Пандемијски изазови за наставу ликовне културе у млађим разредима основних школа у Републици Србији

Марија М. Павловић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија, имејл: marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs
Ана Д. Сарвановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/2, стр. 89–101

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2202089P

Резиме: У уводном делу рада се на основу релевантне научне и стручне литературе из области образовања у уметности указује на значај визуелних уметности за целокупни развој и квалитетно образовање деце. С намером да се укаже на позицију предмета Ликовна култура у млађим разредима основних школа у Републици Србији, разматра се фонд часова овог предмета према плану наставе и учења од првог до четвртог разреда. Пандемија изазвана новим вирусом корона (SARS-CoV-2), која је почела почетком 2020. године и још увек траје и редефинише начине на које живимо, натерала је учитеље да проналазе нове начине организације наставе у складу са прописаним епидемиолошким мерама. Циљ овог рада је да испитамо како су се учитељи изборили са изазовима које је наметнула пандемија у контексту предмета Ликовна култура и да ли је ова област у датим околностима променила свој статус у односу на остале наставне области. Упитником је обухваћено 138 учитеља (N=138) из различитих градова и места Републике Србије. Резултати истраживања показују да су учитељи морали значајно да мењају и прилагођавају наставу. Такође, долази се до закључка да учитељи сагледавају и истичу неповољан утицај промена – смањен фонд и трајање часова ликовне културе, немогућност рада ученика у пару или групи, као и увођење онлајн-наставе – на развој дечјег ликовног стваралаштва.

Кључне речи: уметност у образовању, настава ликовне културе, пандемија, онлајн–настава.

Summary: In the introductory part of the paper, based on the relevant and professional literature in the domain of art, the authors look at the significance of visual arts for the entire development and goodquality education of children. The total numer of lessons assigned for the school subject Art in the curricula for grades one to four of elementary education in Serbia is taken into consideration in order to point to the status of this subject in the lower grades of elementary school. The pandemics caused by the virus SARS-CoV-2 began in 2020 and it is still present in the world. It has redefined our way of living and made teachers look for new forms of organizing their lessons in line with the epidemiological measures. The aim of this paper is to investigate, in the context of Art instruction, how elementary school teachers have coped with the challenges created by the pandemic and determine whether this teaching area has changed its status relative to other teaching areas. The respondents to our questionnaire were 138 (N=138) elementary school teachers from different Serbian towns. The obtained results indicate that these teachers had to modify and adapt their teaching to a considerable extent. The conclusion is that elementary school teachers stress out the negative effects of the changes – a reduced number of Art lessons, shorter duration of lessons, the impossibility of pair and group work, as well as the introduction of online lessons – on the development of children’s art creativity.

Кeywords: art in education, Art instruction, pandemic, online teaching.

Литература

 • Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M. & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7 (2), 90–109.
 • Andrew, A., Cattan, S., Costa-Dias, M., Farquharson, C., Kraftman, L., Krutikova, S., Phimister, A. & Sevilla, A. (2020). Learning during the lockdown: Real-time data on children’s experiences during home learning. London: Institute for Fiscal Studies.
 • Arnheim, R. (1954). Art and Visual Perception. Berkeley: University of California Press.
 • Arnheim, R. (1969). Visual Thinking. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 • Biesta, G. J. J. (2017). The Beautiful Risk of Education. Schools of Tomorrow Kick-off conference. May 4–6, 2017. Retrieved July 24, 2020. from https://www.youtube.com/watch?v=QMqFcVoXnTI
 • Bresler, L. (1998). “Child Art,” “Fine Art,” and “Art for Children”: The Shaping of School Practice and Implications for Change. Arts Education Policy Review, 100 (1), 3–10.
 • Bresler, L. (2004). Prelude. In: Bresler, L. (Ed.). Knowing bodies, moving minds: Toward embodied teaching and learning (7–11). Boston: Springer.
 • Đorđić, D., Cvijetić, M. i Damjanović, R. (2021). Iskustva učitelja i nastavnika tokom realizacije nastave na daljinu usled pandemije virusa korona (COVID-1). Inovacije u nastavi, 34 (1), 86–103.
 • Đuković, A., Mrvoš, I. i Radovanović, I. (2020). Vaspitanje i obrazovanje zasnovano na umetnosti kao inkluzivno vaspitanje i obrazovanje. Inovacije u nastavi, 33 (2), 1–14.
 • Eisner, E. W. (1968). Instructional and Expressive Objectives: Their Formulation Use in Curriculum. Seminar for Research in Art Education. Chicago, February 1968.
 • Eisner, E. W. (1976). The Arts, Human Development, and Education. Berkeley: McCutchan.
 • Eisner, E. W. (1992). The misunderstood role of the arts in human development. Phi Delta Kappan, 73 (8), 591–595.
 • Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven and London: Yale University Press.
 • Hadži Jovančić, N. (2012). Umetnost u opštem obrazovanju: Funkcije i pristupi nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet – Klett.
 • Hadži-Jovančić, N. (2010). Uloga nastave umetnosti u svetlu savremenih tendencija u opštem obrazovanju. Inovacije u nastavi, 23 (4), 14–22.
 • International Arts Education Week (2021). The News Review. Retrieved October 31, 2021. from https://en.unesco.org/commemorations/artseducationweek
 • Likovna kultura u nastavi na daljinu (2021). Posećeno 13. 10. 2021. na https://www.obrazovanje.org/blog/likovna-kultura-u-nastavi-na-daljinu/
 • Moja škola (2020). Posećeno 17. 10. 2021. from www: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/
 • NAEA Position Statement on Early Childhood Art Education (2021). The News Review. Retrieved November 1, 2021. from https://www.arteducators.org/advocacy-policy/articles/513-naea-position-statement-on-earlychildhood-art-education
 • Nikolova, M. (2007). Umetničke škole u Beogradu (1857–1941). Beograd: Pedagoški muzej.
 • Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, br. 10.
 • Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja (2020). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, br. 110.
 • Radulović, L., Sekulić, J. (2021). Nastavničke brige o digitalnim tehnologijama u nastavi: pregled istraživanja. U: Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju (97–102). Naučni skup Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju, 15. 5. 2021. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za pedagogiju i andragogiju; Pedagoško društvo Srbije.
 • Sarvanović, A. (2017). Obrazovni obrt: Ka savremenim teorijama obrazovanja u umetnosti i kulturi. Inovacije u nastavi, 30 (1), 1–11.
 • Sarvanović, A., Pavlović, M. (2021). Metodika nastave likovne kulture – izazovi i mogućnosti u vreme pandemije. U: Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (163–176). Naučni skup Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu, 22. 10. 2021. Užice: Pedagoški fakultet.
 • Southworth, G. W. (1982). Art in the Primary School: Towards First Principles. In: Herne, S., Cox, S. & Watts, R. (Eds.). Readings in Primary Art Education (21–32). Bristol & Chicago: Intellect Books.
 • Suk Min, K. (2013). Toward a Holistic Pedagogy of Art Integration (doctoral dissertation). Toronto: Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto.
 • UNESCO (2002). Open and distance learning – Trends, policy and strategy considerations. Paris, FR: UNESCO.
 • UNESCO (2020). COVID-19 Educational disruption and response. Retrieved January 29, 2022. from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • Watts, R. (2005). Attitudes to Making Art in the Primary School. In: Herne, S., Cox, S. & Watts, R. (Eds.). Readings in Primary Art Education (287–299). Bristol & Chicago: Intellect Books.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345