The use of ICT in learning language for specific purposes

Marina D. Milovanović, MA, Singidunum University, Belgrade, e-mail: mmilovanovic@singidunum.ac.rs

Marina S. Radić Branisavljević, Singidunum University, Belgrade, e-mail: mradic@singidunum.ac.rs

Jasna D. Petrović, Singidunum University, Belgrade, e-mail: jpetrovic@singidunum.ac.rs

Иновације у настави, XXVIII, 2015/1, стр. 130–139

doi:10.5937/inovacije1501130M

|PDF|

 

Summary: Globalization as a 20th century phenomenon continued intensively in the 21st century and – coupled with a substantial economic crisis – has led to a massive migration of experts from all fields across the countries and continents. Together, these phenomena have forced people to seek employment not only in different cities but also in different countries and continents. Furthermore, scientists and researchers are changing their places of residence to do joint researches, which are intensifying in the XXI century.
These migrations have led to a growing need for learning foreign languages, and not only the spoken language: oftentimes, people have to learn language for specific purposes to be able to have successful communication with their colleagues from other countries. Development of modern technologies has changed the way we learn language. Learning is no longer static, classroom-bound, relying on textbooks and teachers. It uses multimedia while applying ICT and is quite often done online, with a teacher who is, of course, still present, but whose role has undergone a complete change, and a new one is also being adapted to alterations, embracing the advantages of the new technologies utilization in the language learning processes, especially in learning language for specific purposes. The aim of the paper is to show the lecturers’ role in foreign languages teaching , the use of ICT in foreign languages instruction, and the teacher-student relationship. The results of the survey and statistical data show that students have a great interest in learning LSP online, which is particularly popular among the employed. Hence we may conclude that IT and ICT greatly facilitate and improve LSP learning, since materials and courses are available at all times, and their number is constantly rising.

Key words: Foreign languages, ICT, LSP, modern technologies, teacher

Употреба ИКТ-а у настави страног језика струке

Глобализација као појава XX века која се интензивно наставља и у XXI веку и изра жена економска криза последњих година довеле су до велике миграције стручњака из свих области из једне земље у другу. Ове појаве заједно су условиле потребу људи да у потрази за послом мењају не само градове већ и државе и континенте. Научници и истраживачи, такође, мењају своја места становања ради удружених истраживања која се интензивирају у XXI веку. Ове миграције су нужно наметнуле потребу за учењем страних језика, али не више само говорног језика, већ, све чешће, људи морају да уче и језик струке да би напредовали на пословним пољима и успели да остваре успешну комуникацију са својим колегама из других земаља. Са развојем савремених технологија дошло је до промена и у начину учења језика. То више није статично учење у учионици, уз помоћ уџбеника и професора, већ мултимедијално, уз примену ИКТ-а, врло често и онлајн учење, уз, наравно, и даље присутног професора који, међутим, сада има потпуно другачију улогу и који се такође прилагођава променама и прихвата предности увођења нових технологија у процесе учења страних језика а посебно језика струке.
Циљ рада је да представи улогу наставника у процесу учења страног језика, употребу ИКТ-а у настави страног језика и однос између наставника и ученика. Резултати спроведене анкете и статистички подаци показују да постоји велико интересовање за учењем страног језика струке преко интернета, посебно код запослених. Из свега наведеног може се закључити да информационе технологије и ИКТ олакшавају и унапређују процес учења страног језика струке, будући да су материјали и курсеви доступни стално и њихов број се константно повећава.

 

References:

 • Davies, A., Elder, C. (2006). The Handbook of Applied Lingüístics, Oxford: Blackwell Publishing.
 • Lorenzo, C. M. (2010). MMOL platforms: Open 3D technologies in educational practices, from http://www.academia.edu/1225483/MMOL_Platforms_open_3D_learning_technologies_in_educational_practices (viewed 07.07.2014.)
 • Facebook statistics. From http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/ (viewed 28.06.2014.)
 • Brook-Hart, G. (2008). Complete First Certifiacate, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Vučo, J., Ignjačević, A., Mirić, M. (2009). Jezik struke: teorija i praksa. Beograd: Zbornik radova sa Međunarodne konferencije, 574-575
 • White, K. D. (2013).Cultutres and Communities in the Virtual World: Beginning the Exploration. In The IALLT Journal, from www.iallt.org/sites/default/files/04_white_cultures_and_communities_iallt_journal_43-2.pdf (viewed 20.12.2013.)
 • Learning and teaching practice. From www.jisc.ac.uk/whatwedo/topics/learningteaching.aspx (viewed 11.02.2014.)
 • Radić Branisavljević, M., Milovanović, M. (2014). Savremene tehnologije u nastavi stranih jezika. Beograd: Zbornik radova sa Međunarodne konferencije Sinteza, 500-505.
 • Ibáñez M. B., García, J. J., Galán, S., Maroto, D., Morillo, D., Kloos, C. D. (2010). Multi-User 3D Virtual Environment for Spanish Learning – A Wonderland Experience. Madrid: International Conference on Advance Learning Technologies, 455-457.
 • Warrschauer, M., Meskill, C. (2000). Technology and Second Language Teaching. In Handbook of undergraduate second language education: 303-318, from www.gse.uci.edu/person/warschauer_m/tslt.html (viewed 10.03.2014)
 • Moodle statistics. From https://moodle.org/stats/ (Viewed 23.07.2014.)
 • Stanić, N., Gavrilović, J. (2011). Komparativna analiza različitih sistema za učenje na daljinu.Bijeljina: Zbornik radova sa Međunarodne konferencije Sinergija, 139-143.
 • Universität Bielefeld. From http://www.e-learning3d.de/ (viewed 23.07.2014.
 • Zhao, B. Y. (2003). Recent Developments in Technology and language Learning: A Literature Review and meta Analysis. In Calico Journal, Vol.21 (1) 7-27. From https://calico.org/html/article_279.pdf (viewed 11.05.2013.)

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345