, O. (ured.). Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u Evropskoj perspektivi – zbornik radova. Knjiga 1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko – metodološki koncepti (303–314).
  Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers’ participation in professional learning activities. Teaching and teacher education, 19 (2), 149–170.
 • Liberman, A. & Miller, L. (2011). Learning Communities, The Starting Point for Professional Learning is in Schools and Classrooms. Standards for Professional Learning, 32 (4), 16–20.
 • Livneh, C. & Livneh, H. (1999). Continuing professional education among educators: Predictors of participation in learning activities. Adult Education Quarterly, 49 (2), 91–106.
 • Marušić, M. (2013). Sistemi obrazovanja nastavnika i modeli njihovog profesionalnog razvoja – komparativna analiza Srbije i Grčke (doktorska disertacija). Beograd: Filozofski fakultet.
 • Marušić, M. & Pejatović, A. (2013). Factors of teacher participation in professional development. Andragoške studije, (1), 117–130.
 • McLaughlin, W. & Talbert, E. (2006). Building school-based teacher learning communities: Professional strategies to improve student achievement. Teachers College Press.
 • Opfer, V. D. & Pedder, D. (2011). Conceptualizing teacher professional learning. Review of educational research, 81 (3), 376–407.
 • Ovesni, K., Hebib, E. i Radović, V. (2019). Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika – međusobna igra školskog menadžmenta, školske klime, motivacije i insentiva. Nastava i vaspitanje, 68 (2), 159–177.
 • Özer, N. & Beycioglu, K. (2010). The relationship between teacher professional development and burnout. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 4928–4932.
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2021). Službeni glasnik RS, br. 109.
 • Rogers, M. P., Abell, S., Lannin, J., Wang, C-Y, Musikul, K., Barker, D., & Dingman, S. (2007). Effective professional development in science and mathematics education: Teachers’ and facilitators’ views. International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 507–532.
 • Ruberto, J. S. (2003). A study of the attitudes of veteran teachers toward professional development (doctoral dissertation). Seton Hall University.
 • Sandholtz, J. H. & Scribner, S. P. (2006). The paradox of administrative control in fostering teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 22, 1104–1117.
 • Savićević, D. (1989). Koncepcija obrazovnih potreba u andragogiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Seferoglu, S. (2007). Professional teaching standards: The case of Turkish teacher candidates. World Applied Science Journal, 2 (4), 412–419.
 • Stanković, D., Pavlović, J. (2010). Modeli profesionalnog razvoja nastavnika. U: N. Polovina i Ј. Pavlović (prir. i ur.). Теоrија i praksa profesionalnog razvoja nastavnika (17–40). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of vocational behavior, 16 (3), 282–298.
 • Tančić, N., Vuković, L. i Malčić, B. (2017). Profesionalni razvoj nastavnika kroz koncept horizontalnog učenja i nastavničkih foruma. Zbornik Odseka za pedagogiju, (26), 109–121.
 • Torff, B. & Sessions, D. (2008). Factors associated with teachers’ attitudes about professional development. Teacher Education Quarterly, 35 (2), 123–133.
 • Torff & Sessions, (2009). Teachers’ attitudes about professional development in high- SES and low-SES communities. Learning Inquiry, 3 (2), 67–77.
 • Yamagata-Lynch, L. C., & Haudenschild, M. T. (2009). Using activity systems analysis to identify inner contradictions in teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 25 (3), 507–517.
 • Vaughn, S., Schumm, J. S. & Sinagub, J. M. (1996). Focus group interviews in education and psychology. London: Sage.
 • Villegas-Reimers, E. & Reimers, F. (2000). The professional development of teachers as lifelong learning: Models, practices and factors that influence it. Retrived December 10, 2019. from www: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133010.locale=en.
 • Visser, T. C., Coenders, F. G. M., Terlouw, C. & Pieters, J. M. (2010). Essential characteristics for a professional development program for promoting the implementation of a multidisciplinary science module. Journal of Science Teacher Education, 21 (6), 623–642.
 • Vujačić, M., Lazarević, E. i Đević, R. (2015). Inclusive education: from legislation to implementation. Teme: Časopis za društvene nauke, 39 (1).
 • Vujisić-Živković, A. & Vranješević, J. (2019). Conceptualisation and research of teachers’ professional development. Inovacije u nastavi, 32 (3), 13–23.
 • Xin Zhang, Wilfried Admiraal & Nadira Saab (2021). Teachers’ motivation to participate in continuous professional development: relationship with factors at the personal and school level. Journal of Education for Teaching, 714-731. DOI: 10.1080/02607476.2021.1942804

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345