Систем за управљање учењем у настави природе и друштва

мр Душан Станковић, Стручни рад Основна школа ,,Браћа Рибар“, Доња Борина

Иновације у настави, XXVI, 2013/4, стр. 114–125

|PDF|

 

Резиме: Систем за управљање учењем је софтвер који аутоматизује администрирање образовних догађаја. Он обухвата сет функционалности чији је циљ праћење, извештавање и администрирање садржаја учења, праћење напредовања ученика, омогућавање интеракције ученика и наставника, као и ученика међусобно. Циљ рада је да се укаже на значај и потребу примене система за управљање учењем у настави природе и друштва. У раду се појмовно одређују системи за управљање учењем и интерпретирају поједина истраживања и искуства из земаља у окружењу и свету. Из њих је могуће извести одређене закључке који иду у корист примене система за управљање учењем у настави. Поједине земље су развиле стратегије за увођење система за управљање учењем у своје школе и дефинисале временске рокове за њихову реализацију. У раду се истиче проблем стандардизације система за управљање учењем и представљен је међународно прихваћени стандард SCORM (Sharable Content Object Reference Model) – објектно оријентисан модел који описује начине софтверског пројектовања модула у систему за управљање учењем. На примеру система за управљање учењем, који је осмишљен, креиран и примењен у настави природе и друштва у трећем разреду основне школе, показано је како су задовољени постављени критеријуми за стандарде које мора да испуњава систем за управљање учењем. С обзиром на то да у нашој земљи не постоји јасна стратегија за увођење система за управљање учењем у наставу, предложени су начини којима би се овакво учење могло увести и у наше школе.

Кључне речи: систем за управљање учењем, настава, природа и друштво, стандардизација.

Summary: The system for learning management is the soft ware, which makes administrating educational occurrences automatic. It includes the set of functions which aim is following,  reporting and administering of the contents of learning, following students‘ achievements, enabling students‘ and teachers‘ interaction, as well as students‘ mutual interaction. Th e aim of this paper is to point at the signifi cance and need of the application of the system of learning management in Natural and Social Sciences. In the paper, there is the term determination of the systems for learning management and some research is interpreted, as well as experience from the regional countries and those in the world. It is possible to draw some conclusions from them, which are in favour of application the management system in learning. Some countries developed strategies for introducing the system for learning management into their schools and defi ned time deadlines for their realization. In the paper, we are stressing the problem of standardization of the system of learning management and internationally approved standard SCORM (Sharable Content Object Reference Model) was introduced – object oriented model, which describes ways of soft ware projecting the module in the system of learning management. Within the system of
learning management, which was designed, created and applied in teaching Natural and Social Sciences in the third grade of the primary school, it was shown how the stated criteria were fulfi lled concerning the standards, which the system for learning management must meet. Considering the fact that in our country, there is no clear strategy for introducing the system for learning management, there are suggested ways for this learning to be introduced in our schools.

Key words: system for learning management, teaching, Natural and Social Sciences, standardization.

 

Литература:

 • Крсмановић, С., Ајдуковић, Г. и Дедић, В. (2005). Проблем стандардизације учења на даљину. Херцег
  Нови: ЈИСА Инфо.
 • Милосављевић, М. (2006). Учење на даљину и е-учење (1). Партнер у учењу. Посећено 5. јануара 2007.
  на: http://www.microsoft srb.rs/download/obrazovanje/pil/casopis/PiL_bilten_2006_11.pdf
 • Министарство знаности, образовања и спорта Републике Хрватске. Посећено 2. маја 2013. на: http://
  public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3164
 • Мушановић, М. (2000). Конструктивистичка теорија и образовни процес. Зборник скупа: Дидактич-
  ни ин методични видики надаљнега развоја изображевања (28-35). Марибор: Универза в Марибору,
  Педагошка факултета Марибору. Посећено 15. октобра 2009. на: http://pedagogija.skretnica.com/pub/
  marko/MARIBOR%201999.doc
 • Allen, Е. i Seaman, Ј. (2008). Staying the Course. Online Education in the United States. Посећено 20. ок-
  тобра 2009. на: http://www.sloanconsortium.org/publications/survey/pdf/staying_the_course.pdf
 • Balanskat, A., Blamire, R. i Kefala, S. (2006). Th e ICT Impact Report. Посећено 10. новембра 2009. на:
  http://insight.eun.org/shared/data/pdf/impact_study.pdf
 • Balanskat, A. & Blamire, R. (2007). ICT in schools. Посећено 10. новембра 2009. на: http://resources.eun.
  org/insight/ICT_%20in%20_schools_2006-7_fi nal4.pdf
 • Becta (2006). Evaluation of the ICT Test Bed project. Посећено 10. новембра 2009. на: http://www.evaluation.
  icttestbed.org.uk/fi les/test_bed_evaluation_2006_workforce.pdf
 • Capterra (2013). Th e Top 20 Most Popular LMS Soft ware Solutions. Посећено 13. марта 2013. на: http://
  www.capterra.com/top-20-lms-soft ware-solutions#.UZJRP7WnCSp
 • CLEO: Feedback From Schools on Using Moodle. Посећено 2. фебруара 2008. на: http://www.cleo.net.uk/
  index.php?category_id=383
 • Commission of the European Communities (2000). A Memorandum on Lifelong Learning, Brussels: SEC
  (2000) 1832. Посећено 20. октобра 2009. на: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumEng.
  pdf
 • European Association for Distance Learning – EADL (2009). About the European Association for Distance
  Learning. Посећено 21. октобра 2009. на: http://www.eadl.org/aboutus.php
 • European Commission (2009). Comenius: Europe in the classroom. Посећено 21. октобра 2009. на: http://
  ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
 • Hall, B. (2009). New Technology Defi nitions. Посећено 26. августа 2009. на: http://www.brandonhall.com/
  public/glossary/index.htm
 • Ministry of Education, New Zeland. Посећено 2. маја 2013. на: http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/
  EducationPolicies/Schools/Initiatives/ManagedLearningEnvironments/StudentAttendanceandEngagement/
  OnlineAccessServices.aspx
 • Ministry of Education, Ontario. Посећено 2. маја 2013. на: http://www.edu.gov.on.ca/elearning/courses.
  html
 • Open University. Посећено 20. фебруара 2013. на: http://www3.open.ac.uk/media/fullstory.aspx?id=7354&
  fi lter=general
 • Paulsen, M. F. (2002). An Analysis of Online Education and Learning Management Systems in the Nordic
  Countries. Online Journal of Distance Learning Administration, Volume V, Number III, Fall. State University
  of West Georgia, Distance Education Center. Посећено 12. маја 2013. на: http://www.westga.edu/~distance/
  ojdla/fall53/paulsen53.html
 • Paulsen, M. F. (2003). Experiences with Learning Management Systems in 113 European Institutions.
  Educational Technology &Society, 6 (4), 134-148. Посећено 28. априла 2013. на: http://ifets.info/
  journals/6_4/13.pdf
 • Ramboll Management (2006). E-learning Nordic: Impact of ICT on education. Посећено 10. новембра 2009.
  на: http://www.oph.fi /download/47637_eLearning_Nordic_English.pdf
 • UNESCO (2005). Information and communication technologies in schools: a handbook for оr How ICT Can
  Create New, Open Learning Environments. Посећено 10. новембра 2009. на: http://unesdoc.unesco.org/
  images/0013/001390/139028e.pdf
 • Wizlearn Technologies. Посећено 2. маја 2013. на: http://www.wizlearn.com
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345