Образовни обрт: Ка савременим теоријама образовања у уметности и култури

Ана Д. Сарвановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: ana.sarvanovic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/1, стр. 1–11
| PDF | | Extended summary PDF |

doi:10.5937/inovacije1701001S

 

Резиме: Рад има за циљ да представи образовни обрт као новију тенденцију савремене уметности, којом уметност прелази у поље образовања, са идејом да га прошири и учини местом потенцијалности, са којег је могуће промишљати, критиковати и прекидати доминантни поредак неолибералног капиталистичког система и успоставити другачији поредак који води ка еманципацији. У том смислу се анализира, преиспитује и теоретизује образовни обрт у савременој уметности, критички сагледава друштвени, културални и економски контекст који је до њега довео, сагледавају се циљеви у теорији и пракси, те разматрају његови потенцијали. Истраживање је засновано на тези да савременим светом уметности управља тржишна, капиталистичка логика којом се све претвара у потрошну робу, те да пут којим уметност покушава да се бори иде преко сопственог укидања, то јест – укидања саме уметности. У том самоукидању, уметност прелази у поље образовања, где покреће производњу малих, локалних, онтолошких знања. Таква знања имају политичко-еманципаторски потенцијал да узурпирају хегемони поредак који дефинише уметничко образовање, те тако стварају ново проширено поље образовања. Стога, образовање постаје платформа која нуди нове могућности окупљања, учествовања, преговарања, трансформација и рефлексија које се дешавају између окупљених актера различитих профила који чине равноправне саговорнике.
Кључне речи: образовни обрт, уметничко образовање, проширено поље образовања, когнитивни капитализам, еманципација.

Summary: The paper aims to present an educational turn as a new tendency of contemporary art by which the art takes over the field of education in order to expand it and make it the site of potentiality, the site, from which is possible to reflect, criticize and interrupt the dominant order of neoliberal capitalism and to establish different order that leads to emancipation. In this sense, author reconsiders and theorizes the educational turn in contemporary art, critically examines social, cultural and economic context that led to it, reviews its aims in theory and practice, as well as its potentials. The research is based on thesis that market, capitalistic logic rules the contemporary art transforming everything into commodity, so that the way that art tries to fight goes through self-exclusion, i.e. exclusion of the art itself. Through this process of self-exclusion, art goes into the field of education where it starts production of small, local, ontological knowledge. That knowledge has political and emancipatory potential of usurping hegemonic order that defines art education, thus creating new, expanded field of education. Therefore, education is becoming the platform that offers new possibilities of encounters, participations, negotiations, transformations and reflections that occur between different social actors as equal interlocutors.
Key words: educational turn, art education, expanded field of education, cognitive capitalism, emancipation.

Литература

 • Bingham, C. & Biesta, G. J. J. (2010). Jacques Rancière: Education, Truth, Emancipation. London and New York: Continuum International Publishing Group.
 • Bok, D. (2005). Univerzitet na tržištu: komercijalizacija visokog školstva. Beograd: CLIO.
 • De Duve, T. (2009). An Ethics: Putting Aesthetic Transmission in Its Proper Place in the Art World. In: Madoff, S. H. (Ed.). Art School (Propositions for the 21st Century) (15–24). Cambridge: MIT Press.
 • Esche, C. (2009). Include Me Out: Preparing Artists to Undo the Art World. In: Madoff, S. H. (Ed.). Art School (Propositions for the 21st Century) (101–112). Cambridge: MIT Press.
 • Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Translated by Myra Bergman Ramos. New York: Continuum Publishing Company.
 • Fuko, M. (1971). Riječi i stvari: Arheologija humanističkih nauka. Beograd: Nolit.
 • Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. New York: Bloomsbury Academic.
 • Grlja, D., Vesić, J. (2007). Neo-liberalna institucija kulture i kritika kulturalizacije. Eipcp – instituto europeo para políticas culturales progresivas. Retrieved February 18, 2015. from: http://eipcp.net/transversal/0208/prelom/sr.
 • Heise, H. & Jakobsen, J. (2005). Taking Power, Refusing to become Government – 17 Theses on Knowledge Production. Retrieved February 11, 2015. from: http://www.copenhagenfreeuniversity.dk/theses.html.
 • Illich, I. (1971). Deschooling Society. NewYork: Harper&Row.
 • Madoff, S. H. (Ed.) (2009). Art School (Propositions for the 21st Century). Cambridge: MIT Press.
 • MoulierBoutang, Y. (2011). Cognitive Capitalism. Translated by Ed Emery. Cambridge: Polity Press.
 • O’Neill, P. & Wilson, M. (Eds.) (2010). Curating and the Educational Turn. London and Amsterdam: Open Editions and De Appel Arts Centre.
 • Power, N. (2010). Axiomatic Equality: Rancière and the Politics of Contemporary Education. Eurozine. Retrieved April 24, 2016. from: http://www.eurozine.com/articles/2010-07-01-power-en.html.
 • Rancière, J. (1987). Le Maître ignorant: Cinq leçons sur l’émancipation. Paris: Fayarad.
 • Rancière, J. (1999). Disagreement: Politics and Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Rancière, J. (2004). The Politics of Aesthetic: The Distribution of the Sensible. Translated with an Introduction by Gabriel Rockhill. London and NewYork: Continuum International Publishing Group.
 • Rancière, J. (2010). Učitelj neznalica – Pet lekcija iz intelektualne emancipacije. Zagreb: Multimedijalni institut.
 • Rogoff, I. (2008). Turning. Е-flux Journal. 0. Retrieved February 18, 2015. from: http://www.e-flux.com/journal/turning/.
 • Rogoff, I. (2015). Rethinking Art education. Lesson held at Bragdøya Island, Kristians and Norway. Retrieved December 25, 2016. from: https://www.youtube.com/watch?v=VVNxZunelB0&t=63s.
 • Turajlić, S. (2005). Univerzitet kao hipermarket. U: Bok, D. (ur.). Univerzitet na tržištu: komercijalizacija visokog školstva (191–196). Beograd: CLIO.
 • Verwoert, J. (2006). School’s Out!–?. Arguments to challenge or defend the institutional boundaries of the academy. In: ElDahab, M. A.,Vidokle, A. & Waldvogel, F. (Еds.). Notes for an Art School (59–66). Amsterdam: Manifesta 6 School Books.
 • Vujanović, A. & Šuvaković, M. (2008). Goat Tracks of Self-education (introduction). Self-education: „Goat Tracks of Self-education“. TkH 15, 5–7.
 • Wright, S. (2008). Be for Real: the Usership Challenge to Expert Culture. Retrieved June 12, 2016. from: http://northeastwestsouth.net/be-real-usership-challenge-expert-culture-0.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345