Самовредновање и квалитет педагошког рада школе

Софија В. Маричић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: sofija.maricic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/1 стр. 12–24
| PDF | | Extended summary PDF |

doi:10.5937/inovacije1701012M

 

Резиме: У овом раду анализирају се појам и процес самовредновања као сегменти утицаја на унапређење квалитета педагошког рада школе. У теоријском делу рада утврђују се појмови квалитета, стандарда, вредновања и самовредновања и њихов међусобни однос у систему педагошког рада школе. Реализовано истраживање је емпиријског и дескриптивног карактера. Предмет овог истраживања јесу утврђивање и анализа ставова наставника о утицају установљеног система самовредновања на квалитет педагошког рада школе, као и развијање конкретних предлога промена у систему самовредновања педагошког рада школе које утичу на континуирани развој и подизање квалитета рада школе. Истраживањем је утврђено да наставници нису у довољној мери упознати са стандардима квалитета рада школе (школски програм и годишњи план рада, настава и учење, образовна постигнућа ученика, подршка ученицима, етос, организација рада школе и руковођење и ресурси) и не примењују континуирано процес самовредновања у педагошкој пракси. Утврђено је да наставници процењују самовредновање као значајну компоненту за унапређење квалитета рада школе и дају конкретне предлоге за побољшање методологије овог процеса. Допринос овог истраживања представља и низ конкретних предлога за унапређење испитиваних аспеката процеса самовредновања рада школе.
Кључне речи: квалитет педагошког рада, вредновање, самовредновање, стандарди квалитета, основне школе, наставник.

Summary: This paper is one the analysis of the term and process of self-evaluation as segments for improving the quality of pedagogical work of school. Terms of quality, standard, evaluation and their mutual relations in the system of the pedagogical work of school are determined in the theoretical part of work. The completed research has empirical and descriptive character. The subjects of this research are determination and analysis of the attitudes of teachers towards the influence of the established system of self-evaluation regarding the quality of pedagogical work of school, as well as developing definitive suggestions for changes in the system of self-evaluation of pedagogical work at school which influence continuous development and raising the quality of work at school. The research proved that teachers were insufficiently acquainted with the standards of quality of work at school (curricula, annual syllabi, teaching and learning, educational achievements of students, support to students, ethos, and organisation of work at school, management and resources) and there is no continuous process of self-evaluation in pedagogical praxis. It was determined that teachers estimate self-evaluation as significant component for improving the quality of work at school and that they give definite suggestions for improving the methodology of this process. Contribution of this research is represented by a sequence of definite suggestions for improving the studies aspects of the process of self-evaluation of work of the school.
Key words: quality of pedagogical work, evaluation, self-evaluation, quality standards, primary schools, teacher.

Литература

 • Bezinović, P. (ur.) (2010). Samovrednovanje škola. Prva iskustva u osnovnim školama. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje.
 • Bizjak, C. i sar. (2007). Samoevaluacija – pot k večji kakovosti šole. U: Brejc, M., Weissbacher, P. (ed.) Kakovost v vzgoji in izobraževanju (17–18). Zbornik povzetkov Portorož: Šola za ravnatelje.
 • Burbules, N. C. (2004). Ways of thinking About Educational Quality. Educational Researcher. 33 (4), 4–10.
 • Fulan, M. (2005). Sile promene. Beograd: Dereta.
 • Glasser, W. (2004). Kvalitetna škola. Škola bez prisile. Zagreb: Educa.
 • Kostović, S. (2005). Vaspitni stil nastavnika. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
 • Morin, E. (2001). Odgoj za budućnost. Zagreb: Educa.
 • Stančić, M. (2011). Osnovni pristupi kvalitetu rada nastavnika i njihove odlike. U: Kačavenda-Radić, N., Pavlović-Breneselović, D. i Antonijević, R. (ur.). Kvalitet u obrazovanju (203–219). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Stojanović, A. (2009). Vrednovanje u osnovnoškolskom obrazovanju – od tradicije do inovacija. U: Radovanović, I., Trebješanin, B. (ur.). Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje (240–244). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Stojanović, A. (2011). Samorefleksivnost vaspitača kao determinanta metodičkih inovacija u predškolskom vaspitanju. Inovacije u nastavi. XXIV (3), 114–121.
 • Stronach, I. (2000). Kvalitet je ključ, ali da li je obrazovanje brava? – Posmatranje obrazovanja kroz proceduru kvaliteta. U: Konferencija Putevi prema kvalitetu u obrazovanju, 8–10. 4. 2000. Ljubljana: Open Society/Sola za Ravnatelje.
 • Vilotijević, M. (1992). Vrednovanje pedagoškog rada škole. Beograd: Naučna knjiga.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345