Методичка применљивост народних песама новопазарског краја у поставци елементарне музичке писмености

Нака К. Никшић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Наставно одељење Нови Пазар, Србија, имејл: naniknp@yahoo.com
Иновације у настави, XXXV, 2022/2, стр. 102–116

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2202102N

Резиме: Народне песме краја у коме се настава изводи требало би да буду централни садржаји наставе елементарне музичке писмености у Србији. Међутим, у новопазарском крају, као што је то случај са још неким њеним крајевима, учитељи у настави, најчешће, не користе ову музичку грађу, зато што она, услед незаинтересованости музичких педагога, није истражена са аспекта поставке елементарне музичке писмености, те је и нема у методичкој и уџбеничкој литератури. С друге стране, учитељи у току студија, и поред савладавања више предмета из области музике, нису довољно оспособљени да изврше избор и прилагоде песме из етномузиколошких записа потребама наставе музичке писмености и дечијим вокалним могућностима на овом узрасту. Циљ овог истраживања је стварање основног музичког материјала који задовољава методичке критеријуме за поставку елементарне музичке писмености у новопазарском крају имајући у виду мултикултуралност краја и чињеницу да треба почети од мелодија које су блиске деци, тј. народних песама свог културног наслеђа. У раду су коришћене метода теоријске анализе и дескриптивна метода. Резултати истраживања показују да су свега 44 (4,34%) од 1013 забележених песама овог краја применљиве у настави елементарне музичке писмености. Ове песме смo поступцима транспоновања, елиминације мелизматике и моделовања прилагодили дечијим вокалним могућностима, у складу са методичким и биолошким оквирима вокалног сазревања у току вокалног развоја, а за потребе рада на поставци елементарне музичке писмености. Према задатим параметрима и индикаторима добијено је 5 песама модела на народним основама и 39 наменских песама које бисе могле користити у сврху увођења у почетно музичко описмењавање.

Кључне речи: музичка писменост, народне песме новопазарског краја, песме модели, наменске песме.

Summary:  Folk songs of the region where the classes are held should be the central content of teaching elementary music literacy in Serbia. However, in Novi Pazar area, as is the case with some other parts of the country, teachers usually do not use this music material because, due to the lack of interest of music pedagogues, it has not been researched from the aspect of elementary music literacy and it cannot be found easily in the methodological and textbook literature. On the other hand, teachers during their studies, despite mastering several subjects in the field of music, are not sufficiently trained to select and adapt songs from ethno-musicological records to the needs of teaching music literacy and children’s vocal abilities at this age. The aim of this research is to create basic music material that meets the methodological criteria for developing elementary music literacy in Novi Pazar region, bearing in mind the multiculturalism of the region and the fact that we should start with melodies that children are familiar with, namely, the folk songs of their cultural heritage. The method of theoretical analysis and descriptive method were used in the paper. The results of the research show that only 44 (4.34%) out of 1013 recorded songs of this region are applicable in teaching elementary music literacy. We adapted these songs to children’s vocal abilities using transposition, elimination of melismatics, and modeling, in accordance with the methodological and biological framework of vocal maturity during vocal development, and for the needs of developing elementary music literacy. According to the given parameters and indicators, we obtained 5 model songs based on folk heritage and additional 39 songs which could be used for the purpose of introduction to the initial music literacy.

Keywords: folk songs, music literacy, the area of Novi Pazar.

Литература

 • Bulović, B. (2006). Vasiljevićeva nomenklatura za analizu narodnih melodija i primena računara u obradi etnomuzikološke građe. U: Ljubinković, N. i Vasiljević, Z. (ur.). Miodrag A. Vasiljević – život i delo (48–56). Beograd: Institut za književnost i umetnost, Udruženje građana „Miodrag Vasiljević”.
 • Dević, D. (1977). Еtnomuzikologija III. Beograd: Univerzitet umetnosti.
 • Despić, D. (1986). Melodika. Beograd: Univerzitet umetnosti.
 • Drobni, I. (2014). Muzička pismenost. U: Pijanović, P. (ur.). Leksikon obrazovnih termina (451–452). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Drobni, Đ. I., Miletić, Đ. A. (2016). Učiteljski tečaj Miodraga Vasiljevića (1940–1941). Inovacije u nastavi, 29 (2), 98–106.
 • Đačić, М. (2020). Мuzička kultura, Udžbenika za 3. razred osnovne škole. Beograd: Bigz školstvo.
 • Galjević, M. (2020). Мuzička kultura, Udžbenika za 4. razred osnovne škole. Beograd: Bigz školstvo.
 • Grujić, G., Sokolović Ignjačević, M. (2020а). Мuzička kultura, udžbenik za treći razred osnovne škole. Beograd: Klett.
 • Grujić, G., Sokolović Ignjačević, M. (2020b). Мuzička kultura, udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klett.
 • Ilić, G. (2020а). Čarobni svet muzike, Muzička kultura za treći razred osnovne škole. Beograd: Freska.
 • Ilić, G. (2020b). Čarobni svet muzike, Muzička kultura za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Freska.
 • Ilić, V. (2020а). Muzička kultura za treći razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar.
 • Ilić, V. (2020b). Muzička kultura za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar.
 • Mihajlović Bokan, D., Injac, M. (2020а). Muzička kultura za treći razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos.
 • Mihajlović Bokan, D., Injac, M. (2020b). Muzička kultura za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos.
 • Miletić, A., Stošić, A.(2016). Pesma kao višenamensko nastavno sredstvo u razvoju muzičkih sposobnosti pri uvođenju učenika u elementarno muzičko obrazovanje. U: Ristić, M. i Vujović, A. (ur.). Didaktičko-metodički pristup i strategije – podrška učenju i razvoju dece (169–183). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Miletić, A. (2018). Od narodnih tonalnih osnova do dur-mol sistema u nastavi muzičke pismenosti. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Nikšić, N. (2016). Metodička funkcija pesama novopazarskog kraja u postavci elementarne muzičke pismenosti učenika mlađih razreda osnovne škole (doktorska disertacija). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Radoš, K. (2010). Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Smrekar Stanković, M., Cvetković, M. (2019). U svetu melodija i stihova, Muzička kultura, Udžbenik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Eduka.
 • Smrekar Stanković, M., Cvetković, S. (2020). Мuzička slagalica, Udžbenik za treći razred osnovne škole. Beograd: Eduka.
 • Stojanović, G. (2001). Кomparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja (doktorska disertacija). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
 • Stojanović, G. (2014). Nastava muzičke pismenosti. U: Pijanović, P. (ur.). Leksikon obrazovnih termina (478–479). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Stojanović, G. (2019). Muzička kultura za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Stojanović, G. (2020). Muzička kultura za treći razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Stošić, А. (2008). Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture. Pedagogija 63 (1), 62–74.
 • Stošić, A. (2015). Funkcionalnost udžbeničkog kompleta u razvoju vokalnih sposobnosti učenika mlađih razreda osnovne škole (doktorska disertacija). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Stošić, А. (2017). Кompatibilnost jedinica udžbeničkog kompleta muzičke kulture sa aspekta uloge u vokalnom razvoju. U: Milošević, V. (ur.). Zbornik radova sa naučnog skupa 2016. godine „Tradicija kao inspiracija” (501–519). Banja Luka: Akademija umjetnosti.
 • Stošić, A., Simić, U. (2020). Tehnologija proširene realnosti u funkciji postavke muzičke pismenosti. U: Opačić, Z., Zeljić, G. (ur.). Programske (re)forme u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i perspektive (436–458). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Тeorija muzike (1997). Beograd: ZUNS.
 • Vasiljević, M. (2003). Narodne melodije s Kosova i Metohije. Beograd: Beogradska knjiga.
 • Vasiljević, M. (1941). Đačko pevanje. Rukopis. Arhiv M. A. V. u Beogradu, svežanj br. 54/7.
 • Vasiljević, M. (1953). Narodne melodije iz Sandžaka. Beograd: SANU.
 • Vasiljević, M. (1967). Юgoslavskie narodnыe pesni iz Sandžaka. Moskva: Sovetskiй kompozitor (Muzыka).
 • Vasiljević, Z. (1988). Ideje Miodraga Vasiljevića o mogućnosti utvrđivanja autohtonosti međumurskog narodnog pevanja. Međumurje, 13/14, 185–195.
 • Vasiljević, Z. (1991). Metodika solfeđa. Beograd: Univerzitet umetnosti.
 • Vasiljević, Z. (2006). Metodika muzičke pismenosti. Beograd: ZUNS.
 • Vukosavljević, P., Vasić, O. i Bjeladinović, J. (1984). Narodne melodije Peštersko-sjeničke visoravni. Beograd: Radio-Beograd.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345