Транснационални пројекат „Vox Mundi” – искуства у области имплементације покрета као педагошког алата у процесу рада са дечјим хорским ансамблима

Јелена Д. Цветковић Црвеница, Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Ниш, Србија, имејл: lesnjakjelena@gmail.com
Милица Б. Јовановић, Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Ниш, Србија
Иновације у настави, XXXVI, 2023/4, стр. 147–159

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2304147C

 

Резиме: Полазећи од чињенице да се од самог почетка формалног образовања ученици сусрећу са хорским певањем као једном од активности сукцесивно повезаном са општим музичким образовањем, у раду се апострофира важност имплементације покрета као педагошког алата за развој иманентног ритма, вокалне технике и интонације у процесу рада са дечјим хорским ансамблима. Главна мисао и идеја ове студије јесте систематизација искустава стечених учешћем у транснационалном пројекту „Vox mundi” у Темишвару – Румунија 2022. године ради указивања на могуће изборе и будуће приступе покрету у оквиру хорских проба на нивоу општег музичког образовања. У току десетодневне интензивне омладинске размене, пет мултипликативних догађаја и разраде три интелектуална учинка спроведено је истраживање, чији је узорак чинило педесет хорских певача основношколског узраста, чланова хорских организација пет партнерских земаља (Румунија, Србија, Пољска, Француска и Мађарска). Прегледом и обједињавањем вежби кроз различите хорске музичке активности моделован је приступ одређеним ресурсима општег музичког образовања ради стицања вештина и компетенција неопходних за примену покрета уз вишегласно певање. Регистрован је значајан ниво уочених предности интеграцијом покрета и певања, а један од фактора који је доследно био присутан јесте однос између намерне и свесне употребе покрета и повећаног ангажовања. Осим тога, откривено је да покрет и музика могу илустровати емоционално значење музике и унапредити односе између хорских певача. Чланак је фокусиран на практичне предлоге који могу пружити нове тачке за подстицајну дискусију о неопходности примене покрета у раду са члановима дечјих хорских ансамбала, децом која похађају први и други циклус основног образовања.

Kључне речи: дечји хорски ансамбли, музичко образовање, покрет, интонација, ритам

 

Summary: Starting from the fact that from the onset of formal education students encounter choral singing as an activity successively linked to general music education, the paper emphasizes the importance of using movement as a pedagogocal tool for the development of immanent rhythm, vocal technique, and intonation in working with children’s choirs. The main purpose of this  research is to systematize the experience gained in the transnational project “Vox Mundi“ carried out in Temisoara, Romania in 2022 in order to point to potential choices and future approaches to movement at choral rehearsals at general mucis education level. In the course of a ten-day intensive youth exchange, five multiplicative events, and the elaboration of three intellectual outcomes, a survey was conducted, with the sample including 50 elementary school choir singers, members of choral organizations of five partner countries (Romania, Serbia, Poland, France and Hungary). By reviewing and unifying the exercises from different choral music activites, we modeled an approach to specific general music education resources with the aim of acquiring the skills and competencies necessary for using movement with polyphonic singing. A significant level of advantages of integrating movement and singing was identified, while the correlation between the delibarate use of movement and an increased engagement was also identified as a factor that was consistently present. In addition, it was discovered that movement and music can illustrate emotional meaning of music and improve relationships among choral singers. This article focuses on practical suggestions which can provide new points for discussion on the necessity of using
movement in working with members of children’s choirs, children who are in the first or second cycle of elementary education.

Keywords: children’s choirs, music education, movement, intonation, rhythm

 

Литература

 • Aurin (n. d.). Solmization. Retrieved November 24, 2023. from: https://drive.google.com/file/d/1KUdXn4MgXsGPE1fJprrX3wBT06p64x38/view
 • Briggs K. (2011). Movement in the choral rehearsal: The singers’ perspective. Choral Journal. 52 (5), 28–36.
 • Campbell, P. S. and Scott-Kassner, S. (2009). Music in childhood: From preschool through the elementary grades. New York: Schirmer Books.
 • Chagnon, R. (2001). A comparison of five choral directors’ use of movement to facilitate learning in rehearsals (unpublished doctoral dissertation). Arizona: Arizona State University, USA.
 • Chism, J. G. (2022). An investigation of collegiate choral diirectors’ assessment practices and beliefs (doctoral dissertation). Oklahoma: University of Oklahoma, USA.
 • Cvetković, N. (2016). Muzičko scenska igra Dan Vere Milanković, u izvođenju gradskog dečjeg hora „Zvezdice” Jelene Cvetković. Publications of Astronomical Society „Ruđer Bošković”. 16, 585–593.
 • Galván, J. (2008). The Use of Movement in the Choral Rehearsal. In: Holt, M. and Jordan, J. (Ed.). The School Choral Program (513–14). Chicago: GIA.
 • Green, D. (1984). Choralography: Expressive Movement for Choral Singing. The Choral Journal. 15, 19.
 • High school of Art Ion Vidu (n. d.). Vocalization. Retrieved November 24, 2023. from: https://drive.google.com/file/d/10gwKnUMbvENpWpJrIq_AoF2NdXSOjvfP /view
 • Kilpatrick III, C. (2020). Movement, Gesture, and Singing: A Review of Literature. National Association for Music Education. 38 (3), 29–37. https://doi.org/10.1177/8755123320908612
 • Kolodziejski, M., Králová, E. and Hudáková, J. (2014). Music and movement activities and their impact on musicality and healthy development of a child. Journal of Educational Review. 7, 659–669.
 • Liao, M. Y. (2002). The effects of gesture and movement training on the intonation and tone quality of children’s choral singing (unpublished doctoral dissertation). Sheffield: University of Sheffield, UK.
 • Liao, M. Y. (2004). A study on the applicability of Jaques-Dalcroze approach in solving Taiwan’s choral teaching problems. Ming Hsin Journal. 30, 211–226.
 • Liao, M. Y. (2008). The effects of gesture use on young children’s pitch accuracy for singing tonal patterns. International Journal of Music Education. 26 (3), 197–211. https://doi.org/10.1177/0255761408092525
 • Liao, M. Y. and Davidson, J. (2007). The use of gesture techniques in children’s singing. International Journal of Music Education Research. 25 (1), 82–96.
 • Liao, M. Y. and Davidson, J. W. (2016). The effects of gesture and movement training on the intonation of children’s singing in vocal warm-up sessions. International Journal of Music Education. 34 (1), 4–18. https://doi.org/10.1177/0255761415614798
 • Milanković, V. i Petrović, M. (2013). Umetnost najmanje ptice na svetu: Hor „Kolibri” i pedagoško umeće Milice Manojlović. U: Marinković, S. i Dodik, S. (ur.). Vlado S. Milošević ‒ Etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija (631–641). Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
 • Pavlović, B. M., Cicović Sarajlić, D. J. i Kovač, A. M. (2016). Horsko pevanje u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini. 46 (1), 259–277.
 • Peterson, C. W. (2000). Moving musical experiences in chorus. Music Educators Journal. 86 (6), 28–30.
 • Petrović, M. (2000). Put do prirodnog pevanja ‒ Pravilno pevanje na primeru pedagoške aktivnosti Irine Arsikin i Milice Manojlović. U: Milanković, V. (ur.). Zbornik radova drugog pedagoškog foruma (49–74). Beograd: FMU.
 • Radočaj-Jerković, A. (2017). Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju. Osijek: Ars Academica, Umjetnička akademija u Osijeku.
 • Rutkowski, J. and Trollinger, V. L. (2005). Experiences: singing. In: Flohr, J. W. (Ed.). The musical lives of young children (78–97). New Jersey: Prentice Hall.
 • Schiavio, A. (2019). The primacy of experience. Phenomenology, embodied cognition, and assessments in music education. In: Elliott, D., McPherson, G. and Silverman, M. (Ed.). The Oxford  andbook of Philosophical and Qualitative Perspectives on Assessment in Music Education (65–81). NewYork, NY: Oxford University
  Press.
 • Skowronki (n. d.). Vocalization with body expression. Retrieved November 24, 2023. from: https://drive.google.com/file/d/18oKlNRPLekN2n3oDmN_D1YUg3U0uoZ1b/ view
 •  Skowronki (n. d. a). Movement in music. Retrieved November 24, 2023. from: https://drive.google.com/file/d/1Wlf9GF2-ddHgDsLScOTWM9aC31vrhd9V/view
 • Tanasković, M. (2022). Učenje kroz pokret u pristupima muzičkom obrazovanju. U: Marinković, S. (ur.) Nauka i obrazovanje – izazovi i perspektive (403–414). Naučni skup Nauka i obrazovanje – izazovi i perspektive. 21. 10. 2022. Užice: Pedagoški fakultet u Užicu.
 • Van der Schyff, D. and Krueger, J. (2019). Musical Empathy, From Simulation to 4E Interaction. In: Corrêa, A. F. (Ed.). Music, Sound & Mind. Rio de Janeiro: ABCM.
 • Vox Mundi (n. d.) Hartă interactivă. Retrieved June 7, 2023. from: https://app.voxmundi.ro/harta-interactiva
 •  Vox Mundi (n. d.) Raising youth multicultural awareness through choral music. Retrieved April 14, 2023. from: https://app.voxmundi.ro/
 • Vox Mundi (n. d.) Tutoriale. Retrieved June 7, 2023. from: https://voxmundi.ro/tutoriale

 

Copyright © 2023 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345