Постигнуће ученика на ТИМСС и ПИСА испитивању као смерница за измене у наставном програму математике

Јасмина В. Милинковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: jasmina.milinkovic@uf.bg.ac.rs
Бојан Д. Лазић. Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Иновације у настави, XXXI, 2018/3, стр. 74–87

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1803074M

 

Резиме: Постигнуће ученика првенствено је условљено квалитетом школског програма и наставног процеса. Ефикасност основног математичког образовања у Србији, са аспекта савременог разумевања идеје математичке писмености, огледа се и у постигнућима наших ученика на међународним ТИМСС и ПИСА тестирањима. Компаративна анализа садржаја ТИМСС и ПИСА и нашег наставног програма показује одређене садржајне недостатке програма за основно математичко образовање. Осим наведеног, компаративна анализа програма математике у млађим разредима основне школе више земаља (Финска, Јапан, Јужна Кореја, Хонгконг, Русија, Сингапур, Словенија) са одговарајућим програмима у Србији показује хронолошко и садржајно неслагање. Указује се на диспропорцију постигнућа ученика на ТИМСС и ПИСА испитивању ради проналажења могућих објашњења и указивања на могућности унапређења наставе математике у основној школи. Рад нуди предлог за модернизацију наставног програма од првог до четвртог разреда проширењем постојећих и увођењем нових садржаја, важних за даље образовање. Позивајући се на резултате досадашњих истраживања, аутори се залажу за пропедевтички приступ у припреми ученика за усвајање формалних знања од петог разреда. Овако је рационално очекивати повећање ефеката учења наведених садржаја од петог до осмог разреда основне школе.

Кључне речи: ТИМСС математика, ПИСА математика, пропедевтичко учење, наставни програм математике, разредна настава математике.

 

Summary: Student achievement is primarily conditioned by the quality of the curriculum and the teaching process. From the perspective of the modern conception of mathematics literacy, the efficacy of the basic mathematics education in Serbia is reflected in student achievement at international TIMSS and PISA tests. A comparative analysis of the TIMSS and PISA contents and our curriculum has shown that the content of our curriculum for basic mathematics education requires improvement. Moreover, a comparative analysis of mathematics curricula for the lower grades of primary school that are currently in force in many countries (Finland, Japan, South Korea, Hong Kong, Russia, Singapore, Slovenia) with the mathematics curricula in Serbia has revealed chronological and contentrelated discrepancies. The authors of the paper point out the disproportion in student achievement at TIMSS and PISA tests for the purpose of looking for plausible explanations and exploring the ways of improving mathematics teaching at primary school level. The paper offers a suggestion for modernisation of the curriculum for the primary school grades 1 to 4 by enlarging the current curriculum and introducing new content relevant for further education. Drawing upon the results of the research conducted to this day, the authors recommend a propaedeutic approach in the preparation of students for the adoption of formal knowledge, from the 5th grade onwards. If this approach is implemented, we can reasonably expect better effects of learning of the aforementioned content for grades 5 to 8 of primary school.

Кeywords: TIMSS mathematics, PISA mathematics, propaedeutic learning, mathematics curriculum, teaching mathematics in the lower grades of primary school.

 

Литература

 • Berlin, D. F. & White, A. L. (1995). Connecting School Science and Mathematics. In: House, P. A. & Coxford, A. F. (Eds.). Connecting Mathematics across the Curriculum – 1995 National Council of Teachers of Mathematics Yearbook (22–33). Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Close, S. & Shiel, G. (2014). A comparison of TIMSS 2011 and PISA 2012 mathematics frameworks and performance for Ireland and selected countries. Retrieved June 27, 2017. from: https://www.dcu.ie/sites/default/files/smec/pdfs/SClose-A-comparison-of-TIMSS2011-and-PISA2012-mathematices-framework-andperformance-for-Ireland-and-selected-countries.pdf
 • Cross, C. Т., Woods, Т. А. & Schweingruber, H. (Eds.). (2009). Mathematics Learning in Early Childhood: Paths toward Excellence and Equity. Washington DC: National Academies Press.
 • De Lange, J. (2006) Mathematical Literacy for living from OECD-PISA perspective. Tsukuba Journal of Educational Study in Mathematics. 25.
 • Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A. Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P. Pagani, L. S., Feinstein, L., Engel, M., Brooks-Gunn, J., Sexton, H. & Duckwotth, K. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology. 43, 1428–1446.
 • Glejzer, D. G. (1997). Geometrija u školi: problemi i prosuđivanja. Norma. III (1–2), 9–18.
 • Jablonka, E. (2003). Mathematical Literacy. In: Bishop, A. J., Clements, M. A., Keitel, C. Kilpatrick, J. & Leung, F. K. S. (Eds.). Second International Handbook of Mathematics Education (75–102). Dordrecht, Great Britain: Kluwer Academic Publishers.
 • Jelić, M., Đokić, O. (2017). Ka koherentnoj strukturi udžbenika matematike – analiza udžbenika prema strukturnim blokovima TIMSS istraživanja. Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu. 30 (1), 67–81.
 • Jordan, N. C., Kaplan, D., Nabors, O. L. & Locuniak, M. (2006). Number sense growth in kindergarten: a longitudinal investigation of children at risk for mathematics difficulties. Child Development. 77 (1), 153–175.
 • Kartal, V. P. (2014). Nastavni program kao faktor uspešnosti učenika na međunarodnim testiranjima. Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu. 27 (1), 94–104.
 • Krekić, V. (2007). Savremene metodičke transformacije elemenata kombinatorike u početnoj nastavi matematike (neobjavljena doktorska disertacija). Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Lazic, B., Milinkovic, J. & Petojevic, A. (2012). Connecting mathematics in propaedeutic exploration of the concept of fraction in elementary grades. In: Branković, N. (ed.). Theory and Practice of Connecting and Integrating in Teaching and Learning Process (123–137). Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu.
 • Lazic, B. & Milinkovic, J. (2017). Using multiple representations of fractions to enhance problem solving. In: Novotná, J. & Moraová, H. (Eds.). 14th International Symposium Elementary Maths Teaching: Equity and diversity in elementary mathematics education (301–311). Prague: SEMT.
 • Lazić, B. (2015). Propedevtičko uvođenje sadržaja o razlomcima u aritmetici za mlađe razrede osnovne škole (neobjavljena doktorska disertacija). Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Lazić, B., Lipkovski, A. (2014). Razvoj metodike nastave aritmetike kod Srba, II. Nastava matematike. LIX (1–2), 9–15.
 • Lazić, B. & Maričić, S. (2015). Propaedeutic formation of the concept of fraction in elementary mathematics education. In: Novotná, J. & Moraová, H. (Eds.). Developing mathematical language and reasoning – International Symposium Elementary Maths Teaching (212–222). Prague, Czech Republic: Charles University, Faculty of Education.
 • Lazić, B., Maričić, S., Milinković, J. (2015). Propedevtičko učenje razlomaka zasnovano na integraciji sadržaja u početnoj nastavi matematike. Nastava i vaspitanje. 64 (4), 679–695.
 • Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Foy, P. & Stanco, G. M. (2012). TIMSS 2011 International Results in Science. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College; Amsterdam: IEA.
 • Marušić, M. & Kartal, V. (2016). Serbia. In: Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Goh, O. & Cotter, S. TIMSS 2015 Encyclopedia. Retrieved December 5, 2016. from www: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/ encyclopedia.
 • Milinković, J. (2007). Metodički aspekti uvoda u verovatnoću i statistiku. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Milinković, J. (2015). Od postojećeg ka mogućem matematičkom obrazovanju. U: Radišić, J., Buđevac, N. (ur.). Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanja (106–117). Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji.
 • Milinković, J., Marušić Jablanović, M., Dabić Bosiljčić, M. (2017). Postignuće učenika iz matematike; glavni nalazi, trendovi i nastavni program. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji: Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (27–50). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Novotná, J. & Moraová, H. (Eds.). 14th International Symposium Elementary Maths Teaching: Equity and diversity in elementary mathematics education. Prague: SEMT.
 • Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2013). Podrži me, inspiriši me. PISA 2012 u Srbiji: prvi rezultati. Beograd: Institut za psihologiju.
 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2011). Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, br. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011-I i 7/2011-II.
 • Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2011). Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, br. 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011-I i 7/2011-II.
 • Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2011). Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, br. 3/2006, 15/2006, 3/ 2011, 7/2011-I i 7/2011-II.
 • Risteska, N., Jakimovik, S. (2014). Uvid u postignuća učenika osnovnih škola u nastavnoj oblasti rad sa podacima. Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu. 27 (4), 31–43.
 • Schmidt, W. (2014). PISA and TIMSS: A distinction without difference? Albert Schanker Institute Blog. Retrived June 27, 2017. from http://www.shankerinstitute.org/blog/pisa-and-timss-distinction-withoutdifference.
 • Stanojević, D., Milinković, J. (2013). TIMSS 2011 – 4. razred matematika: analiza nastavnog programa i zadataka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Stanojević, D., Todorović, O., Radunović, D., Kadelburg, Z., Popović, B., Sopić, M., Ognjanović, S., Marinković, Z., Stojsavlјević Radovanović, M., Vuković, Lj., Kardum, N., Petrović, S., Madaras, M., Rančić, J. i Brdar, D. (2010). Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet matematika. Beograd: Ministarstvo prosvete i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
 • Swenson, K. (2017). How similar are the PISA and TIMSS studies? London: UCL Institute of Education (IOE), University College. Retrieved June 27, 2017. from: https://ioelondonblog.wordpress.com/2017/12/04/howsimilar-are-the-pisa-and-timss-studies/.
 • Watt, M. G. H. (2004). Development of adolescence self–percepcions according to gender and domain in 7th trough 11th grade in Australian students. Child Development. 75 (5), 1556–1574.
 • Wu, М. (2009). A Critical Comparison of PISA and TIMSS 2003 achievement results in Mathematics and Science. Prospects: Quarterly Review of Comparative Education. 39 (1), 33–46.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345