Примена Геогебре у креирању математичко-логичких игара

Милан В. Живановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац, имејл: mzivanovic@vaspks.edu.rs

Иновације у настави, XXIX, 2016/1, стр. 115–122

doi:10.5937/inovacije1601115Z

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: Значај игре у учењу истицан је још од античких филозофа. Игра као метод учења је карактеристична и преовлађујућа у предшколском образовању и васпитању. У мањем обиму она се користи и у нижим разредима основне школе, док је на каснијим узрасним нивоима готово ишчезла. Експериментална испитивања крајем прошлог века су показала неке предности ове методе. Савремене информационе технологије игри као методи учења дају нову димензију и широку примењивост. Један од програмских пакета који је у последње време стекао велику популарност у настави математике је Геогебра. Геометријске трансформације, креирање случајних бројева и динамичке функције програма могу се ефикасно применити у креирању разних комбинаторних и логичких проблема и игара за разне нивое школовања. Саставни део овог пакета су база радова и форум на којима корисници могу објавити своје радове и разменити искуства. Циљ овог рада је да кроз изабране примере представи неке од могућности Геогебре у креирању и дистрибуцији математичко-логичких игара припремљених за ученике средњих школа и старијих разреда основне школе.

Кључне речи: Геогебра, математичко-логичке игре, решавање проблема.

 

Summary: Significance of playing in learning has been stressed since the antique philosophers. Play as the method of learning is characteristics and overwhelming in pre-school education and pedagogical work. In lesser extent, it is being used in lower grades of the primary school, and in later age levels it almost disappeared. Experimental research at the end of the last century showed some of the advantages of this method. Contemporary information technologies give new dimension and wide application to playing. One of the programme packages, which have become popular recently, in teaching Mathematics, is Geogebra. Geometrical transformations, creating random numbers and dynamic function of programme can be efficiently applied in creating different  combined and logical problems for playing at different levels of education. Integral part of this package includes the base of papers and the forum in which the users can publish their papers and exchange experience. The aim of this paper is that through chosen examples, some of the possibilities o Geogebra can be presented, concerning creating and distribution of mathematical-logical games prepared for secondary school students and upper classes of the primary school.

Key words: geogebra/ mathematical-logical games/ solving problems.

 

‚Литература

  • Hohenwarter, M. & Hohenwarter, J. (2009). GeoGebra pomoć 3.2. Posećeno 23. 6. 2014. godine na: http://www.geogebra.matf.bg.ac.rs/uputstvoGGB.pdf.
  • Močalov, L. P. (1980). Golovolomki, (vыpusk 6). Moskva: Bibliotečka Kvant.
  • Novčić, S. D. (1986). Šah i matematika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Randel, J. M., Morris, B. A., Wetzel, C. D. & Whitehili, B. V. (1992). The Effectiveness of Games for Educational Purposes: A Review of Recent Research. Simulation & Gaming, 23 (3), 261.
  • Wang, F. T. & Hsiung, C. (1942). A Theorem on the Tangram. The American Mathematical Monthly, 49 (9), 596–599. Retrieved May 29, 2014. from
  • Živanović, M. (2013). Geogebra i matematičko-didaktičke igre. U: Grujić, T. (ur.). Kompetencije vaspitača za društvo znanja (284–290). Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.
  • Živanović, M. (2014). Igre. Posećeno 23. 6. 2014. godine na: https://www.geogebratube.org/material/show/id/74304.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345