Корелација вере и знања у васпитању и образовању

др Љубивоје Стојановић, Универзитет у Источном Сарајеву, Богословски факултет, Фочa, Висока школа струковних студија „Михаило Палов“, Вршац, имeјл: agapije2013@gmail.com
др Вера Ж. Радовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имeјл: vera.radovic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVIII, 2015/2, стр. 35–45

doi:10.5937/inovacije1502035S

|PDF|

 

Резиме: Корелација вере и знања је могућа и потребна, подразумева прогресивну креативност свих стваралачких субјеката у васпитању и образовању. Свака једностраност је угрожавајућа чињеница којом појединци себе искључују из стваралачког процеса. Због тога је неопходно стално неговање културе дијалога и културе надметања у најпозитивнијем контексту, што доприноси стваралачкој успешности поред свих различитости које показујемо и са којима се сусрећемо.
Васпитање и образовање истовремено су и право и обавеза сваке личности и свих друштвених заједница. Тамо где је успостављена добра корелација вере и знања стваралачка успешност појединца и заједнице је остварива, док тамо, где постоји несклад и сукоб између вере и знања, неминовно долази до две опасне једностраности, верског фанатизма и борбеног „научног“ атеизма. Како је наше поднебље искусило трагизам једног и другог, уз не малу опасност неке нове једностраности данас, сматрамо да овај наш рад треба да подстакне све добронамерне ствараоце да промишљају и решавају корелацију вере и знања. Независно од нечијег опредељења, које нико никоме не може да наметне насилно, желимо да у први план ставимо одговорност сваког ствараоца (посебно у процесу васпитања и образовања деце и младих), која подстиче добронамерност. На тај начин све различитости добијају своју смислену меру, постају креативне чињенице у стваралачкој коегзистенцији одговорних и добронамерних стваралаца.

Кључне речи: корелација, вера, знање, одговорност, добронамерност, васпитање, образовање.

Summary: Correlation of faith and knowledge is possible and needed and it means progressive creativity of all creative subjects in pedagogical work and education. Each single way is a destructive fact, which excludes individuals from the process of creating. This is why it is necessary to nourish culture of dialogue and culture of competition all the time in the most positive context, and this contributes to creative success apart from all the differences which we show and which we meet. Pedagogical work and education are at the same time the right and obligation of each personality and all social communities. In the places where there is a good correlation between faith and knowledge, creative success of and individual and community is likely to be realised, whereas in the places where there is disharmony and a conflict between knowledge and knowledge, there are unavoidably two dangerous kinds of one-sidednesses called religious fantaism and scientific atheism. Since, our area has experienced the tragedy of each of them, with danger of a new one-sidedness nowadays, our opinion is that this piece should provoke all good intentioned creators to ponder upon and solve the correlation between faith and knowledge. Without depending on someone’s orientation, which cannot be posed violently, we want to stress responsibility of each creator (particularly in the process of pedagogical and educational work of children and the young), which provokes good intentions. In this way, all differences get appropriate measure, become creative facts in creative coexistence of responsible and good intentioned creators.

Key words: correlation, faith, knowledge, responsibility, good intentions, pedagogical work, education.

 

Литература

 • Ajnštajn, A. (1998). Moj pogled na svet. Novi Sad: Stilos.
 • Biblija – Stari i Novi zavet. (2010). Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
 • Đorđević, M. (1998). Najlepše srpske besede. Beograd: Prosveta.
 • Inđić, T. (2009). Tehnologija i kulturni identitet. Beograd: Službeni glasnik.
 • Janaras, H. (2000). Azbučnik vere. Novi Sad: Beseda.
 • Klafki, W. (1985). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Basel-Weinheim: Beltz.
 • Klafki, V. (2007). Osnove kritičko-konstruktivističke pedagogije. Pedagogija, 4 (541–549). Beograd: Forum pedagoga Srbije i Crne Gore.
 • Kolins, F. (2009). Božji jezik. Beograd: Profil.
 • Merije, F. (2014). Obrazovanje je vaspitanje. Etika i pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Piters, R. S. (2012). Ciljevi obrazovanja – pojmovno istraživanje. Beograd: Fabrika knjiga, Reč, 82/28, str. 13-48
 • Radović, V. Ž. (2013). Vaspitni efekti govornih aktivnosti nastavnika i učenika. Učitelj, 3 (313–325). Beograd: Savez učitelja RS.
 • Rot, A. (2007). Nauka otkriva Boga. Beograd: Metapsiha.
 • Svjetlov, P. J. (1936). Religija i nauka. Bitolj: Braća Pili.
 • Zizjulas, J. (2003). Dogmatske teme. Novi Sad: Beseda.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345