Стратегије поучавања ученика различитог нивоа знања (кроз призму методичких питања)

мср. Нина С. Кисин, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, имејл: acd.nina@nscable.net

Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 109–118

doi:10.5937/inovacije1404109K

|PDF|

 

Резиме: Рад се бави дефинисањем појма стратегија и приказом стратегија за поучавање ученика различитог нивоа знања. У раду се излажу различити задаци који могу послужити као стратегије поучавања ученика различитог нивоа знања. Циљ овог рада је да кроз призму методичких питања, чији су одговори пронађени у књизи Технике подучавања – решења, стратегије и предлози за успешније предаваче, и кроз стратегије образовања укажемо на могуће начине решавања проблема постојања ученика различитог нивоа знања у оквиру истог одељења. Истиче се да је неминовно поучавати разред у којем постоје ученици вишег и нижег нивоа знања. Аутор овог рада наглашава да се само кроз сарадњу и заједнички рад на задацима може остварити успех у хетерогеним одељењима.

Кључне речи: стратегије, различит ниво знања, енглески језик, методичка питања.

Summary: Th is paper deals with the defi nition of the concept of strategy and displays the strategies for teaching students with diff erent levels of knowledge. The paper presents different tasks that can be used as strategies for teaching students with different levels of knowledge. Th e aim of this paper is to, through the prism of methodological questions, which replies were found in the above-mentioned book, and through education strategies, point out the possible ways of solving the problem of having students with different levels of knowledge within the same class. It is highlighted that it is inevitable to teach class in which students possess higher and lower levels of knowledge. Th e author of this paper points out that only through cooperation and joint work on tasks can we achieve success in heterogeneous classrooms.

Key words: strategies, diff erent levels of knowledge, English language, methodological issues.

 

Литература:

  • Гајић, О. (2007). Прилози методици васпитно-образовног рада (дискурс о стратегијама образовања и социјално-педагошким темама). Нови Сад: Филозофски факултет (одсек за педагогију).
  • Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper & Row.
  • Moll, C. L. (1992). Vygotsky and Education: Instructional Implications and Applications ofSociohistorical Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Prodromou, L. (2011). Seminar: Getting Attention in Mixed-ability Classes. Novi Sad: Th e English Book.
  • Prodromou, L. i Clandfi eld, L. (2011). Tehnike podučavanja – rešenja, strategije i predlozi za uspešnije predavače. Beograd: Klett.
  • Вујаклија, М. (1980). Лексикон страних речи и израза. Београд: Издавачка радна организација „Просвета“.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345