Постурални статус као фактор планирања у физичком васпитању предшколске деце

Сава З. Максимовић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, имејл: sava.maksimovic9@gmail.com
Славица Н. Лертуа, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Иновације у настави, XXXI, 2018/1, стр. 119–128

PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1802119M

 

Резиме: У развоју детета постоје три критична периода подложна постуралној девијацији: усправљање детета, полазак у школу и доба пубертета. Постура директно утиче на здравствено стање деце и зато су значајне превенција и рана дијагностика. С друге стране, праћење моторичког, морфолошког и постуралног статуса саставни је део процеса физичког васпитања предшколске деце. Васпитач треба да на бази егзактних параметара врши планирање рада са децом. Циљ истраживања био је утврђивање постуралног статуса и евентуалних разлика између деце узраста пет и шест и по година, као фактора планирања у физичком васпитању предшколске деце. Узорак је чинило седамдесеторо деце узраста пет и шест и по година (± два месеца) из ПУ „Наше дете“ у Шапцу. Постурални статус утврђиван је по методи Наполеона Воланског. Подаци су обрађени путем фреквенције појаве, процентног рачуна и хи-квадрат теста. Установљене су значајне разлике у сегментима постуре у односу на узраст. Резултати упозоравају да је постурални статус у обема узрасним групама нарушен у свим сегментима, изузевши облик грудног коша и бочне кривина кичменог стуба. Установљен је значајан број функционалних (извршити корекцију) и структуралних деформитета (упутити у здравствену установу) код деце. Забрињавајуће је и то да у обема узрасним групама постоји значајан број структуралних деформитета предњег зида трбуха. Потребно је студенте оспособити да планирање у физичком васпитању заснивају и на постуралном статусу деце.

Кључне речи: деформитети, превенција и корекција, праћење и вредновање, настава, студенти.

 

Summary: In the development of a child, there are three critical periods subject to postural deviation: verticalization of the child, starting school and period of adolescence. Posture directly affects the health of children and therefore prevention and early diagnosis are important. On the other hand, monitoring of motor, morphological and postural status is an integral part of the process of physical education of preschool children. The educator should plan the work with children on the basis of exact parameters. The aim of this study was to determine the postural status and possible differences between children aged 5 and 6.5 years, as a factor in the planning of physical education of preschool children. The sample consisted of 70 children aged 5 and 6.5 years (± two months) from Preschool Institution „Our child“ in Sabac. Postural status was determined by using the method of Napoleon Wolanski. The data were analyzed by frequency phenomena, percentage count and Chi-square test. Significant differences were found in the segments of posture in relation to age. The results indicate that the postural status, in both age groups, is disrupted in all segments, except the shape of the chest and lateral curvature of the spine. There was a significant number of functional (which therefore need correction) and structural deformities (refer to the health institution) in children. It is worrying is thatin both age groups there is a significant number of structural deformities of the anterior wall of the abdomen. It is necessary to train students that planning in physical education should be based on the the postural status of children as well.

Keywords: deformities, prevention and correction, monitoring and evaluation, teaching, students,

 

Литература

 • Dondur, S., Milenković, S., Veselinović, N., Stojković, A., Dondur, R., Anđelković, R. i Jovanović, S. (2011). Pregled istraživanja posturalnih poremećaja domaćih i inostranih autora u periodu od 2006. do 2009. godine. Facta universitatis – series: Physical Education and Sport. 9 (1), 9–24.
 • Jovović, V. (1999). Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet.
 • Maksimović, S. (2006). Uticaj socijalnog statusa na morfološki, motorički i posturalni status kao pokazatelje fizičke razvijenosti i gotovosti dece za polazak u školu (doktorska disertacija). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.
 • Maksimovic, S. & Drljacic, D. (2013). Comparative Analysis of Postural Status in Preschool Children Ages 4 and 6. In: Youth Sport: Proceedings of the 6th Conference for Youth Sport in Bled (51–58). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, Slovenia.
 • Maksimović, S. (2015). Status ravnoteže kao faktor planiranja u fizičkom vaspitanju predškolske dece. U: Zbornk radova 8. međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije „Vaspitno-obrazovni horizonti“ (193–196). Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera.
 • Maksimović, S., Lertua, S. (2016). Značaj merenja, praćenja i vrednovanja u fizičkom vaspitanju predškolske dece i stavovi vaspitača. U: Zbornik radova naučnih konferencija Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku 2016 (300–309). Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku.
 • Perić, D., Cvetković, N. (2003). Budi prav, bićeš zdrav – vežbe i igre za prevenciju i korekciju poremećaja posturalnog statusa kod dece. Mladenovac: Biblioteka Grada Beograda, Biblioteka „Despot Stefan Lazarević“, Mladenovac.
 • Posećeno 16. marta 2017. godine na: http://magister.uns.ac.rs/Kiadvanyaink/.
 • Posećeno 16. marta 2017. godine na: http://horizonti.vsovsu.rs/index.php/zbornici.
 • Posećeno 16. marta 2017. godine na: http://www.youthsport.si/images/stories/SM2012/Proceedings%20Youth%20Sport.pdf.
 • Protić-Gava, B., Krneta, Z. (2010). Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. Glasnik Antropološkog društva Srbije. 45, 375–383.
 • Sabo, E. (2006). Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodina. Fizička kultura. 60 (2), 157–164.
 • Sabo, E. (2007). Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji opština Sombor, Sremska Mitrovica i Bačka Palanka. Norma. 12 (1), 125–134.
 • Ulić, D. (1997). Osnove kineziterapije. Novi Sad: Samostalno autorsko izdanje.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345