Теолошки допринос стварању и развоју културе различитости у настави

Љубивоје Д. Стојановић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Вршац, имејл: agapije2013@gmail.com
Иновације у настави, XXXI, 2018/1, стр. 13–26

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1801013S

 

Резиме: Плурализам у наставном процесу подразумева стваралачку одговорност сваког субјекта у процесу. Одговорност се пројављује на више начина, све у зависности од улоге сваког ствараоца, а оно што би требало да буде заједничка одредница јесте уважавање различитости. Тако се превазилазе једностраност и површност које доводе до следбеничког пасивизма, који погодује стварању идеолошких предрасуда. Увођење изборних предмета у наставу на свим образовним нивоима добар је начин превазилажења неспоразума због различитости ставова. Њихова основна мисија јесте неговање културе дијалога, где је важно развијати умеће слушања и разумевања другог и другачијег. То је велики изазов за ангажовану теологију, која би морала да креира стваралаштво на темељу договора: „Слажемо се да се не слажемо!“ Тако се креира култура различитости која осмишљава стваралачку прогресију и спречава несугласице због другости других. Тада свако одговорно изграђује идентитет јединства у различитости, где су доминација и дискриминација пропусти и промашаји које свако у себи исправља. Ово је дуготрајни процес, а неизоставно би морао бити промишљан и практикован у настави.

Кључне речи: плурализам, дијалог, изборни предмети, идеолошке предрасуде, јединство у различитости.

 

Summary: Pluralism in the classroom implies a creative responsibility of all actors in the teaching and learning process. Though this responsibility can take many forms, depending on the role of each actor, respect for diversity should be a common denominator. This is the way to overcome bias and superficiality resulting in partisan passivism which is conducive to the creation of ideological prejudices. Introducing optional subjects at all levels of education is a good way for overcoming misunderstandigs caused by different attitudes. The main purpose of optional school subjects is to nurture a culture of dialogue in which developing the skill of listening to others and understandarding something that is different becomes very important. This is a great challenge for an engaged theology which is expected to develop creativity based on the argument – “We agree that we disagree”. The result of such creativity is a culture of diversity which develops creative progression and prevents misunderstandings caused by the ’otherness’ of other people. In this type of culture, every individual responsibly builds an identity of unity in diversity, while white domination and discrimination are viewed as flaws that everyone should correct in themselves. This is a long-term proces which requires a well-conceived strategy and practice in the classroom.

Keywords: pluralism, dialogue, optional school subjects, ideological prejudices, unity in diversity.

 

Литература

 • Adorno, T. (1979). Negativna dijalektika. Beograd: BIGZ.
 • Berlin, I. (1992). Četiri ogleda o slobodi. Beograd: Nolit.
 • Biblija (2010). Sveto pismo Starog i Novog zaveta. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
 • Bojanin, S. (2011). Tajna škole. Beograd: Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka – Odbor za versku nastavu.
 • Evdokimov, P. (1997). Luda ljubav Božija. Manastir Hilandar.
 • Frankl, V. (1994). Zašto se niste ubili – traženje smisla života. Beograd: IP Žarko Albulj.
 • Juri, V. (2014). Moć pozitivnog NE. Novi Sad: Psihopolis institut.
 • Kempijski, T. (2001). Ugledanje na Hrista. Beograd–Valjevo: Hrišćanska misao.
 • Kristeva, J. (2010). Nеverovatna potreba da verujemo. Beograd: Službeni glasnik.
 • Merije, F. (2014). Obrazovanje je vaspitanje. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Stojanović, LJ., Radović, V. Ž. (2015). Korelacija vere i znanja u vaspitanju i obrazovanju. Inovacije u nastavi. 28 (2), 35–45.
 • Zečević, A. (2015). Istina, lepota i granice znanja – put od nаuke do religije. Beograd: Službeni glasnik.
 • Zenjkovski, V. (2006). Osnovi hrišćanske filozofije. Podgorica: CID.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345