Изазови у реализацији наставе: ТИМСС 2015 као извор сазнања о односу учитеља према раду

Снежана И. Мирков, Институт за педагошка истраживања, Београд, имејл: smirkov@ipi.ac.rs
Наташа З. Лалић Вучетић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Иновације у настави, XXXI, 2018/3, стр. 1–19

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: :10.5937/inovacije1803001M

 

Резиме: У овом раду смо желели да испитамо који се аспекти односа учитеља према раду издвајају и са којим елементима организације и реализације наставе су повезани. Анализирани су подаци добијени од учитеља у Србији (Н = 192) путем упитника за наставнике у истраживању ТИМСС 2015. Постављен је циљ да се испитају начини на које учитељи опажају различите аспекте наставног рада, задовољство учитеља послом и њихова процена сопственог самопоуздања. Примењени упитник садржи питања о задовољству професијом, опажању проблема у извођењу наставе, облицима сарадње међу учитељима, самопоуздању учитеља и примени различитих метода и облика рада у настави математике и природних наука. Добијени резултати показују да су учитељи изразили висок степен задовољства својом професијом. Као проблеме у извођењу наставе у највећој мери опажају административне обавезе и недостатак времена да помогну појединим ученицима. Примена метода и облика рада у настави повезана је са самопоуздањем учитеља у извођењу наставе математике и природних наука, као и са облицима сарадње између учитеља. У раду су изведене импликације које се односе на унапређивање наставног процеса.

Кључне речи: учитељи, настава математике, настава природних наука, однос према раду.

 

Summary: Our intention in this paper was to explore the most striking aspects of teachers’ attitudes towards their work and to determine their correlation with the specific elements of teaching
organisation and teaching process. We analysed the data obtained from teachers’ responses (N = 192) to the questionnaire which was a part of the TIMSS 2015 research. Our goal was to explore how primary school teachers perceive different aspects of teaching process, their satisfaction with their job, and their evaluation of their own level of self-confidence. The questionnaire consisted of questions related to teachers’ job satisfaction, their perception of the problems in the teaching process, forms of cooperation among teachers, their self-confidence, and the application of different methods and forms of classroom work in teaching mathematics and science. The obtained data indicate a high level of job satisfaction among primary school teachers. On the other hand, administrative duties and a lack of time to help some students were perceived by the majority of teachers as problems in the teaching process. The application of methods and forms of classroom work is closely related to teachers’ level of self-confidence in teaching mathematics and science, as well as to forms of cooperation among teachers. The paper offers suggestions for the improvement of the teaching process.

Кeywords: primary school teachers, teaching mathematics, teaching science, attitudes towards work.

 

Литература

 • Bieri, T. (2002). The professional situation from the viewpoint of teachers – job satisfaction, strain, well-being and fluctuation in the teaching profession. Retrieved May 8, 2017 from: https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/47304.
 • Bilač, S. (2015). Refleksivna praksa – čimbenik utjecaja na profesionalni razvoj, mijenjanje odgojno-obrazovne prakse i kvalitetu nastave. Napredak. 156 (4), 447–460.
 • Brophy, J. (2004). Motivating students to learn. London: Lawrence Erlbaum Associates, publishers.
 • Buchberger, F., Campos, B. P., Kallos, D. & Stephenson, J. (Eds.) (2000). Green Paper on Teacher Education in Europe. High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training. Umea (Sweden): Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet. Thematic Network on Teacher Education in Europe (TNTEE). Retrieved January 17, 2018 from: http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/greenpaper.pdf.
 • Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1994). Promoting self-determinated education. Scandinavian Journal of Educational Research. 38 (1), 3–14.
 • Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester: University of Rochester Press.
 • Dorman, J. P., Fisher, D. L. & Waldrip, B. G. (2006). Classroom environment, students‘ perceptions of assessment, academic efficacy and attitude to science: A LISREL analysis. In: Fisher, D. L. & Khine, M. S. (Eds.). Contemporary Approaches to Research on Learning environments: Worldviews. Hackensack, NJ: World Scientific.
 • Đerić, I., Stančić, M., Đević, R. (2017). Kvalitet nastave i postignuće učenika u matematici i prirodnim naukama. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji, rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (149–181). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Hanfstingl, B., Andreitz, I., Müller, F. H. & Thomas, A. (2010). Are self-regulation and selfcontrol mediators between psychological basic needs and intrinsic teacher motivation? Journal for Educational Research Online / Journal für Bildungsforschung Online. 2 (2), 55–71. Retrieved July 13, 2017. from: https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?…AS%3A2.
 • Hattie, J. (2013). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.
 • Jablon, J. R. & Wilkinson, M. (2006). Using Engagement Strategies to Facilitate Children’s Learning and Success. Retrieved July 7, 2017 from: https://www.naeyc.org/files/yc/file/200603/JablonBTJ.pdf.
 • Kocić, Lј. (1989). Kako nastavnici ocenjuju društveni status svoje profesije i koliko su njime zadovoljni. Nastava i vaspitanje. XXXVII, 4 (81–94).
 • Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I. (ur.) (2017). TIMSS 2015 u Srbiji, rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Müller, F., Anreitz, I. & Palekčić, M. (2008). Lehrermotivation – ein vernachlässigtes Thema in der empirischen Forschung. Odgojne znanosti. 10 (1), 39–60.
 • OECD (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. OECD Publishing. Retrieved May 8, 2017. from: https://www.oecd.org/edu/school/34990905.pdf; http://www.oecd.org/education/school/attractingdevelopingandretainingeffectiveteachers-homepage.htm.
 • Pernjek, J., Matić, I. (2015). Zadovoljstvo poslom nastavnika. Strani jezici. 44 (1), 4–28. Retrieved May8, 2017. from: http://www.academia.edu/28568857/ZADOVOLJSTVO_POSLOM_NASTAVNIKA_NJEMA%C4%8CKOGA_JEZIKA_U_HRVATSKOJ.
 • Petrović-Bjekić, D. (1997). Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi. Psihologija. 1–2, 93–110.
 • Radulović, L. (2011). Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Stančić, M. (2011). Osnovni pristupi kvalitetu rada nastavnika i njihove odlike. U: Kačavenda-Radić, N., Pavlović-Breneselović, D., Antonijević, R. (ur.). Kvalitet u obrazovanju (203–220). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Šefer, J., Mirkov, S. (2016). Efekti pedagoškog pristupa Trolist na podsticanje stvaralačkog ponašanja učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 48 (2), 207–230.
 • Šefer, J., Mirkov, S. (2016a). Teachers’ opinions on implementing student research work and discussion in teaching. In: Teodorović, J. (ed.). International Conference „Improving quality of education in elementary schools“ – Proceedings (166–175). Faculty of Education, University of Kragujevac, Jagodina, Institute for Educational Research and Institute for Improvement of Education. Retrieved July 13, 2017. from: http://ieeps.edu.rs/wp-content/uploads/2016/10/Zbornik_radova_Unapredjivanje_kvaliteta…pdf.
 • Šimić Šašić, S., Sorić, I. (2011). Kvaliteta interakcije nastavnik-učenik: povezanost s komponentama samoreguliranog učenja, ispitnom anksioznošću i školskim uspjehom. Suvremena psihologija. 14 (1), 35–55.
 • Šimić Šašić, S. (2011). Percepcija odgovornosti, društvenog statusa i zadovoljstvo poslom u odgojiteljica. Magistra Iadertina. 6 (1), 55–70.
 • Wang, M. C., Heartel, G. D. & Walberg, H. J. (1993). Toward a knowledge base for school learning. Review of Educational Research. 63 (3), 249–294.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345