Ванучионичка настава природе и друштва

Љиљана Б. Митић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Врање, Србија, имејл: ljiljanam@pfvr.ni.ac.rs
Марија Ј. Дејковић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Врање, Србија
Валентина М. Златановић Марковић, Медицинска школа у Ужицу, Ужице, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/4, стр. 125–134

 

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2204125M

Резиме: У раду су критички анализиране основне карактеристике, као и дидактичко-методичке вредности и недостаци ванучионичке наставе природе и друштва. Циљ анализе је откривање могућности које ванучионичка настава пружа у оквиру реализације циљева и исхода наставног садржаја из области природа и друштво и других наставних садржаја, посебно у оквиру два вида учионичке наставе: школе у природи и амбијенталне наставе. Иако је реч о различитим видовима васпитно-образовног рада, ако се плански и стручно спроводе, пружају бројне могућности у свим фазама наставног процеса. Крајњи циљ је мисаоно ангажовање ученика као показатељ квалитетне наставе.

Кључне речи: настава природе и друштва, ванучионичка настава, амбијентална настава, школа у природи.

 

Summary: The paper offers a critical analysis of the basic characteristics, as well as didacticmethodological values and shortcomings of the out of the classroom lessons of Science and Social Studies. The goal of the analysis is to discover the possibilities that this type of teaching and learning provides in the operationalization of the goals and outcomes of the teaching content of this school subject and other teaching content, especially in terms of two types of classroom teaching: school in nature and ambiental teaching. Although these are two different types of educational work, both school in nature and ambiental teaching, if wellplanned and professionally implemented, offer numerous opportunities in all phases of the teaching process. The ultimate goal is the mental engagement of students as an indicator of quality teaching.

Кeywords: Science and Social Studies lessons, out of the clasroom lessons, ambiental lessons, school in nature

 

Литература

 • A Brief History of Forest Schools Around The World. Retrieved September 6, 2021. from www: https://www.growingwildforestschool.org/post/the-brief-history-heritage-of-forest-schools-around-the-world.
 • Anđelković, A., Mihajlović, N. (2012). Vanučionička nastava – mogućnost višestrukih promena u nastavi. Metodička praksa, 2, 237–250.
 • Anđelković, S., Stanisavljević-Petrović, Z. (2013a). Učenje i poučavanje van učionice – ambijentalna nastava. Nastava i vaspitanje, 62 (1), 39–51.
 •  Anđelković, S., Stanisavljević-Petrović, Z. (2013b). Integrisana ambijentalna nastava u kontekstu reformskih procesa u školi. Inovacije u nastavi, 26 (2), 100–109.
 •  Bajić, M., Kozoderović, G. i Marić, M. (2020). Stavovi učitelja o primeni ambijentalne nastave u početnom ekološkom obrazovanju. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 50 (4), 315–333.
 • Dubljanin, S., Mihajlović, D. i Radović, V. Ž. (2019). Komparativna analiza modela nastave u prirodi u Srbiji i skandinavskim zemljama. Teme, 43 (1), 175‒190.
 • Herczeg, M., Winkler, T. & Ohlei, A. (2019). Ambient learning spaces for school education. ICERI 2019 Proceedings, 5116–5125.
 • Komenski, J. A. (1997). Velika didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Mihajlović, D. (2012). Nastava u prirodi – iskustva i stavovi učitelja u Srbiji. [Teaching in nature – experiences and attitudes of teachers in Serbia]. Norma, 17 (2), 193–200.
 • Mladenović, J., Golubović-Ilić, I. i Koprivica, M. (2015). Ambijentalna nastava prirode i društva. Uzdanica, 12 (2), 131–145.
 • Nikolić, R. (2011). Mogućnosti škole u prirodi u socijalizaciji i suzbijanju nasilja u školi. U: Denić, S. (ur). Škola u prirodi kao faktor socijalizacije i mogućnost suzbijanja nasilja (31–43).Vranje: Učiteljski fakultet.
 • Radivojević, D., Jelić, M. (2016). Izvanučionička nastava u nastavi prirode i društva. Nova škola, 11 (1), 235–250.
 • Rickinson, M. et al. (2004). A review of Research on Outdoor Learning. National Foundation for Educational Research and King’s College London. Retrieved May 20, 2017. from www: https://www.field-studies-council.org/media/268859/2004_a_review _of_research_on_outdoor_ learning.pdf.
 • Ristić, M., Blagdanić, S. (2017). Nove perspektive u obrazovanju – vanučionička nastava u digitalnom okruženju. Inovacije u nastavi, 30 (2), 1–14.
 • Yerkes, R. & Haras, K. (1997). Outdoor Education and Environmental Responsibility, Eric Digest: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. Retrieved September 23, 2021. from www: https://eric.ed.gov/?id=ED414112.
 • Zdravković, D., Stanojević, D. & Bogdanović, M. (2011). Mogućnosti škole u prevenciji nasilja u školama. U: Denić, S. (ur). Škola u prirodi kao faktor socijalizacije i mogućnost suzbijanja nasilja (120–133).Vranje: Učiteljski fakultet.
 • Zlatković, B. (2014). Psihologija učenja i nastave. Vranje: Učiteljski fakultet.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345