Интерактивни приказ површине геометриjских фигура применом програмског пакета ГеоГебра

Славиша Радовић, ГеоГебра Центар Београд
Александра Стевановић, Друга економска школа, Београд
Марија Радојичић, ОШ „Десанка Максимовић“, Београд
Мирослав Марић, Математички факултет, Београд

Иновације у настави, XXVI, 2013/3, стр. 135–145

|PDF|

 

Резиме: Један од основних проблема савремене школе је како одржати пажњу, концентрацију и заинтересованост ученика током часа. Константан развој дигиталних технологија привлачи интересовања педагога и наставника да развијају образовне софтвере који би се примењивали у настави. Једна од битних одлика савремене наставе је адекватна примена мултимедијалних образовних материјала. У овом раду је приказан један од начина креирања интерактивног наставног материјала и приступ настави математике у основној и средњој школи коришћењем таквих садржаја. Наставни материјал који ће бити приказан односи се на појам површине геометријских фигура. За приказ садржаја коришћене су веб-технологије HTML, PHP и JavaScript, математички текст је приказан уз помоћ MathJax функција, а интерактивност едукативних материјала је постигнута коришћењем ГеоГебра аплета. Циљ рада је приказ електронских наставних материјала у којима ученик постаје активни корисник материјала, чиме се побољшава квалитет наставе. Позитивни коментари наставника који користе креиране материје и број посета сајту показују да је овакав начин презентације наставног садржаја применљив у наставном процесу и да су ученици мотивисанији да истражују током процеса учења.

Кључне речи: интерактивност, површина фигура, ГеоГебра, рачунари у настави.

Summary: One of the basic problems of contemporary school is how to keep attention, concentration and interest of students during the lesson. Constant development of digital technologies attracts attention of pedagogues and teachers to develop educational soft ware, which can be applied in teaching. One of the important features of contemporary teaching is adequate application of multi media educational materials. In this paper, we have presented one of the ways of creating interactive teaching materials and approach to teaching mathematics in primary and secondary school using this kind of contents. Teaching material, which will be shown, refers to the term of area of geometry fi gures. WEB Technologies HTML, PHP and JavaScript were used for the presentation of the contents, mathematical text was presented with the aid of MathJax functions, and interactive educational materials were presented with the aid of GeoGebra tools.
The aim of the paper is presentation of electronic teaching materials in which a student becomes an active user of materials and the quality of teaching is improved. Positive comments of teachers who use created materials and the number of visits to the site show that this sort of presentation of teaching contents are applicable in the teaching process and that students are motivated to research in the teaching process.

Key words: interactivity, fi gure area, GeoGebra, computers in teaching.

 

Литература:

 • Amhag, L., & Jakobsson, A. (2009). Collaborative learning as a collective competence when students use the
  potential of meaning in asynchronous dialogues. Computers & Education, 52 (3), 656–667.
 • Artigue, M. (2002). Learning mathematics in a CAS environment: the genesis of a refl ection about
  instrumentation and the dialectics between technical and conceptual work. International Journal of Computers
  for Mathematical Learning, 7 (3), 245–274.
 • Босанац, С. (2011). Позиција ученика у школи. Педагогија, 66 (1), 91‒98.
 • Buteau, C., Marshall, N., Jarvis, D. H., & Lavicza, Z. (2010). Integrating computer algebra systems in postsecondary
  mathematics education: preliminary results of a literature review. International Journal for
  Technology in Mathematics Education, 17 (2), 56–68.
 • Ђорђевић, Б. (2004) Претпоставке за успешне комуникације и примену медија у савременој наста-
  ви. У: Комуникација и медији у савременој настави, зборник радова, Јагодина: Учитељски факултет,
  77‒89.
 • Ђорђевић, Б., Ђорђевић, Ј. (2008). Недостаци и слабости традиционалне и савремене школе. Педа-
  гошка стварност, 54 (7‒8), 585-600.
 • Ђорђевић, Ј., Ђ. (1981) Савремена настава ‒ организација и облици рада. Београд: Научна књига.
 • Ђорђевић, Ј., Ђ. (2003). Настава као процес поучавања, учења и комуникације. Педагошка ствар-
  ност, 49 (9‒10), 698‒709.
 • Zhao, Y., Pugh, K., Sheldon, S., & Byers, J. (2002). Conditions for classroom technology innovations. Teachers
  College Record, 104 (3), 482–515.
 • Ивић, И. Д., Пешикан, А. Ж., Јанковић-Антић, С. В., Кијевчанин, С. (1997). Активно учење ‒ при-
  ручник за примену активних метода наставе/учења. Београд: Филозофски факултет: Институт за
  психологију.
 • Kim, M. C., & Hannafi n, M. J. (2011). Scaff olding problem solving in technology-enhanced learning
  environments. Computers & Education., 56 (2), 403–417.
 • Кулић, Р. (2004). Природа и суштина комуникације у образовно-наставном процесу. У: Комуникација
  и медији у савременој настави, зборник радова (170‒175). Јагодина: Учитељски факултет.
 • Lavicza, Z. (2008). Th e examination of Computer Algebra Systems (CAS) integration into university-level
  mathematics teaching. Unpublished PhD. dissertation, Th e University of Cambridge.
 • Марић, М., Марић, М., Радовић, С. (2012). Израда и примена дидактичког материјала коришћењем
  програмског пакета ГеоГебра. Источно Сарајево: Филозофски факултет.
 • Mayer, R. E., & Anderson, R. B. (1992). Th e instructive animation: helping students build connections
  between words and pictures in multimedia learning [electronic version]. Journal of Educational Psychology,
  84, 444–452.
 • Mayer, R. E. (2003). Th e promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across
  diff erent media [electronic version]. Learning and Instruction, 13 (2), 125–139.
 • Merrill, M. D., Gibert, C. G. (2008). Eff ective peer interaction in problem-centered instructional strategy.
  Distance Education, 29 (2), 199–207.
 • Муминовић, Х. (2010). Проблемско учење у настави. Иновације у настави, 23 (4), 23‒31.
 • Patterson, D., Jung, G., & Broadhead, G. (2009). Th e UK e-learning market. Learning Light Limited.
 • Pećanac R., Lambić D., Marić M. (2011). Th e infl uence of the use of educational soft ware on the eff ectiveness
  of communication models in teaching. Th e New Educational Review, 26 (4), 60‒70.
 • Pierce, R. L., & Stacey, K. (2004). A framework for monitoring progress and planning teaching towards the
  eff ective use of computer algebra systems. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 9
  (1), 59–93.
 • Поткоњак, Н. (2011). Зашто научни скуп о школи. Школа и њена будућност. Београд, САО.
 • Radović, S. (2012). An innovative approach in teaching mathematics in elementary and high schools by
  using the soft ware package GeoGebra. Mathematica Balkanica, 26, 2012.
 • Rasch, T., & Schnotz,W. (2009). Interactive and non-interactive pictures in multimedia learning environments:
  eff ects on learning outcomes and learning effi ciency. Learning and Instruction, 19, 411–422.
 • Стојановић, А. (2008). Компетенције наставника у светлу промена у савременом образовању. Инова-
  ције у настави – часопис за савремену наставу , 21 (1), 61‒69.
 • Schwan, S., & Riempp, R. (2004). Th e cognitive benefi ts of interactive videos: learning to tie nautical knots.
  Learning and Instruction, 14, 293–305.
 • Hohenwarter, M. (2007). Dynamic mathematics with GeoGebra. In: Journal of Online Mathematics and its
  Applications, 7. http://www.maa.org/external_archive/joma/Volume7/Hohenwarter/index.htm
 • Chen, C. H. (2010). Promoting college students’ knowledge acquisition and ill-structured problem solving:
  web-based integration and procedure prompts. Computers & Education, 55 (1), 292–303.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345