Заступљеност вербалне активности ученика у наставном процесу

Филдуза Р. Прушевић Садовић, Наставно одељење у Новом Пазару, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: filduza@yahoo.com
Сефедин Ф. Шеховић, Наставно одељење у Новом Пазару, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Иновације у настави, XXX, 2017/4, стр. 116–124

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1704116P

 

Резиме: Предмет разматрања и истраживања описаног у овом раду јесте проблем недовољне заступљености вербалне активности ученика, односно доминација наставникове вербалне активности у наставном процесу. У раду су представљени резултати истраживања обављеног у млађим разредима основних школа са територије Новог Пазара које је имало за циљ да утврди однос и интензитет вербалне активности ученика и наставника у току наставног процеса, као и квалитет вербалне активности ученика. Мерење смо вршили помоћу Фландерсовог протокола за посматрање интеракције у настави, при чему смо највише водили рачуна о индикаторима као што су благовремена повратна информација, активност и мотивисаност ученика, говорне способности и моћи запажања. Приликом реализације истраживања пошли смо од претпоставке да је вербална активност ученика у току наставног процеса мање заступљена од наставничке, да су ученици више пасивни слушаоци а мање активни учесници у размени идеја, искустава, знања, као и да је ученичка вербална активност у већој мери репродуктивног него креативног карактера. Вербална активност ученика у наставном процесу огледа се у заступљености ученичке вербалне, непосредне комуникације са наставницима и осталим ученицима у одељењу у току савладавања наставних садржаја. Резултати истраживања су показали да је ученичка вербална активност скромна, углавном репродуктивног карактера и недовољно честа.

Кључне речи: ученик, наставник, настава, вербална активност, комуникација

 

Summary: The topic of the research described in this paper is the problem of insufficient representation of students’ verbal activity, that is, the over-representation of teachers’ verbal activity in  the classroom. The paper presents the results of the research carried out in the lower grades of elementary schools in the city of Novi Pazar. The aim of the research was to determine the relationship between verbal activity of students and teachers in the teaching process, as well as the intensity of that activity, and the quality of students’ verbal activity which was measured by using indicators such as timely feedback, activity and motivation of students, their speaking and observation skills. The quality of students’ verbal activity was measured on the basis of Flanders’ Interaction Analysis. The starting point in our research was the assumption that students are less verbally active than teachers in the classroom, they are more passive listeners than active participants in the exchange of ideas, experiences and knowledge, as well as that the character of students’ verbal activity is more reproductive than creative. Students’ verbal activity is reflected in the presence of their active communication with teachers and other students in the class. The results showed that the students’ verbal activity in class is insufficient, mainly reproductive in character and sporadic.

Keywords: student, teacher, teaching, verbal activity, communication.

 

Литература

 • Arends, R. I. (1991). Learning to teach. New York: McGraw-Hill.
 • Bognar, L., Matijević, M. (2005). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 • De Zan, I. (2005). Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga.
 • Mirkov, S. I., Stokanić, D. Ž. (2015). Podsticanje kritičkog mišljenja kod učenika – stavovi i aktivnosti nastavnika. Inovacije u nastavi. 28 (1), 25–41. DOI: 10.5937/inovacije1501025M.
 • Prodanović, T., Ničković, R. (1974). Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Prušević Sadović, F. (2016). Komunikacija i mediji u nastavi prirode i društva. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Prušević Sadović, F. (2016). Uticaj digitalnih nastavnih sredstava na kvalitet neposredne komunikacije u nastavi. U: Ristić, M. i Vujović, A. (ur.). Didaktičko-metodički pristupi i strategije – podrška učenju i razvoju dece (330–340). Međunarodni naučni skup Didaktičko-metodički pristupi i strategije – podrška učenju i razvoju dece, 30. 11. 2016. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Radović, V. (2012). Monološka metoda u osnovnoškolskoj nastavi – novo didaktičko zasnivanje. Istraživanja u pedagogiji. II (2), 28–52.
 • Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. London: Routledge.
 • Ritz-Frohlich, G. (1974). Verbale Interaktionsstrategien im Unterricht. Revensburg: Oto.
 • Stevanović, M. (2004). Škola po mjeri učenika. Varždinske Toplice: Tonimir.
 • Šehović, S. (2012). Didaktika – teorija učenja i poučavanja. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Vilotijević, М. (1999). Didaktika. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Vilotijević, M., Mandić, D. (2016). Upravljanje razvojnim promenama u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Beograd: Učiteljski fakultet.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345