Видови идеолошког дискурса у књижевности за децу и младе

Зорана З. Опачић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, имајл: zorana.opacic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/3, стр. 117–128

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1703106M

 

Резиме: У раду се бавимо неким видовима постојања идеолошког дискурса у делима књижевности за децу у дијахронијској перспективи, показујући да ово поље књижевности није лишено идеологије. После указивања на начине постојања идеолошког у тексту, размотрићемо педагошки дискурс као тежњу да текст корективно утиче на младе читаоце. Затим ћемо указати на деловање државне културне и образовне политике на текст, као тенденцију да се утиче на усвајање доминантне друштвене идеологије. Овај вид идеолошког дискурса условљен је државним уређењем, па се успостављање југословенског идентитета код младих читалаца вршило у ројалистичком контексту у периоду Краљевине Југославије, односно у контексту социјалистичке идеологије у периоду СФРЈ. Показаћемо на примерима како су се упоредо са доминантном идеологијом јављали и субверзивни књижевни текстови засновани на критичком приказивању стварности који су имали улогу њеног дестабилизовања (и у краљевини и у епохи социјализма). У постјугословенском периоду дошло је до деканонизације југословенског књижевног корпуса и успостављања националних канона, при чему су поједини писци, који су чинили део заједничког културног наслеђа, маргинализовани у неким националним корпусима или двојно канонизовани. На крају рада указаћемо на замке идеолошког учитавања. Сви наведени видови сведоче о комплексности идеолошког дискурса у књижевности и упућују на важност пажљивог читања и критичког односа према тексту.

Кључне речи: књижевност за децу и младе, стереотипи, културна политика, југословенска идеологија (ројалистичка и социјалистичка), субверзивност.

 

Summary: The paper deals with some aspects of the presence of ideological discourse in literary works for children and the young from a diachronic perspective, showing that this field of literature is not deprived of ideology. After identifying the forms in which ideological aspects appear in literary texts, we will consider the pedagogical discourse as a way to exert a corrective influence on young readers. We will then point out the impact of the state cultural and educational policy on literary texts, as a way of influencing the adoption of a dominant social ideology by young readers. This form of ideological discourse is conditioned by the state system, which means that the establishment of the Yugoslav identity among young readers was carried out within the royalist context in the period of the Kingdom of Yugoslavia, and in the context of the socialist ideology in the SFRY period. We will provide examples to illustrate how, apart from the dominant ideology, subversive literary texts based on the critical presentation of the reality were written as well with the aim of destabilising the state system (both in the Kingdom of Yugoslavia and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia). The post-Yugoslav period witnessed a decanonisation of the Yugoslav literary corpus and the formation of the national canons, while some writers, who used to be a part of the common cultural heritage, were marginalised in some national corpora or received a dual canonisation. The traps of ideological inferences will be presented at the end of the paper. All forms of ideological discourse previously discussed in the paper illustrate the complexity of the ideological discourse in literature and emphasise the importance of careful and critical reading of literary texts.

Кeywords: literature for children and the young, stereotypes, cultural policy, Yugoslav ideology (royalist and socialist), subversiveness.

 

Литература

 • Andrić, V. (2010). Čitaj vetru omiljene knjige. Kolarov, I. (prir.). Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Bainbridge, J., Oberg, D. & Carbonaro, M. (2005). „No text is innocent“: Canadian children’s books in the classroom. Journal of Teaching and Learning. 3 (2), 1–14.
 • Danojlić, M. (1994). Pesme za vrlo pametnu decu. Beograd: Prosveta.
 • Dyer, R. (2002). The Matter of Images: Essays of Representatons. Second edition. London and New York: Routledge.
 • Đorđević, D. (2009). Nije lako biti dete. Nikolić, L. (prir.). Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Garonja Radovanac, S. (2015). Srpska usmena tradicija u Slavoniji i pesništvo Grigora Viteza. U: Jovanović, A., Pijanović, P., Opačić, Z. (ur.). Poezija kao zavičaj: poetika Grigora Viteza (47–67). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Hollindale, P. (1988). Ideology and the Children’s Book. Signal: Approaches to Children’s Books. 55, 3–22. Ivanić, D. (2015). Grigor Vitez u okvirima književnosti Srba u Hrvatskoj. U: Jovanović, A., Pijanović, P., Opačić, Z. (ur.). Poezija kao zavičaj: poetika Grigora Viteza (27–34). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Janićijević, V. (2015). Pesnik slavonskog detinjstva. Život i delo Grigora Viteza. U: Jovanović, A., Pijanović, P., Opačić, Z. (ur.). Poezija kao zavičaj: poetika Grigora Viteza (225–234). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Jovanović Zmaj, J. (1950). Pesme o deci i za decu. Leskovac, M. (prir). Beograd: Prosveta.
 • Kapor, M. (1975). Beleške jedne Ane (hronika u 26 glava). Biblioteka ITD, Zagreb: Znanje.
 • Kolarov, I. (2013). Klizave priče. Čačak: Pčelica.
 • Krsmanović, M. (1955). O društvenoj ulozi dečje književnosti. Referat podnet na Savetovanju o društvenoj ulozi dečje književnosti, 19–21. 5. u Saraju kod Skoplja. U: Mandić, M. (ur.). Naša deca, organ Saveza pionira Jugoslavije (1–9). Beograd: Savet društava za vaspitanje i staranje o deci Jugoslavije, jun 1955, god. V, br. 6.
 • Lushchevska, O. (2015). Representation of Self Within Soviet Ideology: Yelchin’s Breaking Stalin’s Nose and Sís’s The Wall: Growing Up Behind the Iron Curtain. Journal of Children’s Literature. 41 (1), 22–30.
 • Milenović, M., Tanović, J. (ur.) (1930–1931). Politika za decu. God. I, II. Beograd: Politika.
 • Nogo, R. P. (2003). Rodila me tetka koza. Beograd: Prosveta, Beogradska knjiga.
 • Обрадовић, Д. (1800). Избранне басне : сЪ различны езыка на сербскій езыкЪ преведене, и СЪ наравоучителнымЪ изясненїями и наставленїями обогатЬене. – ВЪ Будиме: Печатано писмены Славено-Сербскїя Пачатни Кралевскаго Всеучилища Пештанскаго.
 • Opačić, Z. (2013). Ideologija i književnost u dečjoj periodici polovine 20. veka. U: Denić, S. (ur). Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta (295–308). Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu.
 • Pioniri (1952). Pismo iz Indije redakciji: I najmlađi u Indiji znaju za Titovu Jugoslaviju. Zabavni dečji list. II, 24.
 • Radulović, D. (2008). Pjesme. Kalezić Radonjić, S. (prir.). Podgorica: CIP.
 • Rašić, D. (ur.) (1930–1940). Jugoslovenče. Književni list našeg mladog naraštaja. Beograd: Jugoslovensko učiteljsko udruženje.
 • Sarlend, Č. (2013). Nevinih nema: ideologija, politika i književnost za decu. U: Hant, P. (ur.). Tumačenje književnosti za decu (61–86). Prevela Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Stephens, J. (1992). Language and ideology in children’s fiction. New York: Longman.
 • Šeatović, S. (2015). Slavonski prostor – sećanje i fantazija. Zavičajne slike u poeziji Grigora Viteza. U: Jovanović, A., Pijanović, P., Opačić, Z. (ur.). Poezija kao zavičaj: poetika Grigora Viteza (35–46). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Težak, D., Marušić, P. (2015). Formiranje i rastakanje književnih kanona u književnosti za djecu. Detinjstvo. 1 (XLI), 11–21.
 • Trebješanin, Ž. (2000). Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta.
 • Vitez, G. (2008). Kad bi drveće hodalo i druge pjesme; Plava boja snijega; Rajvil i druga proza. Vučić, M. (izbor). Zagreb: Školska knjiga.
 • Vučo, A., Raičković, S., Erić, D. (1980). Poeme. Beograd: Nolit – Prosveta – Zavod za udžbenike.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345