Ставови родитеља према читалачкој култури ученика млађих разреда основне школе

Недељко М. Милановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија, имејл: nedeljko996@gmail.com
Марина Д. Матејевић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/4, стр. 85–98

 

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2204085M

Резиме: Циљ овог истраживања је утврдити ставове родитеља према читалачкој култури ученика млађих разреда основне школе. У истраживању је учествовало 180 родитеља из Републике Србије. Примењене су дескриптивна метода и метода теоријске анализe, док је инструмент засебно креиран за ово истраживање. Добијени резултати показују позитивне ставове родитеља према читалачкој култури ученика млађих разреда основне школe, мада већина родитеља сматра да постоје одређене препреке у развоју читалачке културе, као што су низак социоекономски статус родитеља (18,3%), незаинтересованост и лењост родитеља и деце (17,8%), презапосленост родитеља (14,4%), читање није у моди (8,9%), процес дигитализације (7,8%). Такође, уочене су значајне статистичке разлике између социодемографских карактеристика родитеља и њихових ставова према читалачкој култури. Резултати указују да мајке чешће од очева сматрају да деца треба свакодневно да читају. Родитељи са већим степеном образовања углавном више брину о читалачкој култури деце. Старији родитељи углавном сматрају да на децу треба утицати личним примером, док су млађи мишљења да родитељи треба више да се укључују у активности школе. Импликације добијених налаза сугеришу да читалачка култура мора постати императив данашњице, како у породичној средини, тако и у заједничкој сарадњи родитеља са школом кроз укључивање родитеља у наставне и ваннаставне активности и садржаје.

Кључне речи: ставови родитеља, ученици, читалачка култура, школа

 

Summary:  The aim of this research is to determine the attitudes of parents towards the reading culture of students in the lower grades of primary school. 180 parents from the Republic of Serbia participated in the research. A descriptive method and a theoretical analysis method were applied, while the instrument was created separately for this research. The obtained results show the positive attitudes of parents towards the reading culture of the children in the lower grades of primary school, although most parents believe that there are certain obstacles in the development of reading culture, such as: a low socio-economic status of parents (18.3%), a lack of interest and laziness of both parents and children (17.8%), parents overworked (14.4%), reading is not in trend (8.9%), and digitalization process (7.8%). Also, significant statistical differences were observed between the socio-demographic characteristics of parents and their attitudes towards reading culture. The results show that mothers, more often than fathers, believe that children should read every day. Parents with a higher level of education generally care more about their children’s reading culture. Older parents generally believe that children should be influenced by a personal example, while younger parents more often believe that parents should be involved in school activities. The implications of the obtained findings suggest that reading culture must become an imperative today, both in the family environment and in the joint cooperation of parents with the school through the involvement of parents in curricular and extracurricular activities and contents.

Keywords: attitudes of parents, students, reading culture, school

 

Литература

 • Akindele, N. (2012). Reading Culture, Parental Involvement and Children’s Development in Formative Years: The Covenant University Experience. Library Philosophy and Practice, 1‒21.
 • Ahmad, Z., Tariq, M., Iqbal, Q. & Sial, T. A. (2021). Exploring the Factors Affecting the Development of Reading Habits among Children. Library Philosophy and Practice, 1‒20.
 • Baker, L. & Scher, D. (2002). Beginning readers’ motivation for reading in relation to parental beliefs and home reading experiences. Reading Psychology, 23 (4), 239.
 • Baucal, A., Pavlović Babić, D. (2010). PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultati: Nauči me da mislim, nauči me da učim. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu ‒ Centar za primenjenu psihologiju.
 • Chiu, M. (2018). Qatar Family, School, and Child Effects on Reading. International Journal of Comparative Education and Development, 20 (2), 113–127.
 • Çiğdemir, S. & Akyol, H. (2020). Development and Application Study of Family Competency Scale in Creating Reading Culture. Journal of Kirsehir Education Faculty, 21 (3).
 • Desale, S. P. & Kumbhar, R. M. (2022). Parent involvement towards children’s reading habit: A focus group survey from Nashik, India. Library Philosophy and Practice, 7038.
 • Desforges, C. & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment: A literature review (433). London: DfES.
 • Gavora, P. (2020). Czech mothers read books to their young children: association with mothers’ education. Journal of Language and Cultural Education, 8 (1), 1‒14.
 • Ilić, P., Gajić, O. i Mаljković, M. (2007). Kriza čitanja: kompleksan pedagoški, kulturološki i opštedruštveni problem. Novi Sad: Gradska biblioteka.
 • Ilogho, J. E. (2015). The role of picture books in promoting reading culture among Nigerian children: Implication for libraries and development of leadership qualities. International Journal of Academic Library and Information Science, 3 (2), 66‒71.
 • Yılmaz, B. (2009). The Role of Parents and Teachers in Developing Reading Culture in Children. Children and Reading Culture Symposium. Eğitim Sen, 133‒140.
 • Jiménez-Pérez, E., Barrientos-Báez, A., Caldevilla-Domínguez, D. & Gómez-Galán, J. (2020). Influence of Mothers’ Habits on Reading Skills and Emotional Intelligence of University Students: Relationships in the Social and Educational Context. Behavioral Sciences, 10 (12), 187.
 • Kaur, S. (2016). Reading culture – role and responsibilities of parents. International Journal of Information Movement, 1 (8) 43‒48.
 • Kosijer, Lj. (2017). Kriza čitanja među osnovnoškolcima i modeli ublažavanja njenih posledica. Novi Sad: Gradska biblioteka.
 • Krnjaić, Z., Stepanović, I. & Pavlović Babić, D. (2011). Čitalačke navike srednjoškolaca u Srbiji. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43 (2), 266–282.
 • Manguel, A. (2001). Povijest čitanja. Zagreb: Prometej.
 • Matejević, M., Jovanović, M. (2017). Uključenost roditelja u školske aktivnosti. Godišnjak za pedagogiju, 2 (1), 9‒20.
 • Miller, C., Zickuhr, K., Rainie, H. & Purcell, K. (2013). Parents, children, libraries, and reading. Washington, D.C.: Pew Research Center’s Internet and American Life Project.
 • Plut, D. (2003). Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Purić, D. (2018). Nastava srpskog jezika u funkciji podsticanja čitalačkih interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Inovacije u nastavi, 31 (4), 31‒45. https://doi.org/ 10.5937/inovacije1804031P
 • Roman, A. F. & Pinto, M. L. C. (2015). Parental values and children’s attitude towards reading. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 939‒943.
 • Stančić, G. (2019). Biblioteke i kultura čitanja (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet.
 • Stojanović, B., Purić, D. (2014). Ljubav prema knjizi i čitanju – imperativ budućih vaspitača i učitelja. U: Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima (505‒519). Vranje: Učiteljski fakultet. Posećeno 18. 11. 2022. na www: https://eprints.ugd.edu.mk/10239/1/
  Zbornik%20Savremene%20tendencije%20-%20za%20autore.pdf
 • Vuong, Q. H., La, V. P., Nguyen, T. H. T., Nguyen, M. H., Vuong, T. T., Vuong, H. M. & Ho, M. T. (2021). Impacts of parents and reading promotion on creating a reading culture: Evidence from a developing context. Children and Youth Services Review, 131, 106311.
 • Wu, C. C. & Honig, A. S. (2010). Taiwanese mothers’ beliefs about reading aloud with preschoolers: Findings from the parent reading belief inventory. Early Child Development and Care, 180, 647–669.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345