Предности и недостаци наставе на даљину из угла наставника и родитеља

Марија М. Цвијетић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Србија, имејл: marija.cvijetic@pef.uns.ac.rs
Миа Р. Марић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Србија
Мила Б. Бељански, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/2, стр. 1–15

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2202001C

Резиме: Пандемија вируса корона ставила је у први план онлајн-наставу и подучавање ученика на даљину, што се умногоме разликује од досадашњег подучавања у школској средини. Циљ овог рада било је утврђивање разлике у перцепцији предности (позитивних страна) и недостатака (негативних страна) наставе на даљину између наставника запослених у основним школама и родитеља деце основношколског узраста. Узорак је чинило укупно 1120 испитаника, од чега 570 наставника запослених у основним школама (50,9%) и 550 родитеља (49,1%) деце која похађају основне школе на територији Србије. За потре-бе истраживања креиран је упитник, који је примењен у онлајн-форми. Резултати овог истраживања показали су да се перцепција опажених предности и недостатака учења на даљину из наставничког и родитељског угла у значајној мери разликује, те да наставници имају интензивнији доживљај, како у погледу предности, тако и у домену опажених недо-статака оваквог вида наставног процеса. Најистакнутији недостатак наставе на даљину је, према мишљењу и родитеља и наставника, изостанак директног контакта са ученицима. Из добијених резултата могуће је закључити да је потребно направити искорак у погледу даљег развоја компетенција наставника и ресурса за нове професионалне изазове, као и у погледу усмеравања и оснаживања родитеља за активнију улогу у процесу образовања њихове деце у условима учења на даљину.

Кључне речи: настава на даљину, предности, недостаци, наставници, родитељи.

Summary: The corona virus pandemic has brought online teaching and distance learning to the forefront, which is very different from typical classroom teaching. The aim of this paper was to determine the differences in the perception of the advantages and disadvantages of online teaching between primary school teachers and parents of primary school children. The sample consisted of a total of 1120 respondents, out of which 570 are teachers employed in primary schools (50.9%) and 550 (49.1%) are parents of children attending primary schools in Serbia. A questionnaire was created for the purposes of this research and it was applied in an online form. The results of this research show that the perception of the perceived advantages and disadvantages of online teaching and distance learning from the teachers’ and parents’ point of view differs significantly, and that teachers have a more intense experience, both in terms of advantages and disadvantages of this type of teaching process. According to both parents and teachers, the most significant disadvantage of online teaching is the lack of direct contact with pupils. From the obtained results it is possible to conclude that a step forward is needed in terms of further development of teacher competencies and resources for new professional challenges, as well as in terms of guiding and empowering parents for a more active role in the process of online education of their children.

Кeywords: online teaching, advantages, disadvantages, teachers, parents.

Литературa

 • Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M. & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7 (2), 90–109. http://www.doi.org/10.29333/ejecs/388
 • Allen, J., Rowan, L. & Singh, P. (2020). Teaching and teacher education in the time of COVID-19. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48 (3), 233–236. http://www.doi.org/10.1080/1359866X.2020.1752051
 • Al-Okaily, M., Alqudah H., Matar A., Lutfib A. & Taamneh, A. (2020). Dataset on the acceptance of e-learning system among universities students’ under the COVID-19 pandemic conditions. Data in Brief, 32, 1–5. http://www.doi.org/ 10.1016/j.dib.2020.106176
 • Bhamani, S., Makhdoom, A. Z., Bharuchi, V., Ali, N. K. & Dawood, A. S. (2020). Home learning in times of COVID: Experiences of parents. Journal of Education and Educational Development, 7 (1), 9–26. http://www.doi.org/10.22555/joeed.v7i1.3260
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15 (1), 1–6.
 • Brom, C., Lukavský, J., Greger, D., Hannemann, T., Straková, J. & Švaricek, R. (2020). Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st-9th graders’ parents. Frontiers in Education, 5, 103. http://www.doi.org/10.3389/feduc.2020.00103
 • Bušelić, M. (2012). Distance Learning – concepts and contributions. Oeconomica Jadertina, 2 (1), 23–34.
 • Carrillo, C. & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43 (4), 466–487. http://www.doi.org/10.1080/02619768.2020.1821184
 • Cendic, K. (2020). Children’s rights to privacy in times of emergency: The case of Serbia in relation to internet education technologies. Global Campus Human Rights Journal, 4 (1), 68–90. http://www.doi.org/20.500.11825/1705
 • Dolan, J. (2016). Splicing the divide: A review of research on the evolving digital divide among K–12 students. Journal of Research on Technology in Education, 48 (1), 16–37. http://www.doi.org/10.1080/15391523.2015.1103147
 • Dong, C., Cao, S., & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes. Children and Youth Services Review, 118, 1–9. http://www.doi.org/ 10.1016/j.childyouth.2020.105440
 • Đorđić, D., Šimonji Černak, R. i Beljanski, M. (2021). Izazovi za novu ulogu i nove kompetencije nastavnika: iskustva u nastavi na daljinu. DHS – Društvene i humanističke studije, 6 (3), 481–504.
 • Edwards, S., Skouteris, H., Rutherford, L. & Cutter-Mackenzie, A. (2012). ’It’s all about Ben10™’: Children’s play, health and sustainability decisions in the early years. Early Child Development and Care, 183 (2), 280–293. http://www.doi.org/ 10.1080/03004430.2012.671816
 • Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice: An analysis of frameworks. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N. & Cook, P. (2020). COVID-19 and remote learning: Experiences of parents with children during the pandemic. American Journal of Qualitative Research, 4 (3), 45–65. http://www.doi.org/ 10.29333/ajqr/8471
 • Giovannella, C., Passarelli, M. & Persico, D. (2020). Measuring the effect of the Covid-19 pandemic on the Italian learning ecosystems at the steady state: a school teachers’ perspective. Interaction Design and Architecture, 45, 1–9.
 • Hale, T., Cotten, S., Drentea, P. & Goldner, M. (2010). Rural-urban differences in general and health-related internet use. American Behavioral Scientist, 53 (9), 1304–1325. http://www.doi.org/ 10.1177/0002764210361685
 • Hatzigianni, M. & Margetts, K. (2014). Parents’ beliefs and evaluations of young children’s computer use. Australasian Journal of Early Childhood, 39 (4), 114–122. http://www.doi.org/ 10.1177/183693911403900415
 • Kidd, W. & Murray, J. (2020). The Covid-19 pandemic and its effects onteacher education in England: how teacher educators moved practicum learning online. European Journal of Teacher Education, 43 (4), 542–558. http://www.doi.org/ 10.1080/02619768.2020.1820480
 • König, J., Jäger-Biela, D. & Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: Teacher education and teacher competenceeffects among early career teachers in Germany. European Journal of Teacher Education, 43 (4), 608–622. http://www.doi.org/10.1080/02619768.2020.1809650
 • Lepicnik-Vodopivec, J. & Samec, P. (2013). Communication technology in the home environment of fouryear-old children (Slovenia). Comunicar, 20 (40), 119–126. http://www.doi.org/ 10.3916/C40-2013-03-02
 • Lie, A., Tamah, S. M., Gozali, I., Triwidayati, K. R., Utami, T. S. D. & Jemadi, F. (2020). Secondary school language teachers’ online learning engagement during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Journal of Information Technology Education: Research, 19, 803–832. http://www.doi.org/ 10.28945/4626
 • Mandić, D., Radovanović, I. (2008). Nastavnik i multimedijalno učenje. Inovacije u nastavi, 21 (4), 59–68.
 • Меhić, A. & Hadžić, N. (2020). Online teaching – teaching of future. Acta geographica Bosnia et Herzegovina, 13, 75–90.
 • Mikelić Preradović, N., Lešin, G., & Sagud, M. (2016). Investigating parents’ attitudes towards digital technology use in early childhood: A case study from Croatia. Informatics in Education, 15 (1), 127–146. http://www.doi.org/ 10.15388/infedu.2016.07
 • Nouwen, M. & Zaman, B. (2018). Redefining the role of parents in young children’s online interactions. A value-sensitive design case study. International Journal of Child-Computer Interaction, 18, 22–26. http://www.doi.org/ 10.1016/j.ijcci.2018.06.001
 • Rani, J. & Roshan, M. (2020). Impact of COVID-19 on education. In: Begum Shaik, Z. & Kumari, B. (Еds.). Covid 19 and Its Impact by Lockdown (1–14). Tamilnadu (India): ESN PUBLICATIONS.
 • Rasmitadila, R., Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M. & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemicperiod: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7 (2), 90–109. http://www.doi.org/10.29333/ejecs/388
 • Situmorang, E. L. & Purba, B. M. M. (2020). Online Learning And Its Challenges For Parents. Retrieved May 22, 2021 from www: https://osf.io/rsqu6.
 • Spinelli, M., Lionetti, F. Pastore, M. & Fasolo, M. (2020). Parents’ stress and children’s psychological problems in families facing the COVID-19 outbreak in Italy. Frontiers in Psychology, 11, 1713. http://www.doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01713
 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4 (5), 397–404. http://www.doi.org/ 10.1016/S2352-4642(20)30095-X
 • Zalaznick, M. (2019). Online service intends to expand pre-K access. (EQUITY). District Administration, 55 (8), 12.
 • Zhang, W., Wang, Y., Yang, L. & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the COVID-19 outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13, 55–61. http://www.doi.org/ 10.3390/jrfm13030055

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345