Нове перспективе у образовању – ванучионичка настава у дигиталном окружењу

Мирослава Р. Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: miroslava.ristic@uf.bg.ac.rs
Сања Р. Благданић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Иновације у настави, XXX, 2017/2, стр. 1–14

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1702001R

 

Резиме: Последњих десетак година сведоци смо сталног исказивања забринутости због недовољне физичке активности ученика и времена које они проводе уз дигиталне уређаје у школи и ван ње. Због тога се намеће питање да ли ванучионичка настава у дигиталном окружењу може да разреши тензију насталу услед пречесте, предуге и често неадекватне употребе дигиталних технологија од стране ученика и њихових наставника.
У раду су размотрена теоријска полазишта, могућности и изазови коришћења дигиталне технологије у ванучионичком наставном окружењу. Анализиране су заједничке образовне и васпитне вредности дигиталне технологије и ванучионичких наставних активности у контексту актуелних стратегија и законских решења у области образовања у Србији.
Посебна пажња посвећена је мобилним апликацијама као најдоступнијем дигиталном образовном ресурсу у ванучионичком окружењу. Предложени су критеријуми за вредновање мобилних апликација узимајући у обзир Стандарде квалитета уџбеника и адаптиране CEELTES и CARNet скале процене квалитета софтвера. Циљ рада је био да се изврши квалитативна анализа мобилних апликација које се могу користити у ванучионичком окружењу на млађем основношколском узрасту. Спроведена анализа узоркованих десет мобилних апликација показује да су наставницима на располагању бесплатне мобилне апликације задовољавајућих дидактичко-методичких и техничких квалитета које се могу применити за реализацију прописаних наставних садржаја у ванучионичком окружењу. Значајније унапређење ванучионичке наставе у дигиталном окружењу можемо очекивати развојем квалитетних мобилних апликација домаћих аутора, повећањем броја апликација које имају дијакритичку подршку за српски језик, као и развојем дигитално-методичких
компетенција наставника.

Кључне речи: дигитално окружење, ванучионичка настава, мобилне апликације, ученик, наставник.

 

Summary: Over the past decade there has been a growing concern regarding physical inactivity of students and the amount of time they spend with digital devices during school hours and outside the school. This gives rise to the question as to whether out-of-classroom teaching and learning in digital environment can resolve the tension created by the students’ and teachers’ too frequent, time-consuming, and often inadequate, use of digital technology. The paper looks at theoretical grounds, opportunities and challenges of using digital technology in the out-of-classroom teaching and learning environment. It analyses common educational values of digital technology and out-of-classroom activities in the context of the current strategies and laws regulating the area of education in Serbia. Mobile applications as the most readily available digital educational resource in the out-ofclassroom environment were in the focus of the research. Using the Quality Standards for textbooks and adapted CEELTES and CARNet software quality scales, the criteria for evaluating these mobile applications is proposed. The aim of this paper was to carry out a qualitative analysis of mobile applications that can be used outside the classroom in primary school education. The conducted analysis of ten sampled mobile applications indicate
that free mobile applications of satisfactory technical, didactic and methodological quality are available to teachers and can be used for teaching the compulsory educational content outside the classroom. Good quality mobile applications developed by local authors, more applications with diacritical support in Serbian Language, and the development of digital-methodological competences of teachers are three prerequisites that will certainly improve the out-of-classroom teaching and learning in digital environment.

Кeywords: digital environment, out-of-classroom teaching and learning, mobile applications, student, teacher.

 

Литература

 • Balanskat, A. (2013). Introducing tablets in schools: The Acer-European Schoolnet tablet pilot.Brussels: European Schoolnet.RetrievedJanuary12,2016 from www: http://files.eun.org/netbooks/TabletPilot_Evaluation_Report.pdf.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Book 1: Cognitive domain. New York: McKay.
 • Caldwell, H. & Bird, J. (2015). Teaching with tablets. Los Angeles: Learning Matters.
 • CARNet (2016). Prijedlog kriterija za evaluaciju i preporuka za izradudigitalnih obrazovnih sadržaja. Zagreb. Retrieved April 04, 2017. from www:https://www.e-skole.hr/wp-content/uploads/2016/12/Prijedlog_kriterija_za_DOS.pdf
 • Christie, B., Higgins, P. & McLaughlin, P. (2014). ‘Did you enjoy your holiday?’ Can residential outdoor learning benefit mainstream schooling? Journal of Adventure Education & Outdoor Learning. 14 (1), 1–23.
 • Churches, A. (2009). Bloom’s digital taxonomy. Educational Origami. 4. Retrieved March 20, 2017. from www:http://burtonslifelearning.pbworks.com/f/BloomDigitalTaxonomy2001.pdf.
 • Clark, W. & Luckin, R. (2013). iPads in the Classroom. What The Research Says. Retrieved March 23, 2017. from www: http://ss-web-stag.westminster.ac.uk/teachingandlearning/wp-content/uploads/sites/7/2015/08/2013-iPads-in-the-Classroom-Lit-Review-1.pdf.
 • The European Parliament and the Council of the European Union (2006). Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union. 30 (12), 10–18.
 • Dunleavy, M. & Dede, C. (2014). Augmented reality teaching and learning. In: Handbook of research on educational communications and technology (735–745). New York: Springer.
 • Durando, M., Blamire, R., Balanskat, A. & Joyce, A. (2012). E-mature schools in Europe. Insight-Knowledge building and exchange on ICT policy and practice. Brussels: European Schoolnet.
 • El-Hussein, M. O. M. & Cronje, J. C. (2010). Defining mobile learning in the higher education landscape. Journal of Educational Technology & Society. 13 (3), 12.
 • Fiennes, C., et al. (2015). The Existing Evidence-Base about the Effectiveness of Outdoor Learning. Retrieved March 27, 2017. from www: http://www.outdoor-learning.org/Portals/0/IOL%20Documents/Blagrave%20Report/outdoor-learning-giving-evidence-revised-final-report-nov-2015-etc-v21.pdf.
 • Fiennes, C., Oliver, E., Dickson, K., Escobar, D., Romans, A. & Oliver, S. (2015). The existing evidence-base about the effectiveness of outdoor learning. Institute of Outdoor Learning, Blagrave Trust, UCL & Giving Evidence Report.
 • Henderson, S. & Yeow, J. (2012). iPad in education: A case study of iPad adoption and use in a primary school. In: HICSS ’12 Proceedings of the 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences (78–87). Retrieved March 21, 2017. from www: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6148617.
 • Hwang, G. J. & Tsai, C. C. (2011). Research trends in mobile and ubiquitous learning: A review of publications in selected journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology. 42 (4), E65–E70.
 • ISTE (2015). ISTE-NETS Standards for learning, teaching, and leading in the digital age. International Society for Educationa Technology. Retrieved January12, 2016. from www: http://www.iste.org/standards.
 • Ivić, I., Pešikan, A. i Antić, S. (2001). Aktivno učenje 2. Beograd: Institut za psihologiju, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Ministarstvo za prosvjetu i nauku Crne Gore.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345