Примена холистичког приступа у пракси из перспективе васпитача

Тања П. Недимовић, Висока струковна васпитачка и медицинска школа, Вршaц, Србија, имејл: nedimovic.tanja@gmail.com
Ивана Ђ. Ђорђев, Висока струковна васпитачка и медицинска школа, Вршaц, Србија
Александар М. Стојановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/4, стр. 13–27

 

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2204013N

Резиме: У овом раду доносимо резултате истраживања усмереног ка испитивању примене холистичког приступа у пракси из перспективе васпитача. Истраживање је реализовано током школске 2021/2022. године на узорку од 229 васпитача са територије АП Војводине. Предмет истраживања је самопроцена васпитача о сопственим знањима, умењима, вредносним ставовима и мотивацији за примену холистичког приступа у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста. Циљ је да се утврди актуелно стање када је реч о примени холистичког приступа, као и појединачних поступака (подупирања, проширивања, моделовања, охрабривања иницијативе деце, консултовања), инкорпорираних у нове Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета, за рани развој и учење из угла самих реализатора – васпитача.
Добијени резултати показали су да се васпитачи у највећој мери слажу да примена холистичког приступа током раног развоја деце доприноси добробити све деце. Када је реч о појединачним поступцима, резултати до којих се дошло указали су на то да васпитачи у свом непосредном васпитно-образовном раду најчешће користе подупирање, а најређе моделовање. Такође, васпитачи процењују моделовање и проширивање као најзначајније, а консултовање и охрабривање иницијативе деце као најмање значајне поступке засноване на холистичком приступу у непосредном раду са децом.

Кључне речи: холистички приступ, васпитно-образовна пракса, деца предшколског узраста, васпитачи, Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета.

 

Summary: In the paper we present the results of a research on applying a holistic approach in practice from the perspective of preschool teachers. The research was conducted during the school year 2021/2022, on a sample of 229 in-service preschool teachers from Vojvodina. The subject of the research is the preschool teachers’ self-evaluation of their own knowledge, skills, valye system, and motivation regarding the application of the holistic approach in teaching preschool children. The aim is to determine the current situation relative to using this approach, as well as individual actions (supporting, expanding, modeling, encouraging children’s initiatives, consulting) incorporated in the new Foundations of the Preschool Education Program – Years of Ascent (Основе програма предшколског васпитања и образовања – „Године узлета”), for early development and learning from the point of view of the preschool teachers. The obtained results indicate that preschool teachers generally agree that using the holistic approach during an early development of children contributes to children’s welfare. When it comes to individual actions, the results show that preschool teachers use supporting the most and modeling the least in their everyday work. In addition, teachers evaluate modeling and expanding as the most significant, and consulting and encouraging the least significant actions based on the holistic approach in their work with children.

Keywords: holistic approach, educational practice, preschool children, preschool teachers, Foundations of the Preschool Education Program – Years of Ascent

 

Литература

 • Baucal, A. (2012). Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Suizdavač: UNICEF, Srbija.
 • Đorđević, Ž. (2019). Uloga vaspitača u pripremanju roditelja za holistički pristup vaspitanju dece predškolskog uzrasta. U: Radunović Stolić, D. (ur.). Doprinos predškolstva ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja (53–58). Četrnaesta konferencija „Vaspitač u 21. veku”, 30. i 31. 3. 2018. Aleksinac: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija.
 • Gojkov, G. (2009). Didaktika i metakognicija. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.
 • Ignjatov Popović, I. (2019). Tragovi holističkog pristupa obrazovanju u Pričama iz davnine Ivane Brlić Mažuranić. Krugovi detinjstva, 7 (2), 7–19.
 • Johnson, M. H. & De Haan, M. (2011). Developmental Cognitive Neuroscience (3rd ed.). Oxford: Wiley Blackwell.
 • Keller, H. (2007). Culture of Infancy. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lazić, S., Matović, M. i Velišek Braško, O. (2019). Integracija pokreta u metodičkim aktivnostima studenata – budućih vaspitača. Tims Acta, 13 (1), 27–36. https://doi.org/10.5937/timsact13-20421
 • Letina, A., Lacković, L. (2021). Obrazovno, odgojno i praktično značenje nastavnog predmeta Priroda i društvo u holističkom razvoju učenika. Napredak, 162 (1–2), 101–120.
 • Macura, S. (2015). Inkluzivno obrazovanje – kvalitetno obrazovanje za sve. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
 • Maslow, A. H. (2013). A Theory of Human Motivation. Rough Draft Printing.
 • Matijević, M. (2001). Alternativne škole. Zagreb: TIPEX.
 • Milošević, B., Zorić, M., Ulić, J., Colić. V. i Matović, M. (2017). Integrisani pristup u razvoju veština dece predškolskog uzrasta. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.
 • Nedimović, T., Činč, E. (2021). Modeli holističkog pristupa razvoju potencijala darovitih i ,,Godine uzleta”. U: Gojkov, G. i Prtljaga, S. (ur.). Zbornik rezimea sa 27. okruglog stola: Samoregulacija i razvoj potencijala darovitih (89). Međunarodni naučni skup Samoregulacija i razvoj potencijala darovitih, 25. 6. 2021. Vršac ‒ Arad: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” ‒ Universitatea ,,Aurel Vlaicu”.
 • Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – ,,Godine uzleta” (2018). Posećeno 14. 11. 2022 na https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf.
 • Pavlović Breneselović, D., Krnjaja, Ž. (2017). Osnove diversifikovanih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu ‒ Institut za pedagogiju i andragogiju.
 • Pravilnik o Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2018). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 16.
 • Pravilnik o Standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja (2018). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 16.
 • Stojanović, A. (2011). Samorefleksivnost vaspitača kao determinanta metodičkih inovacija u predškolskom vaspitanju. Inovacije u nastavi, 24 (3), 114–121.
 • Stojanović, A., Bogavac, D. (2016). Metodičke strategije razvoja dečjih potencijala u savremenoj predškolskoj ustanovi. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Stojanović, A., Kovačević, Z. i Bogavac, D. (2018). From obsolete to contemporary preschool education (experiences in Serbia). Early Years, 38 (4), 363–377. https://doi.org/ 10.1080/09575146.2018.1444584

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345