Компаративна анализа програма биологије у основном и обавезном образовању у Републици Србији и Републици Словенији

мр Нада Џамић Шепа, Гимназија, Инђија
др Томка Миљановић, Природно-математички факултет, Нови Сад

Иновације у настави, XXVI, 2013/3, стр. 48–59

|PDF|

 

Резиме: У раду су анализирани важећи наставни програми предмета Природе/ Биологије у основном и обавезном образовању у Србији и Словенији, као и њихова реализација у наставној пракси. У Републици Србији Биологија је као посебан предмет заступљена у V, VI, VII и VIII разреду са два часа недељно. Основне карактеристике важећих програма Биологије у свим разредима су њихова предимензионираност и непостојање корелације са програмима осталих природних наука. У реализацији програма у наставној пракси доминантно место још имају традиционалне (вербално-текстуалне и демонстративно-илустративне) наставне методе, док су практичне вежбе и огледи недовољно заступљени, иако би се цео наставни процес биологије на њима могао заснивати. У Републици Словенији у VI и VII разреду реализује се интегрисана настава биологије, физике и хемије у оквиру
предмета Природа, док је Биологија самосталан предмет тек у VIII и IX разреду. Наставни програми оба предмета доприносе развоју квалитетне наставе у новом миленијуму, прилагођене потребама ученика, родитеља и шире локалне заједнице у којој се школа налази. Реализација програма у наставној пракси базира се на самосталним практичним радовима ученика и упознавању основних законитости природе. Стандардизацијом програмских захтева и садржаја, који су засновани на образовним циљевима у обе земље, тежиште образовања померено је с наставних програма и наставника ка резултатима учења и ученицима.

Кључне речи: Република Србија, Република Словенија, основна школа, Наставни програм Природе/ Биологије, компаративна анализа.

Summary:In the paper, we analysed the existing curricula of Natural Sciences/Biology on the primary and compulsory education in Serbia and Slovenia and its realization in teaching praxis. Biology, as an individual subject is in the 5th, 6th, 7th and 8th grade of the primary school in the Republic of Serbia and there are two school classes a week. Th e basic characteristics of the existing programmes of Biology in all classes are its overdymension and there is no correlation with the programmes of other Natural Sciences. In realisation of the curricula in teaching praxis, the dominant place is traditional (verbal-textual and demonstrative-illustrative) teaching methods, whereas practical exercises and experiments are insuffi ciently present, although the completely teaching process of Biology can be established on them. In the Republic of Slovenia, in the 6th and 7th grade, integrated teaching of Biology, Physics and Chemistry is performed within the subject Nature, whereas Biology is an individual subject in the eight and ninth grade. Teaching curricula of both subjects contribute to development of quality teaching in the new millennium adjusted to the needs of students, teachers and wide local community in which school is placed. Realisation of the programme in teaching praxis is based on individual practical projects of students and being acquainted with the basic lawfulness of nature. Standardisation of the curricular requirements and contents based on the educational aims in both countries, the focus of education is moved form the curricula to and teachers to the results of students and learning.

Key words: Republic of Serbia, Republic of Slovenia, primary school, curriculum of Nature / Biology,
comparative analysis.

Литература

 • Банђур, В., Поткоњак, Н. (1997). Педагошка истраживања у школи. Београд: Учитељски факултет.
 • Bеla knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Evropska dimenzija u obrazovanju (1997). Beograd: Sektor za istraživanje i razvoj obrazovanja, Ministarstvo
  prosvete Republike Srbije.
 • Закон о добробити животиња (2009). Београд: Службени гласник РС, 41.
 • Закон о основама система образовања и васпитања (2009). Београд: Просветни преглед.
 • Миљановић, Т., Миливојевић, В. (2005). Реформа наставних програма биологије у основношколском
  васпитању и образовању. У: Каменов и сар. (ур.), Реформа школског система у условима транзиције.
  Нови Сад: Сомбор: Филозофски факултет: Природно-математички факултет: Учитељски факултет.
 • Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет биологија (2011). Београд:
  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 • Службени гласник РС (2007). Београд: Просветни гласник, 6.
 • Службени гласник РС (2008). Београд: Просветни гласник, 6.
 • Службени гласник РС (2009). Београд: Просветни гласник, 6.
 • Службени гласник РС (2010). Београд: Просветни гласник, 2.
 • UNESCO (2011). Revision of the international standard classifi cation of education. Paris: General Conference.
 • Učni načrt. Program osnovna šola, Naravoslovje (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS
  za šolstvo.
 • Učni načrt. Program osnovna šola, Biologija (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za
  šolstvo.
 • Coleman, H., Lindwal, J. (2008). Proff esional School Counselor. Boston: Handbook of School Counseling.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345