Говорна култура у настави српског језика

Љубица Д. Весић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија, имејл: ljubica.vesic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXXV, 2022/2, стр. 30–40

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2202030V 

 

Резиме: У раду се разматра положај наставе говорне културе у млађим разредима основне школе. У оквиру области језичке културе поједини наставни садржаји као циљ имају усвајање и неговање говорне културе, те је основни циљ рада био да се сагледа колико је ова област заступљена у актуелним уџбеницима граматике за основну школу. Стога је било неопходно увидети када се ученици први пут сусрећу са градивом које се тиче говорне културе, на који је начин ова област обрађена у граматичким приручницима и уџбеницима за основну школу и како јој се у настави приступа, односно каквим вежбама и задацима ученици унапређују своје комуникацијске способности са аспекта говорне културе. Истраживање је обухватило анализу уџбеника српског језика за млађе разреде основне школе, при чему су издвојене наставне јединице и вежбања који се тичу говорне културе, што подразумева правилан изговор гласова, акценат и интонацију. Занимало нас је колико су ове области присутне, с обзиром на то да се фонетика и акцентологија обрађују у старијим разредима, док интонација изостаје у потпуности. Говорна култура се различитим вежбама може успешно развијати код деце и у млађим разредима основне школе. Имајући то у виду, аутор, ослањајући се на истраживање и релевантну литературу, даје могуће решење за приступ настави говорне културе.

Кључне речи: граматика, настава српског језика, говорна култура, изговор гласова, акценат, интонација.

Summary: The paper looks at the status of speech culture instruction in the lower grades of elementary school. Given that some teaching content related to speech culture is aimed at adoption and development of speech culture, the main goal of this paper is to determine the level of representation of this language area in grammar textbooks for elementary school that are currently in use. It was therefore necessary to identify when exactly pupils encounter this type of content for the first time, how this teaching segment is approached in grammar textbooks and reference books for elementary school, and how this area is treated in the classroom, namely, what exercises and tasks are used to improve pupils’ communication skills from the perspective of speech culture. The author of the paper analyzed Serbian language textbooks for the lower grades of elementary school and selected the teaching units and exercises related to speech culture, including proper pronunciation, accent, and intonation. It was important to establish the level of representation of these areas in the textbooks, given that phonetics and accentology are taught in the higher grades, while intonation is not covered at all. Different exercises can be used to develop speech culture of pupils in the lower grades of elementary school. Bearing this in mind, the author, relying on the research and relevant literature, offers a possible solution for teaching speech culture.

Кeywords: grammar, Serbian language instruction, speech culture, pronunciation, accent, intonation.

Литература

 • Bakovljev, M. (1998). Uzroci nedovoljnog doprinosa škole razvoju kulture govora. U: Vasić, S., Kisić, U. i Danilović, M. (prir.). Jezik i kultura govora u obrazovanju (103–108). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Bugarski, R. (1998). Od kulture govora do jezičke kulture. U: Vasić, S., Kisić, U. i Danilović, M. (prir.). Jezik i kultura govora u obrazovanju (62–65). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Cvetanović, V. (2000). Osnove kulture govora i retorike. Beograd: TOPY–Vojnoizdavački zavod.
 • Dešić, M., (1998). Govor u školi. U: Vasić, S., Kisić, U. i Danilović, M. (prir.). Jezik i kultura govora u obrazovanju (62–65). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Dragićević, R. (2012). Leksikologija i gramatika u školi. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Jokanović Mihajlov, J. (2012). Prozodija i govorna kultura. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.
 • Jokanović Mihajlov, J. (2013). Govorne taktike i jezička kultura. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 42 (1), 53–60.
 • Jocić, Z. (2007). Jezičko stvaralaštvo učenika u nastavi gramatike. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Kostić, Đ. (1982). Savremeni problemi kulture govora. Aktuelna pitanja naše jezičke kulture. (25–35). Beograd: Prosvetni pregled.
 • Milanović, A. (2015). Značenje pojma fonema i njen značaj za učiteljski poziv. Inovacije u nastavi, 28 (4),
  13–17.
 • Peco, A. (1970). Zvončići zvone. Akcenatska čitanka za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole. Beograd: Naučna
  knjiga.
 • Radović Tešić, M. (2011). Gramatički i lingvistički pojmovnik. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Telebak, M. (2011). Pravogovor. Novi Sad: Prometej.
 • Šipka, M. (2011). Kultura govora. Novi Sad: Prometej.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345