Пројектном наставом ка међупредметним компетенцијама ученика

Далиборка Р. Поповић, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет, Лепосавић, Србија
Мирјана M. Беара,  Универзитет у Kрагујевцу, Филолошко-уметнички факултет и Заједнички студијски програм за Психологију, Крагујевац, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/2, стр. 131–144

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2202131P 

Резиме: С обзиром на то да је фокус образовне политике усмерен на стварање реалних прилика за учења у функцији достизања образовних резултата које ученике припремају за живот, неопходно је превазилажење традиционалног приступа и промена парадигме учења, усмерена ка динамичнијем и ангажованијем процесу конструкције знања у реалном животном окружењу. Пројектна настава представља приступ који припада новој парадигми и подразумева истраживачку оријентацију ученика у настави и учењу, током које се користе већ усвојена знања, стичу нова и развијају стваралаштво, саморегулација и тимски рад код ученика. Такав приступ би, теоретски, требало да омогући, како остваривање исхода и стандарда предмета, тако и развој предметних и међупредметних компетенција. У том смислу, циљ рада је да преко анализе постојећих примера реализованих пројеката наставе истражи и укаже на потенцијале пројектне наставе за развој међупредметних компетенција и да понуди инструмент за планирање пројектне наставе. Након анализе тока учења у оквиру пројектне наставе, као и примера из наших школа, може се закључити да тај модел значајно доприноси развијању међупредметних компетенција, дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2017).

Kључне речи: конструктивистичка парадигма у настави, међупредметне компетенције, учење, пројектна настава, теорија самодетерминације.

Summary: Given that the focus of educational policy is aimed at creating real learning opportunities in the function of achieving educational results that prepare students for life, it is necessary to overcome the traditional approach and change the learning paradigm, aimed at a more dynamic and engaged process of knowledge construction in real life environment. Project teaching/learning is an approach that belongs to a new paradigm and involves students’ research orientation in teaching and learning, during which already acquired knowledge is used, new ones are acquired and creativity, self-regulation and teamwork in students are developed. Such an approach should, in theory, enable the achievement of the outcomes and subject standards, as well as the development of subject and interdisciplinary competencies. In that sense, the aim of the paper is to, through the analysis of existing examples of several realized teaching projects, investigate and point out the potentials of project teaching for the development of interdisciplinary competencies and to offer an instrument for planning project teaching. After analyzing the flow of learning within the project approach, as well as examples of project teaching from our schools, it can be concluded that this model significantly contributes to the development of interdisciplinary competencies, defined by the Law on Fundamentals of Education (2017)

Keywords: constructivist paradigm in teaching, interdisciplinary competencies, learning, project teaching, self-determination theory.

Литература

 • Arjomand, G., Erstad, O., Gilje, Gordon, J., Kallunki, V., Kearney, C., Rey, O., Siewiorek, A., Vivitsou, M. & Reis Saari, V. (2013). Key CoNet 2103 Literature Review: Key Competence Development in School Education in Europe. Brussels: European Schoolnet.
 • Baird, M. 2019. Project based learning to develop 21st century competencies. In: Power, R. (Ed.). Technology and the Curriculum: Summer 2019. Pressbooks. Retrieved June 10, 2021. from https://techandcurr2019.pressbooks.com/chapter/pbl-competencies/.
 • Beara, M., Popović, D. i Jerković, I. (2019). Nastavnici kao stručnjaci za učenje – između nastavne filozofije i refleksivne prakse. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 44 (2), 79–94.
 • Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The Clearing House, 83, 39–43. http://www.doi.org/ 10.1080/00098650903505415
 • Bender, V. (2020). Projektno učenje – Diferencirana nastava za XXI vek. Beograd – Jagodina: Clio – Fakultet pedagoških nauka.
 • Brown, J., Collins, A. & Duguid, P. (2017). Situated Cognition. Learning Theories. Retrieved June 18, 2021. from https://www.learning-theories.com/situated-cognition-brown-collins-duguid.html.
 • Chu, S. K. W., Reynolds, R. B., Tavares, N. J., Notari, M. & Lee, C. W. Y. (2017). 21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning: From Theory to Practice. Springer.
 • Delor, Ž. (1996). Obrazovanje skrivena riznica. UNESCO: Izveštaj međunarodne komisije o obrazovanju za XXI vek. Beograd: Ministarstvo prosvete.
 • De la Paz, S. & Hernández-Ramos, P. (2013). Technology-Enhanced Project-Based Learning: Effects on Historical Thinking. Journal of Special Education Technology, 28 (4), 1–14. https://doi.org/10.1177/016264341302800401.
 • Evropska komisija / EACEA / Eurydice (2012). Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice Report. Luksemburg: Ured za publikacije Europske unije.
 • Fullan, M. & Scott, G. (2014). New Pedagogies for Deep Learning Whitepaper: Education PLUS. Seattle, USA: Collaborative Impact SPC. Retrieved May 25, 2021. from https://www.michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2014/09/Education-Plus-A-Whitepaper-July-2014-1.pdf
 • Gavrić, Z. (2019). Projektna nastava – priručnik za učitelje. Beograd: Кlett.
 • Goodman, B. & Stivers, J. (2010). Project-based learning. Educational Psychology. Retrieved June 26, 2021. from http://www.fsmilitary.org/pdf/Project_Based_Learning.pdf
 • Gultekin, M. (2005). The effect of project based learning on learning outcomes in the 5th grade social studies course in primary education. Educational Sciences: Theory and Practice, 5 (2), 548–56.
 • Habok, A. & Nagy, J. (2016). In‑service teachers’ perceptions of project‑based learning. Springer Plus, 5 (83).
 • Howe, M. J. (2008). Psihologija učenja – priručnik za nastavnike (2. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Ivić, I., Pešikan, A. i Antić, S. (2009). Aktivno učenje 2. Beograd: Institut za psihologiju, Ministarstvo prosvete i sporta RS i Ministarstvo za prosvjetu i nauku RCG.
 • Krajcik, J. S. & Blumenfeld, P. (2006). Project-based learning. In: Sawyer, R. K. (Ed.). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (317–333). New York: Cambridge.
 • Krželj, K., Polovina, N. (2019). Značaj ključnih kompetencija iz perspektive nastavnika stranih jezika. Andragoške studije, 1, 111–134.
 • Larson, R. W. & Pearce Dawes, N. (2014). Cultivating Adolescent’s Motivation. In: Joseph, S. (Ed.). Positive Psychology in Practice (313–326). New York: Wiley.
 • Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L. (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century, Committee on Defining Deeper Learning and 21st  Century Skills. In: Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L. (Eds.). Board on Testing and Assessment and Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education (1–25). Washington, DC: The National Academies Press.
 • Petrović, M., Hoti, D. (2020). Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu. Posećeno 6. 6. 2021. na www: https://jpd.rs/images/preuzmite/Prirucnik_za_nastavu.pdf.
 • Pešikan, A. (2016). Najčešće zablude o informaciono-komunikacionim tehnologijama u obrazovanju. Nastava i vaspitanje, LXV (1), 31–46. http://www.doi.org/ 10.5937/nasvas1601031P
 • Popović, D., Ristanović, D. (2020). Potencijali projektne nastave za razvijanje međupredmetnih kompetencija. Uzdanica, XVII (2), 281–294.
 • Prodanović, M., Gavranović, V. (2020). Razvijanje jezičkih veština učenika kroz projektno usmerenu nastavu stranog jezika struke – studija slučaja. Inovacije u nastavi, 33 (4), 136‒145. http://www.doi.org/ 10.5937/inovacije2004136P
 • Pešikan, A. (2010). Savremeni pogledi na prirodu školskog učenja i nastave: socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, 13 (2), 157‒184.
 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta (2013). Službeni glasnik RS, br. 117.
 • Radulović, L., Mitrović, M. (2014). Raznovrsnost nastavnih metoda u našim školama. Nastava i vaspitanje, 63 (3), 451‒464.
 • Ristanović, D. (2019). Projektni model nastave prirode i društva. Jagodina: Pedagoški fakultet Univerziteta u Кragujevcu.
 • Riviou, K. (2014). Cross-curricular project-based learning approach fostering competences. Retrieved June 20, 2021. from https://www.ea.gr/ea/myfiles/File/presentations/_Cross-curricularProjectbasedLearningApproachFosteringCompetences.pdf.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L.(2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.
 • Sahlberg, P. (2012). How GERM is infecting schools around the world?. Retrieved June 15, 2021. from https://pasisahlberg.com/text-test/ [Google Scholar]
 • Scott, C. L. (2015). The futures of learning 3: What kind of pedagogies for the 21st century? (ERFWorking Papers Series, No. 15). Paris: UNESCO Education Research and Foresight. Retrieved May 15, 2021. from http:// unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf .
 • Standardi opštih međupredmetnih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja (2013). Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
 • Vigotski, L. (1977). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.
 • Vidosavljević, M., Vidosavljević, S. (2018). The project based learning: Connecting the foreign language teaching and environmental education. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren‒Leposavić, 12, 129–140.
 • Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović Štetić, V. i Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja. Beograd: Klett.
 • Zukorlić, M. (2016). Pedagoška komunikacija u funkciji razvoja socijalne kompetencije učenika. Inovacije u nastavi, 29 (1), 92–104. http://www.doi.org/ 10.5937/inovacije1601092Z
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije (2017). Sl. glasnik RS, br. 88.
 • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2017). Sl. glasnik RS, br. 101.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345