Ученичка перцепција сарадње у пројектном моделу наставе природе и друштва

Душан П. Ристановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, имејл: dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs
Иновације у настави, XXXI, 2018/4, стр. 60–73

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1804060R

 

Резиме: У раду су представљени резултати добијени у оквиру ширег експерименталног истраживања о ефектима пројектног модела наставе природе и друштва. С обзиром на то да теоријска разматрања рада на групним пројектима претпостављају развој сарадничког понашања код ученика, након завршетка примене експерименталног програма испитана је ученичка перцепција сарадње у групама које су радиле према пројектном моделу (експериментална одељења) и у групама где је примењиван уобичајени групни рад (контролна одељења) у настави природе и друштва. Истраживање је спроведено је на узорку од седамдесет два ученика експерименталне и седамдесет ученика контролне групе четвртог разреда основне школе. Поређење самопроцена ученика експерименталних и контролних одељења потврдило је да се сарадња у значајнијој мери јавља као позитиван исход примењеног пројектног модела наставе природе и друштва. Пројектно засноване активности ученика и концепција задатака допринеле су већем задовољству сопственим положајем у групи и групним активностима, значајнијем доживљају припадности групи и већој ангажованости у групи ради остваривања задатка.
Кључне речи: пројектни модел наставе, настава природе и друштва, сарадња, рад у групама, самопроцена.

Summary: The paper presents the results obtained in a wider experimental research on the effects of the project-based model of teaching of Social, Environmental and Scientific Education. Given that theoretical considerations of work on group projects presuppose the development of cooperative behaviour among students, after the experimental programme had been completed, we analysed student perceptions of cooperation in the groups applying the project model (experimental classes) and in the groups applying traditional group work (control classes) in the Social, Environmental and Scientific Education classes. The research sample consisted of 72 fourth-graders in the experimental group and 70 fourth-graders in the control group. The comparison of the self-evaluations of pupils in both groups confirmed that cooperation is mainly the positive result of using the project-based model of teaching. The project-based activities and the concept of tasks contributed to pupils’ greater satisfaction with their own role in the groups and group activities, an increased perception of belonging to a group, and their greater involvement in the group work.
Кeywords: project-based teaching, teaching Social, Environmental and Scientific Education, cooperation, group work, self-evaluation.

Литература

 • Aronson, E., Vilson, T. & Akert, R. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.
 • Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing house. 83 (2), 39–43.
 • Blumenfeld, P. C. et al. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist. 26 (3 & 4), 369–398.
 • ChanLin, L.J. (2008). Technology integration applied to project-based learning in science. Innovations in Education and Teaching International. 45, 55–65.
 • Džinović, V., Marušić, M. (2016). Saradnja u nastavi: efekti primene modela „Trolist“. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 48 (1), 27–47. DOI: 10.2298/ZIPI1601027D.
 • Horan, C., Lavaroni, C. & Beldon, P. (1996). Observation of the Tinker Tech Program Students for Critical Thinking and Social Participation Behaviors. Novato, CA: Buck Institute for Education.
 • Ilić, M. Ž. (2016). Učestalost i mogućnosti primene kooperativnog učenja u razrednoj nastavi. Inovacije u nastavi. XXIX (2), 25–37. DOI: 10.5937/inovacije1602025I.
 • Jukić, S. (2001). Nastava u kojoj učenik misli. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
 • Kaldi, S., Diamanto, F. & Govaris, C. (2011). Project-based learning in primary schools: effects on pupils’ learning and attitudes. Education 3–13. 39 (1), 35–47. DOI: 10.1080/03004270903179538.
 • Klippert, H. (2001). Kako uspješno učiti u timu. Zagreb: Educa.
 • Krnjajić, S. (2002). Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Milovanović, R. (2010). Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu. Jagodina: Pedagoški fakultet.
 • Mitrović, M., Radulović, L. (2014). Elementi za strategiju građenja kvalitetne nastave. U: Pavlović Breneselović, D., Krnjaja, Ž., Radulović, L. (ur.). Pedagoški modeli evaluacije i strategije razvijanja kvaliteta obrazovanja (141–168). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za pedagogiju i andragogiju.
 • Nastavni program za III razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2005). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 1/2005. Posećeno 16. 2. 2018. na: http://www.cerez.org.rs/wp-content/uploads/2016/01/2-Nastavni-program-za-treci-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja.pdf.
 • Pešikan, A. (2003). Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Piaget, J. (1960). The moral judgment of the child. London: Routledge.
 • Program nastave i učenja za I razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2018). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 12.
 • Ristanović, D. (2016a). Konstruktivističke osnove projektnog modela rada u nastavi prirode i društva. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini. XLVI (1), 279–295. DOI: 10.5937/ZRFFP46-10809.
 • Ristanović, D. (2016b). Uloga projektnog modela nastave prirode i društva u razvoju saradničkog ponašanja učenika. Nastava i vaspitanje. LXV (3), 629–646. DOI: 10.5937/nasvas1603629R.
 • Šefer, J. (2008). Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Ševkušić, S., Spasenović, V. (2004). Unapređivanje socijalnih veština učenika. U: Milanović-Nahod, S., Šaranović-Božanović, N. (ur.). Znanje i postignuće (148–166). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Vigotski, L. S. (1996). Problemi razvoja psihe (sabrana dela, tom III). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije (2017). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345