Образовање за вредности грађанског друштва

Иљаз А. Османлић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Наставно одељење у Новом Пазару, имејл: iljaz.osmanlic@hotmail.com
Иновације у настави, XXX, 2017/1 стр. 108–119

 

Резиме: Суштину образовања и васпитања за грађанско друштво чине развијање способности расуђивања и вршења избора, усмеравања и делања и осигуравање елемената потребних за доношење одлука. То представља настојање да се код људи развије воља за деловањем, осећај вредности које захтевају акцију и које су им потребне и нужне, осећај међузависности проблема, спречавање једностраних погледа или професионалне искључивости. Уочавање и разумевање вредности није очито, али није ни лако. Оне се морају учити и стицати. Без тога, можемо само да маштамо о њима, а то је онда слављење идеала, а не примена правде. Децу треба оспособљавати за конкретизацију вредности, јер права борба за вредности, у ствари, јесте њихова актуелизација.
Данас постоји чврсто уверење да модерно грађанско друштво тешко може функционисати без развијене грађанске свести. Грађанска свест обухвата свест људи о значају њиховог учешћа у процесу политичког одлучивања, која се поуздано формира системом васпитања и образовања. Улога васпитно-образовног програма огледа се у усвајању вредности, стицању нових знања и вештина које су неопходне компоненте за одговорно и активно учешће у грађанском друштву.
Кључне речи: вредности, грађанско друштво, индоктринација, васпитање, образовање, грађанин.
Summary: The essence for education and pedagogical work for civil society lies in developing the ability of common sense and making choices, directing and acting and ensuring elements needed for decision making. This sort of endeavouring to develop among people the will for action, feeling o values, which require action and which are needed, necessary, the feeling of interrelation of problems, preventing one-side views or professional exclusiveness. Seeing and understanding values are not obvious and mot easy. This must be learnt and gained. Without this, we can only imagine about them, this is only celebrating the ideals, for example juistice. Children should be trained for concretisation of values, because the real struggle for values is their actualisation. It is firmly believed today that modern civil society can hardly function without the developed civil consciousness. Civil consciousness includes the consciousness of people about the significance of their participation in the process of political decision making, which is surely formed by the system of pedagogical and educational work. The role of pedagogical-educational programme is seen in adopting values, gaining new knowledge and skills, which are necessary components for responsible and active involvement in civil society.
Key words: values, civil society, indoctrinating, pedagogical work, education, citizens.

 

Литература
 • Aristotel (1975). Politika. Beоgrad: Kultura.
 • Avramović, Z. (1998). Drugo lice demokratije. Beograd: IDN.
 • Bigović, R. (2010). Crkva u savremenom svetu.Beograd: Službeni glasnik.
 • Bobio, N.(1998). Liberalizam i demokratija. Beograd: ZUNS.
 • Gojkov, G., Stojanović, A. (2015). Didaktičke kompetencije i evropski kvalifikacioni okvir. Beograd: SAO.
 • Hamilton, A., Medison, Dž., Džej, Dž. (1981). Federalistički spisi. U: Stanovčić,V. (ur.). Predgovor (5–7). Beograd: Radnička štampa.
 • Ivanović, S. (2011). Društvena kriza i modernizacija obrazovanja. Inovacije u nastavi. 2(11), 85–91.
 • Ivanović, S. (2011). Sociologija obrazovanja. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Krulj, R., Kačapor, S., Kulić, R.(2002). Pedagogija. Beograd: Svet knjige.
 • Marks, K., Engels, F. (1972). Sabrana dela. Beograd: BIGZ.
 • Tadić, Lj.(1996). Nauka o politici. Beograd: BIGZ.
 • Veber, M.(1989). Privreda i društvo. Beograd: Prosveta.
 • Vlahović, B. i sar. (1996). Opšta pedagogija. Beograd: Učiteljski fakultet.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345