Оснаживање педагошког кадра за транзицију деце у инклузивном образовању

Отилиа J. Велишек-Брашко, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад, имејл: otilia.velisek@gmail.com
Бојана A. Перић Пркосовачки, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
Иновације у настави, XXX, 2017/2 стр. 128–140

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1702128V

 

Резиме: Проблем транзиције деце у контексту инклузије са једног нивоа образовања на наредни свеприсутан је у досадашњој пракси. Разлог томе могла би бити чињеница да не постоје организовани механизми нити облици подршке у периоду транзиције деце између нивоа образовања. Циљ рада је да проучи образовну политику у транзиционом периоду у осам држава које имају успешну праксу транзиције и да на основу њих креира могући предлог планирања транзиције прилагођен образовној пракси у Србији. У раду је приказана компаративна анализа периода транзиције у неколико држава у Европи, Северној Америци и Аустралији, изведена квалитативном методом. Коришћени су релевантни и доступни документи о протоколима, процедурама и водичима за транзицију у инклузивном образовању наведених држава. Резултати истраживања указују на сличности и разлике у процесу транзиције из перспектива: испуњавање права детета на образовање и права на избор, начин планирања транзиције, формирање тима транзиције, опис улога чланова тима, трајање плана транзиције, кључне области у планирању транзиције, партиципација родитеља као партнера у транзицији и вредновање успешности транзиције. У закључку су дефинисани могући механизми у периоду транзиције и смернице у изради плана транзиције који доприносе оснаживању педагошког кадра у овом процесу.
Кључне речи: педагошки кадар, транзиција, нивои образовања, план транзиције.
Summary: The problem of transition of children in the context of inclusion from one educational level to the next is omnipresent in practice. The reason could be the fact that there are neither organized mechanisms nor support for the transition of children from one level of education to another. The aim of our paper is to research the educational policy regarding the transition period in eight states which have a successful practice of transition, and to create a possible transition plan which would suit the educational practice in Serbia. The paper presents a comparative analysis of the transition period in several countries in Europe, North America and Australia by using a qualitative method. The relevant and available documents issued in these countries were used regarding the protocols, procedures and guidelines for the transition in inclusive education. The research results indicate the similarities and differences in the transition process from the perspective of: fulfillment of children’s rights to education and the right to choice, planning of the transition, formation of the transition team, assigning roles to team members, the duration and key areas of transition planning, participation of parents and the process of evaluation. The possible mechanisms in the transition period and the guidelines for the preparation for the transition contributing to strengthening the pedagogical staff in this process are elaborated in the concluding section of the paper.
Key words: pedagogical staff, transition, levels of education, transition plan.

Литература

 •  Bogdanović, A. (2007). Svi smo jednaki u tome što smo različiti. Bilten: Reč više, Inkluzivni model u obrazovanju. Novi Sad: Novosadski humanitarni centar.
 • Denmark – Special needs education within the education system (2013). Retrieved October 12, 2016. from: https://www.european-agency.org/…/denmark/…/special-needs-education-within-the-e.
 • Deyell-Gingold, P. (2008). Successful Transition to Kindergarten: The Role of Teachers & Parents. USA. Retrieved August 19, 2016. from: https://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=477.
 • Đokić, D. (2008). Evropski modeli inkluzije. Posećeno 9. 8. 2016. godine na: https://www.http://inkluzija.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154:evropski-modeli-inkluzije&catid=29:primeridobre-prakse&Itemid=19.
 • Finland – Special needs education within the education system (2013). Retrieved October 12, 2016. from: https://www.european-agency.org/country-information/finland/national-overview/special-needseducation-within-the-education-system.
 • Guidelines For Early Childhood Transition To School For Children With Special Needs (2002). Manitoba Healthy Living. Retrieved October 11, 2016. from: https://www.gov.mb.ca/healthychild/publications/protocol_cwsn.pdf.
 • Guidelines for Transitional Education Plan Preparation (2016). Global Partnership for Education. Washington DC: USA. Retrieved September 10, 2016. from: http://www.iiep.unesco.org/sites/default/files/2016-05-gpeguidelines-for-tepp.pdf.
 • Jablan, B., Kovačević, J., Vujačić, M. (2010). Specifičnosti početne nastave matematike za decu sa teškoćama u razvoju u redovnim osnovnim školama. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 1 (42), 165–184.
 • Ključni podaci o obrazovanja u Evropi 2012 (2012). Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA P9 Eurydice). Posećeno 14. 10. 2016. godine na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134HR.pdf.
 • Kostović, S., Milutinović, J., Zuković, S., Bolonvica, T., Lungulov, B. (2011). Razvoj inkluzivne prakse. U: Olјača, M. (ur.). Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške koncepcije do prakse (1–19). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 • Sharon, G. & Hickmott, K. (2015). Choosing a School for your Special Needs Child. School Choice, NSW Parents’ Council’s SWD Project Team. Retrieved October 10, 2016. from: https://www.parentscouncil.nsw.edu.au/choosing-a-school-for-your-special-needs-child/.
 • Sieber Egger, A. & Unterweger, G. (2016). The Swiss kindergarten as a liminal space – The tranyison from family to school as a process of doing pupil. U: Marinković, L. (ur.). Svakodnevni život deteta (13–21). Interdisciplinarna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.
 • Smjernice za proces individualnog obrazovnog plana (2006). Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska/Croatia. Posećeno 12. 12. 2016. godine na: http://www.azoo.hr/images/AZOO/Ravnatelji/RM/Smjernice_za_proces_individualnog_obrazovnog_plana.pdf.
 • The Structure of the European Education Systems 2014/15. Schematic Diagrams (2014). Retrieved December 28, 2016. from: http://www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/facts_and_figures_en.php#diagrams.
 • Transitioning from Primary to Secondary School (2014). Student inclusion end Engagement Division, Departman Of Education and Early Childhood development. State of Victoria. Melburne. Retrieved October 12, 2016. from: www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/…/Transprmrytosec.pdf.
 • Velišek-Braško, O. (2015). Inkluzivna pedagogija – Specifične kompetencije pedagoškog kadra za inkluzivno obrazovanje. Novi Sad: Graphic i OPEP.
 • Velišek-Braško, O., Belјanski, M. (2016). Tranzicija deteta iz spektra autizma u inkluzivnom obrazovanju. Pedagoška stvarnost. 1–2 (57), 170–183.
 • Wehman, P. (2013). Transition From School to Work: Where Are We and Where Do We Need to Go?. Career Development and Transition for Exceptional Individuals. 36 (I). Retrieved June 18, 2017. from: www.marylanddb.org/wp-content/uploads/…/Transition-where-are-we-where-do-we-go.pdf.
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013.
 • Zlatarović, V., Mihajlović, M. (2013). Karika koja nedostaje. Mehanizmi podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u „redovnom obrazovnom sistemu“. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345